طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلف

استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه کوثر بجنورد

المستخلص

نجيب محفوظ يکي از پيشگامان داستان‌نويسي در جهان عرب است که موردتوجه بسياري از ناقدان بوده‌‌است؛ اما کمتر پژوهشي را مي‌توان يافت که رمان‌هاي محفوظ را از بُعد جامعه‌شناختي و با رويکرد تبيين چرايي مسائل مطرح‌شده، بررسي کند. اين نوع نقد يکي از انواع نقد بينارشته‌‌اي است که لوکاچ و گلدمن از طلايه‌‌‌‌داران آن به شمار مي‌روند. ابتدا لوکاچ موضوع «قهرمان مسئله‌دار» را، به عنوان يکي از زيرمجموعه‌هاي نقد جامعه‌شناختي، مطرح مي‌کند، سپس گلدمن مفهوم آن را توسعه مي‌بخشد و ويژگي‌هايي را براي آن برمي‌شمرد. اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي تلاش دارد تا ويژگي‌هاي قهرمان مسئله‌دار را تبيين کند سپس آن را بر قهرمان رمان «اللص والکلاب» تطبيق دهد. سعيد مهران قهرمان رمان است و بر اساس نظرية لوکاچ و گلدمن فردي مسئله‌دار به شمار مي‌رود؛ زيرا قرباني شرايط اجتماعي موجود عصر خود است. او هر چه تلاش مي‌کند تا به اصلاح جامعه دست زند و از اين طريق ارزش‌هاي راستين را احيا کند، راه به جايي نمي‌برد و درنهايت محکوم به شکست مي‌شود و تسليم مي‌گردد.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

البطل الإشکالی فی روایة «اللص والکلاب» لنجیب محفوظ

المؤلف [Persian]

  • omid izanlo

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد

المستخلص [Persian]

اهتم الکثیر من النقاد بروایات نجیب محفوظ وقصصه کأحد من روّاد الروایة فی العالم العربی. لکنه قلّما نری دراسة روایاته دراسة اجتماعیة تعالج الأسباب التی شجّعت نجیب محفوظ باستخدام المواضیع الاجتماعیة فی آثاره القصصیة. تعدّ الدراسة الاجتماعیة منهجا نقدیا یجمع بین الأدب وعلم الإجتماع، والذی کان «لوکاتش» و«غولدمان» من روّاده. فی البدایة تطرق لوکاتش إلی قضیة «البطل الإشکالی» کفرع من فروع النقد الاجتماعی ثم درسها غولدمان، وأوسع معناها، وخصص لها معاییر. یحاول هذه المقال باستعانة المنهج الوصفی-التحلیلی أن یحدد معاییر البطل الإشکالی أولاً، ویقارنها مع خصائص البطل الإشکالی ثانیاً. یعتبر سعید مهران بطل الروایة، بطلا إشکالیا فی رأی لوکاتش وغولدمان لأنه أصبح ضحیة الظروف الإجتماعیة المحیطة به. یسعی هذا البطل أن یحلّ مشاکل المجتمع من جهة، ویبعث القیم التی نزحته من جهة أخری، ولکن لیس أمامه إلا الهزیمة والاستسلام.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • نجیب محفوظ
  • روایة «اللص والکلاب»
  • البطل الإشکالی
کتابنامه
الف) عربی
البشری، طارق (2002)، الحرکة السیاسیة المصریة، ط2، قاهره: دارالشروق.
شکری، غالی (1987)، المنتمی؛ دراسة فی أدب نجیب محفوظ، ط4، بیروت: القاهرة.
محفوظ، نجیب (1988)، اللص والکلاب، القاهره: مکتبة مصر.
ب) فارسی
اباذری، یوسف (1377)، خرد جامعه‌شناسی، چاپ اول، تهران: طرح نو.
تادیه، ژان‌ایو (1377)، «جامعه‌شناسی ادبیات و بنیان‌‌گذاران آن»، مترجم: محمدجعفر پوینده، درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیات، تهران: نقش جهان.
عیساوی، چارلز (1368)، تاریخ اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی (۱۹۸۰ -۱۸۰۰)، مترجم: عبدالله کوثری، تهران: پاپیروس.
گلدمن، لوسین (1371)، نقد تکوینی، مترجم: محمدتقی غیاثی، تهران: بزرگمهر.
گلدمن، لوسین (1369)، جامعه‌‌شناسی ادبیات (دفاع از جامعه‌‌شناسی رمان)، مترجم: محمد پوینده، تهران: هوش و ابتکار.
گلدمن، لوسین (1376)، «پیوند آفرینش ادبی با زندگی اجتماعی»، مترجم: محمدجعفر پوینده، جامعه، فرهنگ، ادبیات: لوسین گلدمن، تهران: چشمه.
لوکاس، جورج بلانچارد (1379)، نویسنده، نقد و فرهنگ، مترجم: اکبر معصوم‌بیگی، تهران: دیگر.
لوکاچ، گئورگ (1377)، تاریخ و آگاهی طبقاتی، مترجم: محمدجعفر پوینده، تهران: تجربه.
لوکاچ، جورج (1380)، نظریة رمان، مترجم: حسن مرتضوی، تهران: قصه.
محمدسعید، فاطمه الزهراء (1378)، سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ، مترجم: نجمه رجایی، چاپ اول، مشهد: دانشگاه فردوسی.
پ) مقالات
پارکینسون، جی (1375)، «لوکاچ و جامعه‌شناسی ادبیات»، مترجم: هاله لاجوردی، ارغنون، شمارة 9 و 10، صص 221-238.
فین برگ، آندرو (1375)، «رمان و جهان مدرن»، مترجم: فضل‌‌الله پاکزاد، ارغنون، شماره 11 و 12 صص 379 -392.