طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

دانشگاه مازندران

المستخلص

چکيده:
طنز و شوخ‌طبعي از ديرباز در رگ‌هاي ادبيّات هر کشوري، جاري و ساري بوده است. نجيب محفوظ در رُمان «ميرامار» در مواجهه با خفقان جامعه‌اش دارويي بهتر از طنز نمي‌يابد. او کلام بغض‌آلود خود را در لفّافه‌اي از ريشخند و طنز و تحقير و در قالب رمان‌هايش به مخاطب عرضه مي‌کند. طنز نجيب محفوظ تسکين‌دهنده‌ي آلام مردم زمانه است.
اين پژوهش به بررسي عناصر طنز در کتاب ميرامارِ نويسنده‌ي توانمند مصري «نجيب محفوظ» مي‌پردازد. اديبي که به حقّ، با سلاح طنز، به جنگ با مصايب زمانه‌ي خويش پرداخت و مسائل و مشکلات سياسي، اجتماعي و... عصر خويش را با اسلوبي هنرمندانه و گاه با شيوه‌هاي نو و ابتکاري مطرح کرد. همچنين در پي آن است که شگردهاي خاصّي را بشناساند که نجيب محفوظ در طنزش از آن بهره برد.
طنزهاي او يا به شکل هنري و در قالب‌هاي بلاغي مثل تشبيه، کنايه، استعاره، اغراق، تضاد و... آمده و يا به شکل شگردهايي مثل کوچک‌نمايي، اصطلاحات محاوره‌اي و... .

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ

المؤلفون [Persian]

  • مصطفی کمالجو
  • زینب کاید عباسی

دانشگاه مازندران

المستخلص [Persian]

چکیده:
طنز و شوخ‌طبعی از دیرباز در رگ‌های ادبیّات هر کشوری، جاری و ساری بوده است. نجیب محفوظ در رُمان «میرامار» در مواجهه با خفقان جامعه‌اش دارویی بهتر از طنز نمی‌یابد. او کلام بغض‌آلود خود را در لفّافه‌ای از ریشخند و طنز و تحقیر و در قالب رمان‌هایش به مخاطب عرضه می‌کند. طنز نجیب محفوظ تسکین­دهنده‌ی آلام مردم زمانه است.
این پژوهش به بررسی عناصر طنز در کتاب میرامارِ نویسنده‌ی توانمند مصری «نجیب محفوظ» می‌پردازد. ادیبی که به حقّ، با سلاح طنز، به جنگ با مصایب زمانه‌ی خویش پرداخت و مسائل و مشکلات سیاسی، اجتماعی و... عصر خویش را با اسلوبی هنرمندانه و گاه با شیوه‌های نو و ابتکاری مطرح کرد. همچنین در پی آن است که شگردهای خاصّی را بشناساند که نجیب محفوظ در طنزش از آن بهره برد.
طنزهای او یا به شکل هنری و در قالب‌های بلاغی مثل تشبیه، کنایه، استعاره، اغراق، تضاد و... آمده و یا به شکل شگردهایی مثل کوچک‌نمایی، اصطلاحات محاوره‌ای و... .

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • نجیب محفوظ
  • طنز
  • میرامار
  • عناصر طنز
  • شگردهای طنز