طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المؤلفون

المستخلص

احمد مطر شاعر معاصر عراقي يکي از نوادر روزگار است که شعرش را نه در طلب اهداف تافه دنيا بلکه در راه هدف والاي انساني، و نه در مدح و ستايش حکام که در هجو آنها به خدمت گرفته است. شعر وي که بسيار آهنگين و داراي صبغه سياسي است، از طرفي تصويري است واقعي از زندگي و اعتقادات او و از طرفي ديگر تصويري است طنزآميز و بزرگ نمايي شده از مشکلات کشورهاي عربي، چهار عنصر اساسي در معناي شعري اين شاعر جسور عراقي خودنمايي مي کند، که عبارت اند از: بي پروايي و بلندپروازي شاعر، ستمگري و تکبر حکام، بدبختي و ستم پذيري مردم و سرانجام پليدي و سمجي جاسوسان. احمد مطر علت تمامي مصيبت هاي کشورهاي عربي را در حکومت حاکمان ستمگر آنها جستجو مي کند. وي با مشاهده ظلم و ستم اين حکام که به نظر وي حکومت شان نه پايه و اساس شرعي دارد و نه قانوني و هم چنين با ديدن ظلم پذيري و عقب ماندگي مردم اين کشورها که در اثر بي سوادي و عدم آشنايي با حقوقشان بر آنها عارض شده است، سعي دارد در شعرش آينه اي تمام نما و تصويري کاملا گويا از چهره آنها ارايه دهد تا شايد از طرفي حاکمان با ديدن سيماي واقعي خود در آن، دست از ظلم و جور برداشته و از طرفي ديگر مردم خفت و خواري را رها کرده، بر ضد حکام ستمگرشان دست به اقدام عملي زده و به ظلم وستم آنها پايان دهند.

عنوان المقالة [Persian]

مهمترین عناصر معنایی شعر احمد مطر

المؤلفون [Persian]

  • حامد صدقی
  • مرتضی قدیمی

المستخلص [Persian]

احمد مطر شاعر معاصر عراقی یکی از نوادر روزگار است که شعرش را نه در طلب اهداف تافه دنیا بلکه در راه هدف والای انسانی، و نه در مدح و ستایش حکام که در هجو آنها به خدمت گرفته است. شعر وی که بسیار آهنگین و دارای صبغه سیاسی است، از طرفی تصویری است واقعی از زندگی و اعتقادات او و از طرفی دیگر تصویری است طنزآمیز و بزرگ نمایی شده از مشکلات کشورهای عربی، چهار عنصر اساسی در معنای شعری این شاعر جسور عراقی خودنمایی می کند، که عبارت اند از: بی پروایی و بلندپروازی شاعر، ستمگری و تکبر حکام، بدبختی و ستم پذیری مردم و سرانجام پلیدی و سمجی جاسوسان. احمد مطر علت تمامی مصیبت های کشورهای عربی را در حکومت حاکمان ستمگر آنها جستجو می کند. وی با مشاهده ظلم و ستم این حکام که به نظر وی حکومت شان نه پایه و اساس شرعی دارد و نه قانونی و هم چنین با دیدن ظلم پذیری و عقب ماندگی مردم این کشورها که در اثر بی سوادی و عدم آشنایی با حقوقشان بر آنها عارض شده است، سعی دارد در شعرش آینه ای تمام نما و تصویری کاملا گویا از چهره آنها ارایه دهد تا شاید از طرفی حاکمان با دیدن سیمای واقعی خود در آن، دست از ظلم و جور برداشته و از طرفی دیگر مردم خفت و خواری را رها کرده، بر ضد حکام ستمگرشان دست به اقدام عملی زده و به ظلم وستم آنها پایان دهند.