تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

چکیده

ناسازواری تصویری، تکنیکی است مبتنی بر بیان تناقضی فراگیر در سرتاسر اثر، بین دو تصویر متقابل از شرایط معاصر و یا بین برخی از داده‌های میراثی و برخی اوضاع معاصر. شاعر با بهره‌گیری از چنین شگردی، گاه برای بیان اندیشه‌های درونی‌اش، به سخن گفتن در لفافه گرایش پیدا می‌کند.شاعر در ناسازواری تصویری مبتنی بر دوسویه معاصر، با ایجاد ارتباط میان ناسازه‌های موجود در یک قصیده، ناهمخوانی بین شرایط فعلی و وضعیت آرمانی را اثبات می‌کند.وی در ناسازواری تصویری مبتنی بر برخی داده‌های میراثی، با فراخوانی میراث و دگرگونی دلالت‌های فراخوانی‌شده به دلالت‌های معاصر و متناقض، در شعر خود فضایی می‌گشاید، که گذشتة طلایی را در مقابل جامعة معاصر قرار می‌دهد.
بر همین اساس ناسازواری تصویری به عنوان یکی از اساسی‌ترین دستمایه‌های شعر سیاسی نزار محسوب می‌گردد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، دامنة گونه‌های مختلف ناسازواری تصویری و پایه‌های تشکیل‌دهنده آن را در شعر سیاسی نزار ارزیابی می‌کند و تلاش می‌نماید دلالت‌های پوشیدة قصاید سیاسی وی را که دارای ناسازواری تصویری است، آشکار گرداند و مهم‌ترین موضوعاتی را که شاعر برای بیان آنها به چنین تکنیکی روی آورده، پررنگ نماید. نتایج نشان از آن دارد که وی از شکل سوم ناسازواری تصویری با یک پایة میراثی به نسبت دیگر نمونه‌ها و اشکال، بهره بیشتری جسته‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

المصادر
کتب
القرآن الکریم
الذبیانی، مساعد بن سلیمان (1431ق)، السخریة فی شعر عبدالله البردونی، المملکة العربیة السعودیة: جامعة أمّ القری، بحث تکمیلی لنیل درجة الماجیستر فی الأدب.
الرواشده، سامح (2006م)، مغانی النص (دراسات تطبیقیة فی الشعر الحدیث)، بیروت: المؤسسة العربیة للنشر.
سلیمان، خالد (1999م)، المفارقة والأدب، ط1عمان: دارالشروق.
شبانه، ناصر (2002م)، المفارقة فی الشعر العربی الحدیث، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت.
العبد، محمد (1426ق)، المفارقة القرآنیة، ط2، القاهرة: مکتبة الآداب.
عشری زاید، علی (2002م)، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، ط4، القاهرة: دار النقد العربی
عشری زاید، علی (1997م)، استدعاء الشخصیات التراثیة، القاهرة: دار النقد العربی.
فریحة، یبریر (2009م)، المفارقة الأسلوبیة فیمقامات الهمدانی، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، جامعة قاصدی مرباح، شهادة لنیل درجة الماجستر فی الأدب.
فقیه، یونس (1998م)، ملامح الالتزام القومی فی شعر نزار قبانی، بیروت: دار برکات للطباعة والتوزیع.
فقیه، یونس (1997م)، استدعاء الشخصیات التراثیة فی الشعر العربی المعاصر، القاهرة: دارالنقد العربی.
قبانی، نزار (1980م)، الأعمال الشعریة الکاملة، الجزء الأول، ط2، بیروت: منشورات نزار قبانی.
قبانی، نزار (1982م)، الأعمال السیاسیة الکاملة، الجزء الثالث، ط5، بیروت: منشورات نزار قبانی.
قبانی، نزار ـ (1993م)، الأعمال السیاسیة الکاملة، الجزء السادس، ط5، بیروت: منشورات نزار قبانی.
المتنبی، أحمد بن الحسین (بلاتا)، الدیوان، شرحه أبو البقاء العکبری، بیروت: دارالفکر.
مفتاح، محمد (1958م)، تحلیل الخطاب الشعری واستراتیجیة التناص، ط1، بیروت: دار التنویر للطباعة والنشر.
میویک، دی سی (1987م)، المفارقة وصفاتها، ترجمة عبدالواحد لؤلؤة، ط2، بغداد: دار المأمون.
الدوریات
ابراهیم، نبیلة (1987م)، «المفارقة»، مجلة فصول، الهیئة المصریة العامة للکتاب، القاهرة، العدد 4، ص 133.
ابراهیم، نبیلة (2009م)، «سیمائیة العنوان واستراتجیة المفارقة فی قصیدة المهرولون لنزار قبانی»، مجلة کلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسکرة، العدد الثامن، صص 89-80.
محمد حسین، عبدالکریم (2009م)، «قصیدة نزار قبانی (القدس) الرؤیة والواقع»، مجلة کلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة دمشق، العدد العاشر، صص 133_110.