طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المؤلف

المستخلص

زبان شناسان عرب از آغاز تاکنون پژوهش هاي ژرف و گسترده اي را پيرامون زبان عربي، به ويژه در زمينه لغت شناسي و تصريف و قوانين تغيير و تحول واژگان و اصول و ريشه يابي آن، انجام داده اند. اين کاوش ها به شناخت گونه هاي مختلف واژگان و تشخيص قواعد حاکم بر دگرگوني هاي آن انجاميد. نتايج حاصل از اين مطالعات و بررسي ها در پيدايش علم صرف (Morphology) و نگارش لغت نامه هاي زبان تجلي کرد، و در اثر اين پژوهش ها قواعد اشتقاق و واژه سازي عربي قانونمند گرديد. در اين مقاله با بهره گرفتن از منابع و ماخذ قديم و نوين، به تعريف و توضيحاشتقاق و واژه سازي، انواع اشتقاق و قواعد و قوانين حاکم بر آن پرداخته شده است.

عنوان المقالة [Persian]

اشتقاق و واژه سازی در زبان عربی

المؤلف [Persian]

  • محمود شکیب انصاری

المستخلص [Persian]

زبان شناسان عرب از آغاز تاکنون پژوهش های ژرف و گسترده ای را پیرامون زبان عربی، به ویژه در زمینه لغت شناسی و تصریف و قوانین تغییر و تحول واژگان و اصول و ریشه یابی آن، انجام داده اند. این کاوش ها به شناخت گونه های مختلف واژگان و تشخیص قواعد حاکم بر دگرگونی های آن انجامید. نتایج حاصل از این مطالعات و بررسی ها در پیدایش علم صرف (Morphology) و نگارش لغت نامه های زبان تجلی کرد، و در اثر این پژوهش ها قواعد اشتقاق و واژه سازی عربی قانونمند گردید. در این مقاله با بهره گرفتن از منابع و ماخذ قدیم و نوین، به تعریف و توضیحاشتقاق و واژه سازی، انواع اشتقاق و قواعد و قوانین حاکم بر آن پرداخته شده است.