طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

دانشگاه رازي کرمانشاه

المستخلص

چکيده
عبدالوهاب بياتي از جمله شاعراني است که رمز در شعرش حضوري فعال دارد؛ از جمله رموز قديمي، که شاعر از آن به زيبايي هرچه تمام‌تر بهره مي‌گيرد، رموز تصوف است. بررسي زندگي شاعر نشان مي‌دهد که او به‌خوبي مولوي را مي‌شناخته و با آثار او آشنايي کامل داشته است؛ لذا اين تحقيق در پي آن است تا به اين سؤالات پاسخ گويد: 1. آيا بياتي در رموز شعري خود، از مولوي تأثير پذيرفته است؟ 2. چه رموزي از اشعار مولوي توجه او را به خود جلب کرده است؟ 3. با توجه به اينکه بياتي شاعري انقلابي است، چه هدفي از کاربرد اصطلاحات صوفيانه‌ي اشعار مولوي دارد؟
فرضيه‌هاي اين مقاله نيز عبارت است از: 1. با بررسي ديوان بياتي، تأثيرپذيري او از مولوي قابل اثبات است. 2. بيشترين تأثيرپذيري بياتي برگرفته از "ني‌نامه"ي مولوي و رموز مهم آن همچون "ني" و نيز "ديوان شمس" و نمادهاي مهمي مانند "شمس" و "غزال" است. 3. "بياتي" هرچند از رموز عارفانه‌ي‌"مولوي" استفاده مي‌کند، آن را با هدف شعري خود که همان طرح انقلاب و آزادي است، هم‌رنگ مي‌سازد و درواقع، اين رموز را از معاني اوليه‌ي خود خالي، و همچون لباسي بر پيکره‌ي افکار انقلابي‌اش مي‌پوشاند

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی

المؤلفون [Persian]

  • یحیی معروف
  • سارا رحیمی پور

المستخلص [Persian]

چکیده
عبدالوهاب بیاتی از جمله شاعرانی است که رمز در شعرش حضوری فعال دارد؛ از جمله رموز قدیمی، که شاعر از آن به زیبایی هرچه تمام­تر بهره می­گیرد، رموز تصوف است. بررسی زندگی شاعر نشان می­دهد که او به‌خوبی مولوی را می­شناخته و با آثار او آشنایی کامل داشته است؛ لذا این تحقیق در پی آن است تا به این سؤالات پاسخ گوید: 1. آیا بیاتی در رموز شعری خود، از مولوی تأثیر پذیرفته است؟ 2. چه رموزی از اشعار مولوی توجه او را به خود جلب کرده است؟ 3. با توجه به اینکه بیاتی شاعری انقلابی است، چه هدفی از کاربرد اصطلاحات صوفیانه­ی اشعار مولوی دارد؟
فرضیه­های این مقاله نیز عبارت است از: 1. با بررسی دیوان بیاتی، تأثیرپذیری او از مولوی قابل اثبات است. 2. بیشترین تأثیرپذیری بیاتی برگرفته از "نی‌نامه"ی مولوی و رموز مهم آن همچون "نی" و نیز "دیوان شمس" و نمادهای مهمی مانند "شمس" و "غزال" است. 3. "بیاتی" هرچند از رموز عارفانه‌ی­"مولوی" استفاده می­کند، آن را با هدف شعری خود که همان طرح انقلاب و آزادی است، هم‌رنگ می­سازد و درواقع، این رموز را از معانی اولیه­ی خود خالی، و همچون لباسی بر پیکره‌ی افکار انقلابی­اش می­پوشاند

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • عبدالوهاب بیاتی
  • مولوی
  • رمز
  • نی¬نامه
  • دیوان شمس