طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی‌سینا، گروه زبان و ادبیات عربی، ایران، همدان.

2 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی‌سینا، ایران، همدان.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی‌سینا، ایران، همدان.

المستخلص

            «صدای دستوری»، مشخصه­ای نحوی است که زیر گروه «لایة نحوی سبک»، دسته­بندی می‌شود و «کارکرد معنایی» آن، بازشناسی دیدگاه نویسنده از لابه­لای ساخت نحوی است. به بیان ساده، صدای دستوری، ارتباط فعل را در جمله­های فعلیه با دیگر شرکت­کنندگان در فرایند فعلی می­سنجد. مسند که جایگاه ویژه­ای در دستور زبان انگلیسی دارد، مبنای تقسیمات «صدای پایه» از منظر کلایمن قرار گرفته است. «صدای پایه» به عنوان یک صدای قدیمی، به مکان و فعّال بودن فعل و یا مسندِ جمله نظر دارد. مسندهای «کنترل» و «غیرکنترل» که در زمرة مسندهای «واژگانیِ» این دستور زبان قرار می­گیرند، به ترتیب، با استدلال هسته و یا با عمل مسند، شناخته شده و صدای پایه را دسته­بندی می­کنند. تنوّعی که در صدای پایة کلایمن، با دسته­بندی انواع مسند حاصل می­آید، نظریة او را از منظرِ «کارکرد معنایی انواع مسند» تبیین می­کند و نامة پنجاه و سوّم با داشتن افعال متنوّع و بسیار، بستری مناسب برای پژوهش حاضر، قرار گرفته است. این جستار با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و نیز به منظور بیانِ سطح انطباق، میان صدای پایه و مسندهای کنترل و غیرکنترل در نامة پنجاه و سوّم، محصول پیش­رو را ارائه می­نماید: 264 فعل از نامة پنجاه و سوّم نهج­البلاغه، صدای پایه را نمود می­دهند. از این تعداد، دستة صدای منحصراً فعّال، با 114 فعل که نقطة با اهمیّت را رخداد قرار داده­اند، بر تقسیم­­بندی انواع مسند از منظر کلایمن مطابق است.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

الوظيفة الدلالية لأنواع "المسند" في تنوع "الصوت الأساسي" لكليمان في الرسالة الثالثة والخمسين من نهج‌البلاغة

المؤلفون [Persian]

  • مریم محمدی 1
  • مرتضی قائمی 2
  • ناصر قره خانی 3

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی‌سینا، گروه زبان و ادبیات عربی، ایران، همدان.

2 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی‌سینا، ایران، همدان.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی‌سینا، ایران، همدان.

المستخلص [Persian]

           "الصوت النحوي" هو خاصية نحوية یصنَّف ضمن مجموعة "المستوی الترکیبي للأسلوب"، و"وظيفته الدلالية" هي التعرف على وجهة نظر المؤلف من خلال البنية النحوية. يقيس الصوت النحوي علاقة الفعل في الجمل الفعلیة بالمشاركين الآخرين في العملية الفعلیة؛ المسند الذي يحتل مكانة خاصة في قواعد اللغة الإنجليزية هو أساس تقسيمات "الصوت الأساسي" من وجهة نظر كليمان."الصوت الأساسي"، يشير إلى مكان ونشاط الفعل أو المسند للجملة؛ المسندات "المسيطرة" و "غير­المسيطرة"، والتي تعد من بين المسندات "المعجمية" لهذه القواعد، هي، على التوالي، مع حجة الجوهر؛ أو بعمل المسند، تُعرف وتُصنف على أنها أصوات أساسية. التنوّع في صوت كليمان الأساسي، من خلال تصنيف أنواع المسند، يفسّر نظريته من منظور "الوظيفة الدلالية لأنواع المسند"؛ والرسالة الثالثة والخمسون، المشتمل على أفعال كثيرة ومتنوعة، يشكل منصة مناسبة للبحث الحالي.
           بالاعتماد على المنهج الوصفي - التحليلي، وكذلك للتعبير عن مستوى المطابقة، بين الصوت الأساسي والمسندات المسيطرة وغير­المسيطرة ، في الرسالة الثالثة والخمسين، تعرض النتیجة التالية: 264 فعلًا من الرسالة 53: يمثل نهج­البلاغة الصوت الأساسي، حيث تتوافق مجموعة الصوت النشط، المؤلفة من 114 فعلًا مع تقسيم أنواع المسند من وجهة نظر كليمان.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • أنواع المسند
  • الصوت النحوي "الأساسي"
  • رسالة 53 من نهج‌البلاغة
تفتازاني، سعد الدین. (1392). شرح المختصر. چاپ پانزدهم، قم: دار الحکمة.##
جعفری قریه­علی، حمید. (1399). «کارکرد «مسند» در معناپروری و بلاغت­افزایی کلام». دوفصلنامة علمی بلاغت کاربردی و نقد بلاغی، سال پنجم، شمارة دوم، پیاپی57، پاییز و زمستان 1399، صص: 61- 73. ##
خزعلی، انسیه؛ فاطمه شیرزاده،. (1391). «رابطه نحو عربی و معنی­شناسی (با عنایت به مسأله اعراب و با توجه ویژه به اعراب رفع)». دوفصلنامه علمی- پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا (س). سال سوم. شماره ششم. صص: 1- 22. ##
عاطف فضل، محمد. (2013). النحو الوظيفي. چاپ دوّم. عمان: دار المسیرة. ##
 قائمی، مرتضی؛ مریم محمدی. (1400). «رابطة صدای دستوری و اندیشة نویسنده (در نامة امام علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی)». فصلنامه پژوهشنامه نهج­البلاغه. سال نهم. شماره 36. صص: 61- 82. ##
 لانگاکر، رونالد. (1397). مبانی دستور شناختی. ترجمه جهانشاه میرزایی. تهران: نشر آگاه. ##
ناتل خانلری، پرویز. (1351). دستور زبان فارسی. چاپ چهارم. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. ##
هاشمی، سید احمد. (1386). جواهر البلاغه. چاپ چهاردهم. تهران: الهام. ##
-Arka, I Wayan. (2002). Voice systems in the Austronesian languages of Nusantara: Typology, symmetricality and Undergoer orientation. The Indonesian Linguistics Society, Bali-Indonesia; July 2002. Pages 2- 19. ##
-Filip, Hana. (2000). Nominal and Verbal Semantic Structure: ##
Analogies and Interactions. A special issue of Language Sciences, Elsevier Science. Pages 1- 45. ##
-Inglese, Guglielmo. (2021). towards a typology of middle voice systems. Linguistic Typology. Received October 27, 2020; accepted October. Pages 1- 43. ##
-Klaiman, A. H. (1991). Grammatical voice. Cambridge studies in Linguistics, Cambridge University Press. ##
-Langacker, R. (1987 a, b). Foundations of Cognitive Grammar: I, II, Theoretical Prerequisites. Stanford: Stanford University Press. ##
https://doi.org/10.1515/lingty-2020-0131##
-Maldonado, Ricardo. (2021). Grammatical Voice in Cognitive Grammar. Universidad Nacional Autónoma de México. ##
-Vaidya, Ashwini; Palmer, Martha; Narasimhan, Bhuvana. (2013). Semantic Roles for Nominal Predicates: Building a Lexical Resource. Association for Computational Linguistics. Pages 126–131. ##