طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المؤلف

المستخلص

فضايل اهل بيت عصمت (ع) با وجود عناد دشمنان و کتمان بسياري از دوستان، هستي را فراگرفته است. هيچ انسان واقع بين و خواستار حقيقتي نيست که آن شخصيت را بشناسد و دلش از مهرشان سرشار نباشد؛ هر چند ابراز نکند. بزرگان دين از هر فرقه و گرايش، به آن فضايل اشاره کرده و محبت خويش را نسبت به خاندان نبي اکرم (ص) بيان داشته اند. امام شافعي پيشواي فرقه شافعي به مناسبت هاي مختلف نسبت به اهل بيت: اظهار ارادت کرده و موضع خويش را در قبال ايشان با صراحت و تاکيد اعلام کرده است. به نظر رسيد، سخن گفتن از شعر شافعي درباره اهل بيت (ع) بدون معرفي ديوان او و چگونگي اشعار و موضوعات آن، کاري غير مستند و سطحي است، بنابراين، ما در اين مقاله، با نگاهي به زندگي و جايگاه او در شعر عربي و مصادر ديوان و موضوعات شعري اش، اشعاري را که درباره اهل بيت (ع) سروده است، همراه با مصادر اصلي و ترجمه فارسي و گاهي توضيح و نقد و نظر تحليل نموده و نتيجه گيري کرده ايم. 

عنوان المقالة [Persian]

اهل بیت (ع) در دیوان امام شافعی

المؤلف [Persian]

  • سیدفضل اله میرقادری

المستخلص [Persian]

فضایل اهل بیت عصمت (ع) با وجود عناد دشمنان و کتمان بسیاری از دوستان، هستی را فراگرفته است. هیچ انسان واقع بین و خواستار حقیقتی نیست که آن شخصیت را بشناسد و دلش از مهرشان سرشار نباشد؛ هر چند ابراز نکند. بزرگان دین از هر فرقه و گرایش، به آن فضایل اشاره کرده و محبت خویش را نسبت به خاندان نبی اکرم (ص) بیان داشته اند. امام شافعی پیشوای فرقه شافعی به مناسبت های مختلف نسبت به اهل بیت: اظهار ارادت کرده و موضع خویش را در قبال ایشان با صراحت و تاکید اعلام کرده است. به نظر رسید، سخن گفتن از شعر شافعی درباره اهل بیت (ع) بدون معرفی دیوان او و چگونگی اشعار و موضوعات آن، کاری غیر مستند و سطحی است، بنابراین، ما در این مقاله، با نگاهی به زندگی و جایگاه او در شعر عربی و مصادر دیوان و موضوعات شعری اش، اشعاری را که درباره اهل بیت (ع) سروده است، همراه با مصادر اصلی و ترجمه فارسی و گاهی توضیح و نقد و نظر تحلیل نموده و نتیجه گیری کرده ایم.