طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المؤلفون

المستخلص

منظور از شعر صوفي اشعاري است که در طريقه متصوفه به تغزل و وصف شراب و جام باده اي مي پردازد که ساقي بر آنان مي گرداند. اين شعرا در اشعار خود اصطلاحات و رموز خاص خود را داشتند. لذا مي توان گفت منظومات صوفي در واقع نوعي شعر سمبليک است که ظاهر آن غزل و باطن آن شور و شوق و غرق شدن در درياي بي کران حب الهي است. ظاهر الفاظ و معانيش تغزل به شراب و جمال محبوب است ولي حقيقت آن رموز و اشاراتي است از آنچه نفس آدمي در راه وصال به عزت الهي و رسيدن به معرفت و شهود و اتحاد با معبود متحمل مي شود. در اين مقاله سعي شده به طور مختصر به سير و پيدايش تصوف و نقل آرا مختلف صاحب نظران در مورد اصل و منشا آن پرداخته سپس اشعاري را که متصوفه در محافل خود مي سرودند بررسي نماييم و مهم ترين ويژگي هاي آن را مورد مداقه قرار دهيم و در نهايت سعي شده اشعار ابن فارض بزرگترين شاعر صوفي ادب عربي به طور مفصل تري بررسي شود.

عنوان المقالة [Persian]

سیر تحول شعر صوفی از آغاز تا ابن الفارض، شاعر حب الهی

المؤلفون [Persian]

  • محمود خورسندی
  • مهدی مسبوق

المستخلص [Persian]

منظور از شعر صوفی اشعاری است که در طریقه متصوفه به تغزل و وصف شراب و جام باده ای می پردازد که ساقی بر آنان می گرداند. این شعرا در اشعار خود اصطلاحات و رموز خاص خود را داشتند. لذا می توان گفت منظومات صوفی در واقع نوعی شعر سمبلیک است که ظاهر آن غزل و باطن آن شور و شوق و غرق شدن در دریای بی کران حب الهی است. ظاهر الفاظ و معانیش تغزل به شراب و جمال محبوب است ولی حقیقت آن رموز و اشاراتی است از آنچه نفس آدمی در راه وصال به عزت الهی و رسیدن به معرفت و شهود و اتحاد با معبود متحمل می شود. در این مقاله سعی شده به طور مختصر به سیر و پیدایش تصوف و نقل آرا مختلف صاحب نظران در مورد اصل و منشا آن پرداخته سپس اشعاری را که متصوفه در محافل خود می سرودند بررسی نماییم و مهم ترین ویژگی های آن را مورد مداقه قرار دهیم و در نهایت سعی شده اشعار ابن فارض بزرگترین شاعر صوفی ادب عربی به طور مفصل تری بررسی شود.