تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

سبک‌شناسی با رویکردی نقدگرایانه، می‌کوشد ساختارهای لغوی متن را بررسی نماید و سخن را از حالت عادی، به جنبة فنی سوق دهد تا زیبایی‌های فنی پنهان متن را نمایان سازد؛ به‌گونه‌ای که باعث تمایز اشعار گوناگون از همدیگر شود. عبدالرحیم محمود شاعر مبارز فلسطینی، صاحب سبکی خاص در برانگیختن عنصر حماسه و ایستادگی و مقاومت در میان مردم است. این پژوهش به سبک‌شناسی یکی از بارزترین سروده‌های عبدالرحیم محمود، یعنی قصیدة «أنشودة التحریر» می‌پردازد و مردم کشورهای عربی را به شکل عام و مردم فلسطین را به طور خاص به پایداری و امید به آزادی دعوت می‌کند.
پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، با تکیه بر روش آماری، می‌کوشد شکل ساختاری قصیدة «أنشودة التحریر» را در سه سطح آوایی، ترکیبی و بلاغی بررسی کند و روابط موجود در پیوند این سطوح را نمایان سازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در سطح آوایی، استفادة گسترده از آواهای بم و شدید با سیاق کلّی قصیده که بیانگر حماسه است، تناسب دارد. در سطح ترکیبی، جمله‌های فعلیه بر جملة اسمیه برتری دارد تا عوامل استمرارِ پایداری و امید به آزادی را نمایان سازد. در سطح بلاغی نیز ارتباط و تناسب زیبایی میان الفاظ و ساختار متن وجود دارد و معانی از گسترة تجسم تصاویر حسی برای ما تداعی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

المصادر
القرآن الکریم.
 ابن رشیق، (1907م)، العمدة، ط1، القاهرة: مطبع السعادة.
أنیس، إبراهیم، (1952م)، موسیقی الشعر، ط 2، القاهرة: مکتبة الأنجلو مصریة.
بشر، کمال، (1971م)، دراسات فی علم اللغة، ط2، مصر: دار المعارف.  
الجرجانی، عبدالقاهر،(لا تا)، دلائل الإعجاز فی علم المعانی: تصحیح وتعلیق محمد رشید رضا، لاط، بیروت: دار المعرفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (لا تا)، أسرار البلاغة فی علم البیان،شرحه وعلّق على حواشیه: محمد رشید رضا، ط2، بیروت: دار المعرفة.
الجرجانی، محمد الشریف، (1985م)، کتاب التعریفات، لا ط، بیروت: مکتبة لبنان.
خاقانی، محمد ومریم جلیلیان «ومضات أسلوبیة فی سورة الرحمن»، مجلة بحوث فی اللغة العربیة و‌آدابها (أصفهان)، عدد 6، ربیع و‌صیف 1422 هــ.ق/1391 هــ.ش، الصفحات 41-54.
حسان، تمام، (1998م)، اللغة العربیة معناها ومبناها، ط2، القاهرة: عالم الکتب.
الراجحی، عبدة، (2000م)، التطبیق النحوی، ط2، الإسکندریة: دار المعرفة الجامعیّة.
السعران، محمود، (لا تا)، علم اللغة مقدمة للقارئ العربی، بیروت: دارالنهضة للطباعة والنشر.
عبدالحمید، محمد محیی الدین، (2001م)، مبادئ دروس العربیّة، ط2، جدّة: دار نور المکتبات.
علوان، محمّد، علوان، نعمان، (1998)، من بلاغة القرآن، ط2، مطبعة المقداد.
الفیروز آبادی، مجدالدین محمّد بن یعقوب، (2003م)، قاموس المحیط، بإشراف محمّدنعیم العرقسوسی، طبعة فنیّة منقّحة مفهرسة، مؤسسة الرسالة.
القاضی، النعمان، (1982م)، أبوفراس الحمدانی الموقف والتشکیل الجمالی،لا ط، القاهرة: دار الثقافة.
القیروانی، أبو علی الحسن بن رشیق، (1963م)، العمدة فی محاسن الشعر ونقده: تحقیق محمد محی الدین عبد الحمید، لا طبعة، القاهرة: مطبعة السعادة.
المتولی، شریف صبری، (2006م)، دراسات فی علم الأصوات، مصر: مکتبة زهراء الشرق.
مصلوح، سعد، (2002م)، فی النص الأدبی دراسات أسلوبیة إحصائیة، ط2، القاهرة: عالم الکتب.
مطر، عبد العزیز، (١٩٩٨م)، علم اللغة وفقه اللغة، قطر: دار قطر بن الفجاءة.
 المناصرة، عزالدّین، (1988م)، الأعمال الکاملة للشاعر الشهید عبدالرحیم محمود، ط1، دمشق: دار الجلیل للطباعة والنشر والتوزیع.
النهمی، أحمد صالح محمد، (2013م)، الخصائص الأسلوبیة فی شعر الحماسة بین أبی تمام والبحتری: (شعر الحرب والفخر أنموذجاً)، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدکتوراه فی البلاغة والنقد، جامعة أم القرى، کلیة اللغة العربیة، قسم الدراسات العلیا العربیة، فرع الأدب والبلاغة والنقد.