تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یاسوج

چکیده

فرهنگ‌پذیری بارزترین ابزار گفت‌وگوی بین فرهنگ‌ها و به معنای سازوکارهای تبادل فکری در بین فرهنگ‌های مختلف است و نیز یکی از زمینه‌های پژوهش در ادبیات تطبیقی به شمار می‌رود. از نشانه‌های این تداخل فرهنگی بین فرهنگ فارسی و عربی در دورة نخست شعر عباسی، حضور جلوه‌هایی از فرهنگ ایرانی در شعر ابونواس است. یکی از نمودهای بارز این امر، نگاه مقدس به آتش و نور با توجه به تعالیم دین زرتشتی است. این پژوهش به شیوة تطبیقی به بررسی این پدیده در شعر این شاعر ایرانی‌الأصل می‌پردازد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که فراوانی معانی و تصویرهای شعری برگرفته از آتش و نور، به فرهنگ ایرانی شاعر برمی‌گرد که به گزینش چنین تصاویر درخشانی در شعر او منجر شده‌است. گویی شاعر با این تصاویر نورانی می‌خواهد با تمدن اسلامی آن دوره که رنگ‌وبوی ایرانی به خود گرفته، همراه شود و ارتباط خود را با فرهنگ پدری و سرزمین مادری خود مستحکم نماید. نکتة قابل توجه در این تصاویر این است که شاعر به‌صراحت اشاره‌ای به مقدس بودن آتش و برتری آن نکرده و دلیل آن ترس از تهمت زندقه است. اما با دقت بیشتر می‌توان دریافت که وی چگونه بین این نوع تصاویر شعری و آیات قرآنی‌ای که بیان‌کنندة تصاویری نورانی هستند، ارتباط برقرار کرده و به تقدس آتش و نور اقرار نموده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

المصادر
الکتبالعربیة
القرآن الکریم
ابن منظور (2003)، نوادر أبی نواس، تحقیق یوسف البقاعی، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
أبونواس، الحسن بن هانیء (2003)، الدیوان، حقّقه وشرحه: سلیم قهوجی، بیروت: دار الجیل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2010)، دیوان أبی نواس بروایة الصولی، تحقیق بهجت عبدالغفور الحدیثی، أبوظبی: دار الکتب الوطنیة.
التلاوی، جمال نجیب (2005) المثاقفة؛ عبدالصبور وإلیوت... دراسة عبر حضاریة، ترجمة ماهر مهدی وحنان الشریف، ألمنیا: دار الهدی للنشر والتوزیع.
الحاوی، إیلیا (1989)، فی النقد والأدب، الجزء الثالث، الطبعة الثانیة، بیروت: دار الکتاب العربی.
خفاجی، محمد عبدالمنعم (1992)، الآداب العربیة فی العصر العباسی الأول، بیروت: دار الجیل.
شوقی ضیف، (1426)، العصر العباسی الأوّل، قم: منشورات ذوی القربی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1960)، الفن ومذاهبه فی الشعر العربی، القاهرة: دار المعارف.
فروخ، عمر (1988)، أبونواس شاعر هارون الرشید ومحمد الأمین، بیروت: دار الکتاب العربی.
القیروانی، ابن الرشیق (1925)، العمدة، القاهرة: مطبعة أمین هندیة.
محمد، عبدالناصر حسن (2009)، شعر أبی نواس قراءة أسلوبیة، القاهرة: المجلس الأعلی للثقافة.
النویهی، محمد (1970)، نفسیة أبی نواس، الطبعة الثانیة، القاهرة: مکتبة الخانجی.
ب) الرسائل الجامعیة
الحجاجرة، سعاد یوسف محمد (2012)، «خمریات أبی نواس ومسلم بن الولید دراسة أسلوبیة»، رسالة الماجستیر جامعة الخلیل.
الشمری، حنان بنت سعود (2013)، «القیم الإسلامیة فی شعر أبی نواس»، رسالة الماجستیر جامعة أم القری.
ج) المقالات
زینی وند، تورج (2012)، «مقارنة بین أبی نواس الأهوازی البصری والرودکی السمرقندی فی ضوء خمریاتهما المادیة» فصلیة النقد والأدب المقارن، جامعة رازی، السنة أولی، العدد الرابع، صص 176-153.
فیومی، سعید محمد (2012)، «سلطة التحول فی القصیدة عند الشاعر أبی نواس»، مجلة الجامعة الإسلامیة للبحوث الإنسانیة، الجامعة الإسلامیة بغزّة، المجلد العشرون، العدد الثانی، صص 162-143.
محمد، رواء نعاس (2008)، «المثاقفة والمثاقفة النقدیة (فی الفکر النقدی العربی) »، مجلة القادسیة فی الآداب والعلوم التربویة، جامعة القادسیة، العدد الثالث والرابع، المجلد السابع، صص 183-171.
مشرف الملک، مریم (1391)، «زمینه‌شناسی ادبیات خمری و جلوه‌های آن در شعر عربی و فارسی» مجله کهن‌نامه ادبیات پارسی، طهران: آکادیمیة العلوم الإنسانیة والدراسات الثقافیة، السنة الثالثة، العدد الثانی، صص 120-101.
نظری منظم، هادی وریحانه منصوری (1389)، «الأدب المقارن؛ مدارسه ومجالات البحث فیه» مجلة دراسات الأدب المعاصر، جامعة جیرفت الحرّة، السنة الثانیة، العدد الثامن، صص 125-142.
د) المواقع الإنترنتیة
هادی بور، یوسف (2009)، «قراءة جدیدة للفکر النواسی» منتدیات محافظة القنفذة.
http: //www. gunfdh. com/vb/showthread. php?t=91205
شوقی، عبد الجلیل (2012)، «المثاقفة فی الدراسات الحدیثة؛ هیمنة أم حوار» سیدنی، صحیفة المثقف (العدد: 1999)
http: //almothaqaf. com/index. php/qadaya2009/59220. html