طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلف

دانشگاه خوارزمي

المستخلص

تکنيک‌هاي زيباي ادبي و ساختارهاي گوناگون زباني و موسيقايي به‌کاررفته در قرآن کريم آنچنان مسحورکننده و شگفت‌آور است که در هر زمان مي‌توان از زاويه‌اي متفاوت به آن نگريست و از درياي شگفتي‌هاي آن چند قطره‌اي نوشيد. رويکرد شکل‌گرايان و ساختارگرايان به متن ازجمله روش‌هايي است که مي‌تواند به ما در شناخت برخي ابعاد گوناگون زيبايي‌هاي لفظي و معنوي قرآن کريم، ياري رساند. هدف اين مقاله، تحليل فرم و ساختار در سوره‌ي مبارکه‌ي تکوير و بررسي ارتباط آن‌ها با محتواي اين سوره است و به همين منظور، ساختارهاي زباني و موسيقايي اين سوره و ارتباط آن‌ها با محتوا، تحليل و بررسي و ساختار موسيقايي در قالب نمودارهاي خطي و ستوني به تصوير کشيده شده است.
نتايج اين پژوهش، نشان مي‌دهد که موضوعات مطرح‌شده در اين سوره بر طبق اصول و مباني هماهنگ و منسجمي بيان شده به‌گونه‌اي که چهارده آيه‌ي نخست سوره به منزله‌ي مقدمه‌چيني براي بيان موضوعات بخش دوم اين سوره است. برجسته‌سازي به‌صورت توازن آوايي، واژگاني و نحوي به ويژه در بخش اول کاملاً مشهود است. ساختار منظم نحوي، استفاده‌ي گسترده از تکنيک تکرار در سطح حروف و واژگان و موسيقي حروف و واژگان، همگي در خدمت اهداف تربيتي و ديني اين سوره قرار دارند. سوره‌ي مبارکه‌ي تکوير، ساختارهاي زباني وموسيقايي هدفمند، منظم و منسجمي دارد که همه‌ي اجزا و عناصر آن متناسب با يکديگر و هماهنگ با محتوا و اهداف تربيتي و ديني قرآن کريم به‌کار گرفته شده‌اند.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

پیوند فرم و ساختار با محتوا در سوره‌ی مبارکه‌ی تکویر

المؤلف [Persian]

  • هومن ناظمیان

دانشگاه خوارزمی

المستخلص [Persian]

تکنیک­های زیبای ادبی و ساختارهای گوناگون زبانی و موسیقایی به­کاررفته در قرآن کریم آنچنان مسحورکننده و شگفت­آور است که در هر زمان می­توان از زاویه­ای متفاوت به آن نگریست و از دریای شگفتی­های آن چند قطره­ای نوشید. رویکرد شکل­گرایان و ساختارگرایان به متن ازجمله روش­هایی است که می­تواند به ما در شناخت برخی ابعاد گوناگون زیبایی­های لفظی و معنوی قرآن کریم، یاری رساند. هدف این مقاله، تحلیل فرم و ساختار در سوره­ی مبارکه­ی تکویر و بررسی ارتباط آن­ها با محتوای این سوره است و به همین منظور، ساختارهای زبانی و موسیقایی این سوره و ارتباط آن­ها با محتوا، تحلیل و بررسی و ساختار موسیقایی در قالب نمودارهای خطی و ستونی به تصویر کشیده شده است.
نتایج این پژوهش، نشان می­دهد که موضوعات مطرح­شده در این سوره بر طبق اصول و مبانی هماهنگ و منسجمی بیان شده به­گونه­ای که چهارده آیه­ی نخست سوره به منزله­ی مقدمه­چینی برای بیان موضوعات بخش دوم این سوره است. برجسته­سازی به­صورت توازن آوایی، واژگانی و نحوی به ویژه در بخش اول کاملاً مشهود است. ساختار منظم نحوی، استفاده­ی گسترده از تکنیک تکرار در سطح حروف و واژگان و موسیقی حروف و واژگان، همگی در خدمت اهداف تربیتی و دینی این سوره قرار دارند. سوره­ی مبارکه­ی تکویر، ساختارهای زبانی وموسیقایی هدفمند، منظم و منسجمی دارد که همه­ی اجزا و عناصر آن متناسب با یکدیگر و هماهنگ با محتوا و اهداف تربیتی و دینی قرآن کریم به­کار گرفته شده­اند.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • قرآن کریم
  • نقد ادبی
  • سوره¬ی تکویر
  • فرم
  • ساختار