طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المؤلفون

المستخلص

با نگاهي در واژگان زبان عربي در مي يابيم که گروهي از واژگان توانسته اند پهنه بسيار وسيعي را از آن خود کرده و دامنه گسترده تري بيابند در حالي که دسته اي ديگر از چنين بالندگي و بسطي برخوردار نشده اند. بنابراين بدون شک عواملي ديگر در اين روند تاثير گذاشته و مجال را براي بروز و گسترش اين واژگان فراهم آورده اند. يک دسته از اين قبيل واژگان که پهنه وسيعي را در زبان عربي در برگرفته اند، واژگاني هستند که بيانگر مفهوم «انقطاع و انفصال» اند. فرض مي رود که خشونت زندگي باديه، طبيعت خشک دشت هاي سوزان، عداوت و درگيري ها و انتقام جويي ها و نهب و غارت هاي متقابل از سوي قبايل متخاصم، زندگي به شيوه چادرنشيني و دسترسي نداشتن به منابع طبيعي کافي در نتيجه کوچيدن هاي پايان ناپذير در به وجود آوردن طيف وسيعي از واژگان دال بر «انقطاع و انفصال» و مفاهيمي از اين دست بي تاثير نبوده اند. به هر حال، علل و دلايل هر چه که باشد، واقعيت اين است که مفهوم انقطاع و انفصال در واژگان و تعابير عربي به گونه گسترده اي مجال بروز يافته که در اين پژوهش به طور تفصيل به تصوير کشيده شده است.

عنوان المقالة [Persian]

غنای زبان عربی و مفهوم انقطاع

المؤلفون [Persian]

  • محمود شکیب
  • عباس گنج علی

المستخلص [Persian]

با نگاهی در واژگان زبان عربی در می یابیم که گروهی از واژگان توانسته اند پهنه بسیار وسیعی را از آن خود کرده و دامنه گسترده تری بیابند در حالی که دسته ای دیگر از چنین بالندگی و بسطی برخوردار نشده اند. بنابراین بدون شک عواملی دیگر در این روند تاثیر گذاشته و مجال را برای بروز و گسترش این واژگان فراهم آورده اند. یک دسته از این قبیل واژگان که پهنه وسیعی را در زبان عربی در برگرفته اند، واژگانی هستند که بیانگر مفهوم «انقطاع و انفصال» اند. فرض می رود که خشونت زندگی بادیه، طبیعت خشک دشت های سوزان، عداوت و درگیری ها و انتقام جویی ها و نهب و غارت های متقابل از سوی قبایل متخاصم، زندگی به شیوه چادرنشینی و دسترسی نداشتن به منابع طبیعی کافی در نتیجه کوچیدن های پایان ناپذیر در به وجود آوردن طیف وسیعی از واژگان دال بر «انقطاع و انفصال» و مفاهیمی از این دست بی تاثیر نبوده اند. به هر حال، علل و دلایل هر چه که باشد، واقعیت این است که مفهوم انقطاع و انفصال در واژگان و تعابیر عربی به گونه گسترده ای مجال بروز یافته که در این پژوهش به طور تفصیل به تصویر کشیده شده است.