طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي

2 دانشيار دانشگاه رازي کرمانشاه

المستخلص

نقاط قوّت شکلي کتاب
حروف‌نگاري، صفحه‌آرايي و صحافي کتاب تقريباً مطلوب است و قواعد عمومي ويرايش و نگارش غالباً رعايت شده است.
نقاط قوّت محتوايي کتاب
با توجه به اينکه مؤلف کتاب از صاحب‌نظران بلاغت قديم عربي در ايران است، کتاب حاضر يکي از منابع مهم حوزة بلاغت عربي در دورة تحصيلات تکميلي است.
با توجه به اينکه کتاب برخي از مباحث مهم حوزة بلاغت را مطرح کرده، اين امکان براي نويسنده فراهم شده‌است که به صورت تفصيلي هرکدام از اين مباحث را ارائه دهد.
در ارجاع به منابع، غالباً امانت‌داري رعايت شده‌است.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

نقدی کوتاه بر کتاب «دراسة ونقد فی مسائل بلاغیة هامة»

المؤلفون [Persian]

  • محمد ابراهیم خلیفه شوشتری 1
  • شهریار همتی 2

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

المستخلص [Persian]

نقاط قوّت شکلی کتاب
حروف‌نگاری، صفحه‌آرایی و صحافی کتاب تقریباً مطلوب است و قواعد عمومی ویرایش و نگارش غالباً رعایت شده است.
نقاط قوّت محتوایی کتاب
با توجه به اینکه مؤلف کتاب از صاحب‌نظران بلاغت قدیم عربی در ایران است، کتاب حاضر یکی از منابع مهم حوزة بلاغت عربی در دورة تحصیلات تکمیلی است.
با توجه به اینکه کتاب برخی از مباحث مهم حوزة بلاغت را مطرح کرده، این امکان برای نویسنده فراهم شده‌است که به صورت تفصیلی هرکدام از این مباحث را ارائه دهد.
در ارجاع به منابع، غالباً امانت‌داری رعایت شده‌است.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • نقد
  • کتاب «دراسة ونقد فی مسائل بلاغیة هامة»
 منابع احادیث شریف