طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

المستخلص

مقوله‌ي انسجام، يکي از مباحث مورد توجّه زبان‌شناسان ازجمله زبان‌شناسان نقش‌گرا در تحليل گفتمان است. از نظر آنان تحليل گفتمان عبارت است از مطالعه و بررسي ارتباط، هم‌بستگي و پيوندهاي موجود ميان جمله‌ها در گفتمان‌هاي نوشتاري و کلامي. به ديگر سخن، نکته‌ي مهم در چنين تحليلي، مفهوم انسجام و چگونگي پيوند معاني جمله‌ها يا گزاره‌ها در يک گفتمان است. با مروري بر پيشينه‌ي پژوهش‌هاي قرآني، معلوم مي‌شود که مسئله‌ي انسجام در قرآن نيز از ديرباز مورد توجه انديشمندان و پژوهشگران قرار داشته است؛ به‌عنوان نمونه برخي از آنان، پديده‌ي انسجام در قرآن را از خلال پژوهش در نظم قرآن، تحليل و بررسي کرده‌اند که از آن جمله مي‌توان به نظريه‌ي نظم عبدالقاهر جرجاني اشاره کرد. در پژوهش حاضر با رويکرد زبان‌شناسيِ نقش‌گرا و به روش توصيفي- تحليلي و آماري، به بررسي کمّي انسجام و پيوستگي براساس الگوي انسجام و پيوستگي حسن(1984) و همچنين هليدي و حسن (1985) در سوره‌ي مبارکه‌ي «صف» پرداخته شده و با به‌کارگيري روشي علمي و نه صرفاً نظري، اين نتيجه به دست آمده که اين سوره، باوجود داشتن تنوع مضمون، از انسجام و پيوستگي بالايي برخوردار است.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا

المؤلفون [Persian]

  • طاهره ایشانی
  • معصومه نعمتی قزوینی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

المستخلص [Persian]

مقوله­ی انسجام، یکی از مباحث مورد توجّه زبان­شناسان ازجمله زبان­شناسان نقش­گرا در تحلیل گفتمان است. از نظر آنان تحلیل گفتمان عبارت است از مطالعه و بررسی ارتباط، هم­بستگی و پیوندهای موجود میان جمله­ها در گفتمان­های نوشتاری و کلامی. به دیگر سخن، نکته­ی مهم در چنین تحلیلی، مفهوم انسجام و چگونگی پیوند معانی جمله­ها یا گزاره­ها در یک گفتمان است. با مروری بر پیشینه­ی پژوهش­های قرآنی، معلوم می­شود که مسئله­ی انسجام در قرآن نیز از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران قرار داشته است؛ به­عنوان نمونه برخی از آنان، پدیده­ی انسجام در قرآن را از خلال پژوهش در نظم قرآن، تحلیل و بررسی کرده­اند که از آن جمله می­توان به نظریه­ی نظم عبدالقاهر جرجانی اشاره کرد. در پژوهش حاضر با رویکرد زبان­شناسیِ نقش­گرا و به روش توصیفی- تحلیلی و آماری، به بررسی کمّی انسجام و پیوستگی براساس الگوی انسجام و پیوستگی حسن(1984) و همچنین هلیدی و حسن (1985) در سوره­ی مبارکه­ی «صف» پرداخته شده و با به­کارگیری روشی علمی و نه صرفاً نظری، این نتیجه به دست آمده که این سوره، باوجود داشتن تنوع مضمون، از انسجام و پیوستگی بالایی برخوردار است.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • قرآن کریم
  • تحلیل گفتمان
  • زبان¬شناسی نقش¬گرا
  • انسجام
  • هماهنگی انسجامی
  • پیوستگی