تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

بزرگترین رمز و رازی که در دل خمریه فارضیه آرمیده، و روشنی بخش دل و دیده گردیده رمز ولایت و راز ولی است. که حقایق عوالم وجود، از ازل تا به ابد بر پهنای خلود، از این معنی و حقیقت تابد و از خورشید پرمهر این وجود، شیدمهر پاشد.
ولولا شذاها ما اهتدیت لحانها                                         ولولا سناها ما تصورها الوهم
ولو نصحوا منها ثری قبرمیت                                        لعات الیه الروح و النتعش الجسم
آری حسین گشته زخمخانه ازل                                      هادی باده ازلی و شذای عشق
گر پرتوی زماه محمد بدل نتافت                                      کی شد فروغ زهره زهرا هدای عشق
گر نور حیدری و حسین و حسن نبود                                               تاریک بود عالم دل در ورای عشق
زان باده ای که گر بفشانی به مرده ای                              جانش به تن بیاید و جسمش به پای عشق
حر کیست؟ زنده از می قالوبلای دوست                           آن مرده ای که زنده شد از بانگ های عشق
تا فنا پوسیدگان زیرپوست از آوای دوست که روی محبتت همه بدوست از عدم بازگردند.
ای فنا پوسیدگان زیر پوست                                                           بازگردید از عدم زآوای دوست (مولوی)