تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان دانشکده زبان و ادبیات شهر سنندج ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کردستان

چکیده

ادونیس و شفیعی كدكنی با دو رویکرد متفاوت سوررئالیستی و فرمالیستی تحلیل سبک‌شناختی از آثار عرفانی ارائه نموده‌‌اند. پژوهش حاضر در چهارچوب ادبیات تطبیقی مكتب آمریكایی و به روش توصیفی تحلیلی می‌خواهد با مقایسه نظرات این دو ناقد درباره‌ی سبک‌شناسی آثار عرفانی، علل انتخاب دو سبک و شباهت‌ها و تفاوت‌ها و محدویت‌های هر کدام را با توجه به رویکردهای نظری و آراء دو ناقد تبيين نماید. در رویکرد ادونیس متون عرفانی حاوی تجربه-ای متفاوت از تجربه دیگران است و عارف آن را در مفهومی نو و با زبان خاص بیان می‌كند اما نزد شفیعی كدكنی تازگی در مفاهیم اندک است و ابداع صرفا در فرم و شیوه تعبیر از مفاهیم مشترك و نوآوری در کاربرد متفاوت زبان و ابزارهای آن است. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که هر کدام از این دو ناقد جنبه‌ای از عرفان را در نظر گرفته‌اند و میان نظرات آنها تفاوت هست اما تضاد بنیادین وجود ندارد. ادونیس به دلالت‌های متن و تخطی آن از خودآگاه و امور معقول و هنجارمند اهمیت می‌دهد و شکل را تابع معنا می‌داند اما شفیعی كدكنی ابداع را در فرم اثر و ساختار متن و تکنیک‌های زبانی و ادبی دنبال می‌كند و معنا را صرفا از دریچه‌ی فرم در‌می‌یابد.

کلیدواژه‌ها