طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

دانشگاه کردستان

المستخلص

چکيده
ابراهيم نصرالله، يکي از رمان‌نويسان و شاعران برجسته‏ي ادبيات معاصر است که در هر دو زمينه‏ي شعر و رمان، صاحب قلم و پرآوازه است. وي از رمان‌نويسان نوگراي معاصر عرب است که در آثار خود با استفاده از اساليب و شيوه‏هاي نوين رمان‌نويسي به بيان دردها و رنج‏هاي ملت فلسطين مي‏پردازد.
رمان «طيور الحذر» اولين شاهکار نصرالله در مجموعه‌ي شش جلدي «الملهاة الفلسطينية» و يکي از نمونه‏هاي برجسته‌ي ادبيات داستاني معاصر عربي است.
يکي از ويژگي‌هاي مضموني و ساختاري رمان «طيور الحذر» به‌کارگيري انواع ميراث به‌ويژه، ميراث ديني در آن است. ابراهيم نصرالله در اين رمان با شيوه‌هاي مختلف، ازجمله بازخواني شخصيت‌هاي قرآني از ميراث ديني استفاده کرده است. شخصيت‌هاي ميراثي بازخواني شده در «طيور الحذر» غالباً شخصيت‌هاي ديني و قرآني هستند.
نصرالله با استفاده از به‌کارگيري ميراث ديني و بازخواني شخصيت‌هاي قرآني به تحليل عوامل و حوادثي مي‌پردازد که باعث اسارت و آوارگي انسان فلسطيني شده‌اند. مفهوم احتياط و عبرت گرفتن، محور تمامي حوادث و حکايات رمان است که نصرالله با درآميختن آن با مفاهيم موروثي در يک قالب کمدي، انديشه و افکار خود را بيان مي‏کند.
در اين پژوهش، تلاش شده است که با استفاده از روش توصيفي و شيوه‌ي تحليل محتوا بازتاب شخصيت‌هاي قرآني و شيوه‌ي به‌کارگيري آن‌ها در رمان «طيور الحذر» ابراهيم نصرالله بررسي شود.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله

المؤلفون [Persian]

  • حسن سرباز
  • سیّدحسن آریادوست

المستخلص [Persian]

چکیده
ابراهیم نصرالله، یکی از رمان­نویسان و شاعران برجسته‏ی ادبیات معاصر است که در هر دو زمینه‏ی شعر و رمان، صاحب قلم و پرآوازه است. وی از رمان­نویسان نوگرای معاصر عرب است که در آثار خود با استفاده از اسالیب و شیوه‏های نوین رمان­نویسی به بیان دردها و رنج‏های ملت فلسطین می‏پردازد.
رمان «طیور الحذر» اولین شاهکار نصرالله در مجموعه‌ی شش جلدی «الملهاة الفلسطینیة» و یکی از نمونه‏های برجسته‌ی ادبیات داستانی معاصر عربی است.
یکی از ویژگی­های مضمونی و ساختاری رمان «طیور الحذر» به­کارگیری انواع میراث به­ویژه، میراث دینی در آن است. ابراهیم نصرالله در این رمان با شیوه­های مختلف، ازجمله بازخوانی شخصیت­های قرآنی از میراث دینی استفاده کرده است. شخصیت‌های میراثی بازخوانی شده در «طیور الحذر» غالباً شخصیت‌های دینی و قرآنی هستند.
نصرالله با استفاده از به­کارگیری میراث دینی و بازخوانی شخصیت­های قرآنی به تحلیل عوامل و حوادثی می‌پردازد که باعث اسارت و آوارگی انسان فلسطینی شده‌اند. مفهوم احتیاط و عبرت گرفتن، محور تمامی حوادث و حکایات رمان است که نصرالله با درآمیختن آن با مفاهیم موروثی در یک قالب کمدی، اندیشه و افکار خود را بیان می‏کند.
در این پژوهش، تلاش شده است که با استفاده از روش توصیفی و شیوه‌ی تحلیل محتوا بازتاب شخصیت­های قرآنی و شیوه‌ی به­کارگیری آن­ها در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله بررسی شود.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • ابراهیم نصرالله
  • الملهاة الفلسطینیة
  • طیور الحذر
  • شخصیت‌های قرآنی