تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان

2 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان

چکیده

رمان معاصر عربی بسیاری از سوژه‌های خود را وام‌دار داستان‌های فولکلور، افسانه‌ها، اساطیر و رویدادهای تاریخی است. داستان‌های هزار و یک شب، به عنوان یکی از این عناصر، نقش برجسته‌ای در این میان دارد و رمان‌های زیادی در اثر اقتباس، تقلید و یا الهام از آن‌ها پدید آمده‌است که رمان مشهور رمل المایة از واسینی الأعرج از جملة آن‌هاست. پژوهش حاضر در تلاش است در پرتو رویکرد «دریافت»، به بررسی این رمان بپردازد تا همگونی‌ها و ناهمگونی‌های بین رمان و افسانة هزار و یک شب را وارسی کند و دیدگاه یا خوانش‌های متفاوت رمان‌نویس را در ورای این زمینه‌های همگون و ناهمگون ارزیابی نماید. نتیجة پژوهش نشان می‌دهد واسینی با به‌کارگیری برخی عناصر ساختاری هزار و یک شب، فقط بر چهارچوب ساختاری یا محتوایی آن اکتفا نکرده و در اثر خود، تغییرات فراوانی را برحسب اندیشه و سبک شخصی پدید آورده‌است؛ ازاین‌رو، ساختار و محتوایی متفاوت از متن مبدأ پدید آورده و رمان را با قضایا و جریان‌های امروزی هماهنگ نموده‌است. واسینی به جای مصالحه با حکّام ظالم، به مناقشه و مقابله با آنها برخاسته و شهرزاد را از این حیث به باد انتقاد می‌گیرد. او حتی تاریخ‌نگارانی را که به جریان آزادی‌خواهی و مبارزه‌طلبی کمک نکرده‌اند، مورد انکار قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

المصادر
کتب
أ) عربی
ابراهیم، عبدالله (2000م)؛ السردیة العربیة (بحث فی البنیة السردیة للموروث الحکائی العربی)، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الطبعة الثانیة، بیروت.
الأعرج، واسینی (1993م)؛ رمل المایة، فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف؛ دمشق: دارکنعان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2010م)؛ البیت الأندلسی، بیروت: منشورات الجمل.
دون مؤلف (2008م)؛ ألف لیلة ولیلة؛ أربعة مجلدات؛ بیروت: دارصادر.
رزان ابراهیم (2015م)،التخییل فی عالم واسینی الأعرج، عمّان: دار موزاییک للترجمات والنشر والتوزیع
زیتونی، لطیف (2002م)، معجم مصطلحات الروایة؛ لبنان: مکتبة لبنان: دار النهار للنشر.
السعافین، ابراهیم (1987)، تطور الروایة العربیة الحدیثة فی بلاد الشام؛ دار المناهل للطباعة والنشر والتوزیع.
شویلی، داود سلیمان (2000م)، ألف لیلة وسحر السردیة العربیة؛ دمشق: اتحاد الکتاب.
فوغانی، جمال (2007م)، واسینی الأعرج: شعریة السرد الروائی؛ الجزائر: منشورات وزارة الثقافة.
قلماوی، سهیر (1966م)، ألف لیلة ولیلة، دراسة؛ مصر: دارالمعارف
کردی، عبدالرحیم (2006م)، السرد فی الروایة المعاصرة، الطبعة الأولی، مکتبة الآداب، القاهره.
منیف، عبدالرحمان، (2005م)، الکاتب والمنفی، هموم وآفاق الروایة العربیة؛ بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر والتوزیع.
موسوی، محمد جاسم (1986م)، ألف لیلة فی نظریة الأدب الإنکلیزی؛ ط2؛ بیروت: مرکز الإنماء العربی.
مومسن، کاترینا (1980م)، غوته وألف لیلة ولیلة؛ ترجمة: أحمد الحمو. دمشق: وزارة التعلیم العالی.
وتار، محمد ریاض (2002م)، توظیف التراث فی الروایة العربیة المعاصرة؛ دمشق: اتحاد الکتاب.
ب) فارسی
بیضایی، بهرام (1392ش)؛ هزارافسان کجاست؟؛ تهران: روشنگران.
محجوب، سید جعفر (1383ش)، ادبیات عامیانه در ایران؛ به کوشش حسن ذوالفقاری، تهران: چشمه.
الدوریات
أ) عربی
حمید، سید حسن (2005م)؛ ألف لیلة ولیلة، القص والإستماع؛ مجلة جامعة دمشق؛ المجلد 21؛ العد 3-4.
غیلان، حیدر محمود (2006م)، الأدب المقارن ودور الأنساق الثقافیة فی تطور مفاهیمه واتجاهاته؛ مجلة دراسات یمنیة؛ العدد 80.
ب) فارسی
میرقادری، فضل‌الله؛ حسین کیانی (1390ش) «نظریة التلقی فی ضوء الأدب المقارن» مجلة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها، العدد18، صص: 1-23.
نوین، حسین؛ فرامرز میرزایی (1390ش)؛ «بن‌مایة افسانة ایرانی شهرزاد در نمایشنامة شهرزادِ توفیق حکیم»، مجلة زبان و ادبیات عربی، دانشگاه مشهد، شماره چهارم: صص 153-168.