تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

چکیده

إنّ ریادة الأعمال تقوم علی ثلاثة محاور أساسیة وهی: العلم بریادة الأعمال، ومهاراتها، والموقف تجاهها. فقد اهتمّت العلوم التجربیة علی هذه المحاور الثلاثة اهتماماً بالغاً بحیث وصلت إلی نتائج باهرة. لکنّ فروع العلوم الإنسانیة تعانی من عدم مزاولة أصحابها بموضوع ریادة الأعمال. إنّ فرع اللغة العربیة وآدابها بوصفه فرعاً من فروع العلوم الإنسانیة بحاجة ماسة إلی إعادة النظر فی موقفه تجاه هذه القضیة وعلی أصحابه أن یقوموا بتغییر أساسی فی موقفهم فیها. تحاول هذه الدراسة إلی استجلاء العراقیل الموجودة أمام موضوع ریادة الأعمال فی فرع اللغة العربیة وآدابها، وتعرّف الطریق الجدید الذی أنجزه قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شیراز وانتقال تجاربها إلی الجامعات الأخری. لقد أسّست جامعة شیراز، سنة 1389 ه. ش (2010م)، فریق العمل لریادة الأعمال وبحثت عن مجالات العمل الجدیدة فی السوق و أخیراً وصلت إلی تدوین منهجیة فریق العمل واقترحت بتأسیس فرق العمل فی أقسام اللغة العربیة وآدابها فی البلاد للوصول إلی مجالات توسع ریادة الأعمال فی هذا الفرع.

کلیدواژه‌ها

کتابنامه
الف) عربی
بیاری، سعید؛ حسین منفرد؛ سید محمدهاشمی (1390)، دانستنی‌های کارآفرینی، چ1، شیراز: تخت جمشید.
حسینی، سید نبی‌الله (1388)، کارآفرینی مهارت‌های ایجاد اشتغال، چ1، تهران: مبنای خرد.
هنرجویی، ژینوس (1390)، کارآفرینی چیست؟ کارآفرین کیست؟ ، تهران: آوای ظهور.
ب) مقالات
عربی
فکری، مسعود (1395)، «الفرص المهنیة المتاحة لخرّیجی أقسام اللغة العربیة وضرورة الانسیاق التعلیمی لمتطلباتها»، مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها، العدد 38، ص230-215.
فارسی
بغدادی، مصطفی؛ مرضیه شاوردی (1391)، «تجاری‌سازی موفق فناوری با رویکرد تیمی»، فصلنامة تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال نهم، شماره33، ص 45-37.
صفری، سعید؛ مهدی سمیع‌زاده (1391)، «نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته‌های علوم انسانی»، نشریه علمی‌پژوهشی آموزش، سال هفتم، جلد7، شماره1، پاییز 1391، ص 79-66.
صیادی‌نژاد، روح‌الله؛ امیرحسین عبدلی (1395)، «ظرفیت‌ها، راهکارها و اصول کارآفرینی و تجاری‌سازی در رشتة زبان و ادبیات عربی»، مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شمارة 38، ص 248-231.
عسکری، صادق؛ فاطمه علیان (1395)، «گردشگری درمانی گزینه‌ای برای اشتغال دانش‌آموختگان رشتة زبان عربی»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شمارة 38، ص 264-249.
قرئلی، هدا؛ ماجد نجاریان (1394)، «نقش زبان عربی در بهبود گردشگری سلامت در ایران»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شمارة 37، ص 228-213.
کیانی، حسین (1390)، «زبان و ادبیات عربی و کارآفرینی؛ نقش طب سنتی در کارآفرینی زبان و ادبیات عربی»، چهارمین همایش مدیران گروه عربی، یزد، دانشگاه یزد.
موغلی، علی‌رضا (1389)، «تأثیر عوامل سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی»، فصلنامة علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شمارة 19، ص 118-103
هزارجریبی، جعفر (1388)، توسعة علوم انسانی از منظر کارآفرینی، پژوهش در نظام‌های آموزشی، دورة3، شمارة 7، ص 114-99.
پ) منابع اینترنتی
اساسنامة مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز، قابل دریافت از:
http://www.shirazu.ac.ir/?page_id=2010&search_words=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
دستورالعمل اجرایی هستة کارآفرینی دانشکده‌های دانشگاه شیراز، قابل دریافت از:
http://wwwshirazu.ac.ir/?page_id=2010&search_words=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
میرعرب رضی، رضا؛ سعید رضایی (1387)، «آموزش و پژوهش کارآفرینی، راهکاری برای ارتقای رشته‌های علوم انسانی»، کنگرة ملی علوم انسانی، تهران: گرفته‌شده از پایگاه زیر در تاریخ10/4/1395:
http://www.ensani.ir/fa/content/90012/default.aspx