طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

2 طالبة الدکتوراة فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة خوارزمي

المستخلص

ساخت‌شکنی ژاک دریدا پیامد و ادامۀ ساخت‌گرایی دو سوسور است که از طریق واشکافی دقیق نیروهای معنایی مغایر در متن سامان می‌یابد. بر این اساس ادعای صاحب متن رنگ می‌بازد تا خود متن اهمیت یابد. چرا که متن سرشار از فضاهای خالی، ناگفته‌ها و حفره‌های قابل نفوذ است و خواننده وظیفه دارد در جریان تأویلی مستمر، این فضاها و ناگفته‌ها را کامل کند. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته، داستان أبوقیر و أبوصیر را از مجموعۀ هزار و یک شب، جهت دست یافتن به قرائتی نو و درک عمیق‌تر نسبت به ژرف ساخت داستان و شناخت شرایط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن مورد بررسی قرار داده و با آشکار ساختن تناقض‌ها و زوایای پنهان موجود در حکایت از طریق نشانه‌های درون متن، قطعیت معنای اولیه داستان را شکسته و به این نتایج دست یافته است که؛ بر خلاف برداشت اولیه، نه شخصیت داستانیِ أبوصیر، خوب و خیر مطلق است و نه شخصیت أبوقیر، بد و شر مطلق. بلکه گاه پندار و کردار هر دو بر خلاف ظاهر متن، قابل نقد و تأویل است. هم‌چنین این داستان، گسست‌ها، فضاهای خالی و حفره‌هایی در خود دارد که آن را شکننده، تأویل پذیر و غیر قابل اعتماد می‌نماید. بر این اساس، «همخوان نبودن مطالبِ» بخش‌هایی از داستان، تکیه بر «راوی سوم شخص یا همان دانای کل» و همچنین استعانت از «علم بلاغت» مانند تشبیه برای تکثّر و تعدِد معانی، از جمله حفره‌های تأویل معنایی در این اثر می‌باشد و زمینه را برای شکستن ساختار داستان فراهم می‌آورد.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

Rereading the story of One thousand and One Nights based on the theory of deconstruction (case study: the story of Abu Qir and Abu Sir)

المؤلفون [Persian]

  • hossein abavisani 1
  • maryam atharinia 2

1 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Kharazmi University

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

المستخلص [Persian]

Jacques Derrida's deconstruction is both result and extension of Dusosaurian constructivism which is organized through precise and accurate defeat of contradictory semantic forces in the text. Thus, the text's claim diminishes in significance, and text itself gains more significance. Due to the text's abundance of empty spaces, unspoken words, and permeable gaps and It is reader's duty to complete these spaces and unspoken spaces throughout the process of continuous confirmation. The current study, conducted through a descriptive-analytical method, analyzed the story of AbuQir and AbuSir for a period of one thousand and one nights to gain a new reading and a deeper understanding of how stories are created, and to acknowledge the social and cultural influences that shape it. And by revealing the hidden contradictions and angles in the story through the cues within the text, certainty has broken the original meaning of the story and the results indicate that the neither desirable fictional character AbuSir is, good, or absolutely good, nor AbuQir have personality of honor, evil, or absolutely evil but sometimes both thoughts and actions are measurable, contrary to appearance of the text. Breaks, empty spaces, and holes also contribute to its fragility, impressionability, and unreliability. The absence of content for comparison means that parts of story were relied upon by a third person, furthermore, utilize the techniques of rhetoric, such as the concept of Simile for singularity and altering meanings, are semantic proof holes in this work. and establish foundation for breaking the narrative structure of story.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • : literary criticism
  • deconstruction
  • Jacques Derrida
  • the story of One thousand and One Nights
  • Abu Qir and Abu Sir