تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

چکیده

همگام با پیشرفت روش‌های نوین آموزش زبان و در راستای ارزیابی مهارت ترجمة عربی در دانش‌آموزان ایرانی، پژوهش حاضر با تطبیق رویکرد آموزش تعامل‌محور به بررسی میزان اثربخشی آن بر افزایش توان دانش‌آموزان مقطع سوم دبیرستان می‌پردازد. برای دستیابی به این هدف، از روش میدانی و از آزمون به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. ‌بدین ترتیب که 40 دانش‌آموز سال سوم دبیرستان به عنوان نمونة آماری انتخاب گردید و به صورت تصادفی به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. در ابتدای نیم‌سال برای کسب اطمینان از همگن بودن گروه‌ها در سطح توان ترجمه، پیش‌آزمون اجرا شد. نتیجه نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین دو گروه‌ وجود ندارد. بعد از پیش‌آزمون، فرایند آموزش آغاز شد. گروه گواه، آموزش سنتی دریافت کرد و به گروه آزمایش، ترجمة متون درسی با رویکرد تعامل‌محور آموزش داده شد. در پایان نیم‌سال اول و با گذشت دو ماه از آن، به ترتیب پس‌آزمون اول و دوم به عمل آمد. نتایج از طریق آزمون t مستقل مقایسه شد. نتیجه نشان داد که بین نمرات دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی‌داری وجود دارد. این تفاوت گویای تأثیر مثبت تدریس ترجمة متون درس عربی با روش تعامل‌محور در بالا بردن توان ترجمه و افزایش ماندگاری دانش دانش‌آموزان است.

کلیدواژه‌ها

المصادر
أ) العربیة
الکتب
شمس‌آبادی، حسین (1381ه.ش)، الترجمة بین النظریة والتطبیق من العربیة إلی الفارسیة، سبزوار: منشورات جامعة الحکیم السبزواری.
الناقة، محمود (1985م)، تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخری، أسسه، مداخله، طرق تدریسه، مکة المکرمة: جامعة أم القری، معهد اللغة العربیة، وحدة البحوث والمناهج.
العصیلی، عبد العزیز بن إبراهیم (د.ت)، أساسیات تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخری، المملکة العربیة السعودیة، جامعة أم القری: مرکز بحوث اللغة العربیة وأدابها.
الرسائل الجامعیة
 جلائی، مریم؛ (1391ه.ش)، «دراسة المدخل التواصلی فی تدریس الأدب العربی المعاصر تواصلیاً (رسالة مقدّمة لنیل درجة الدکتوراه فی اللغة العربیة وآدابها)»، جامعة إصفهان: کلیة اللغات، قسم اللغة العربیة وآدابها.
العنزی، خلف بن قلیل؛ (1428ه)، أثر استخدام إستراتیجیة التعلم التعاونی فی تنمیة بعض المهارات النحویة لدی الطلاب المعوّقین سمعیّاً فی الصف الأوّل الثانوی بمدینة الریاض (رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر)، جامعة أم القری: کلیة التربیة، قسم الناهج وطرق التدریس.
الدوریات
خلیل إبراهیم، فاضل وعبد العباس، علی؛ (2005 م)، أثر استخدام طریقتی التعلم التعاونی والتعلم الفردی فی التحصیل لطلبة کلیة المعلّمین فی مادة الجغرافیة وتفکیرهم الناقد، المجلد 1، العدد 2، موصل: مجلة ابحاث کلیة التربیة الاساسیة.
ب) فارسیة
شهرتاش، فرزانه و دیگران (1386)، مبانی نظری و مهارت‌های آموزش علوم، (چاپ دوم)، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
مستغنی، مه‌رخ (1377)، چگونگی ایجاد علاقه به آموزش زبان عربی، مجموعه مقالات نخستین همایش آموزش زبان عربی، تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
 منفرد، غلامرضا (1377). «چرا درس عربی در مدارس ما سخت است؟». مجموعه مقالات نخستین همایش آموزش زبان عربی، تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
ج) لاتین
Catford J.C. (1987). A Linguistic Theory of translation. London: Oxford University Press.
Cowan, N. (1995). Attention and memory: An integrated framework. London: Oxford University Press.
Ghazanfari. M, Sarani. A. (2009). The Manifestation of Ideology in a Literary Translation. Orientalia Suecana online Press.
Jacobsen. F (1959), Translation: A traditional craft. Nordisk Forlag. Copenhagen.
Johnson, D.W., Johnson, R., (1994) Learning Together and Alone. Prentice-Hall, Inc, New Jersey.
Richards, Jack C, Rodgers, T. (2014). Approaches and methods in language teaching. Third edition. United Kingdom: Cambridge University Press.
Allport, A. (1989), Visual attention. In M. I. Posner (Ed.), Foundations of cognitive science, Cambridge, MA: MIT Press, 631–682.
 
Bruton, A. (2007), Vocabulary learning from dictionary reference in collaborative EFL translational writing. System, Cambridge IELTS 5: Examination papers from university of Cambridge. 35, 353-367.
Dulany, D., Carlson, R., & Dewey, G. (1984), A case of syntactical learning and judgment: How conscious and how abstract, Journal of Experimental Psychology: General, 113, 541–555.
El-Dali. M. H. (2010), Towards an understanding of distinctive nature of translation study, Riyadh: The Journal of King Saud university-language and translation. Volume 23, 29-45
Gass. S, Ildiko. S, Lemelin. S, (2003), Differential Effects of Attention, Journal of Language Learning, Vol 53, 545_579.
Gaith, G, M (2002), The relationship between cooperative learning, perception of social support, and academic achievement, Department of Education, Beirut: American University of Beirut press. Vol 30, 263-273.
Hyland, K. (2003), Genre-based pedagogies: A social response to process, Journal of Second Language Writing, Volume 12. 17-29.
Kargar. A. A, Sadighi. F, Ahmadi. A. R (2012), The effects of collaboration Task on the Apology Speech Act Production of Iranian EFL Learners, The Journal of Teaching Language Skills (JTLS), 4 (3). 47-78
Lee, Lina (2008), Focus on form through Collaborative scaffolding in Expert-to-novice online interaction, United States: University of Hawaii: Language Learning & Technology, Volume 12, Number 3, 53-72.
Mackey, A., & Philp, J. (1998), Conversational interaction and second language development: Recasts, responses, and red herrings, Modern Language Journal, 82, 338–356.
Schmidt, R. (1990), The role of consciousness in second language learning, Applied Linguistics, Vol 11, 129–158.
Uzawa, K. (1996), Second language learners' process of L1 writing, L2 writing, and translation from L1 to L2, Journal of Second Language Writing, 5, 271-294