طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 استاد گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس

2 استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه بوعلي‌سينا

3 دانشجوي دکتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه بوعلي‌سينا

المستخلص

از جمله خوانش‌هاي ممکن داستان، خوانش سياسي آن است. مقوله‌هاي مهم انديشة سياسي معاصر، به‌ويژه خشونت سياسي «جمعي» و «حکومتي» بستر مهمي براي درک رفتار سياسي اجتماع فراهم مي‌کند. «تد رابرت گر»، نظريه‌پرداز سياسي معاصر، محروميت نسبي افراد را عامل خشونت سياسي جمعي مي‌داند که موجب رفتار پرخاشگرانة آنان مي‌شود و «تاسيت» ديگر نظريه‌پرداز سياسي، خشونت حکومتي را عامل انزواگرايي شهروندان مي‌داند که به نوبة خود خشونت سياسي را افزايش مي‌دهد. با اين رويکرد، داستان «ستارة آگوست» (نجمة أغسطس) از نويسندة مصري، صنع الله ابراهيم بررسي مي‌شود. اين داستان بازتابي از خشونت سياسي و حکومتي جامعه مصري دهة شصت در قرن بيستم است؛ ازاين‌رو بايد دانست که علل خشونت جمعي در اين داستان چيست؟ نمادهاي آن کدام است؟ و کدام عامل موجب شکل‌گيري آن شده‌است؟ بررسي تحليلي ـ توصيفي داستان، با تکيه بر آراي «تد رابرت گر» نشان مي‌دهد که محروميت‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي از انگيزه‌هاي شخصيت‌هاي داستان براي مشارکت در ترور عبدالناصر است و با بهره‌گرفتن از ديدگاه تاسيت، روشن مي‌شود که انفعال، انزوا، بي‌اعتمادي، رياکاري و انحراف زبان، نتايج منفي خشونت حکومتي در اين داستان به شمار مي‌آيند. بررسي منبع محروميت، اين حقيقت را آشکار مي‌کند که‌استبداد فردي جمال عبدالناصر، عامل اصلي خشونت حکومتي در داستان ستارة آگوست است.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

العنف السیاسی: الجماعی والحکومی وآثارهما فی روایة «نجمة أغسطس» لصنع الله ابراهیم

المؤلفون [Persian]

  • فرامرز میرزایی 1
  • یدالله هنری لطیف پور 2
  • mahboobeh rahbartejarat 3

1 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی‌سینا

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی‌سینا

المستخلص [Persian]

إنّ القراءة السیاسیة للروایة تساهم فی فهم السلوک السیاسی للمجتمع، لأنّها مرآة تعکس حقائقه. والعنف السیاسی بنوعیه الجماعی والحکومی من القضایا الهامة فی الفکر السیاسی المعاصر. فیعتقد المنظّر السیاسی الأمریکی «تیدروبرت جیر» بأنّ الحرمان النسبی یخلق العنف السیاسی الجماعی الذی یؤدّی إلی قیام المحرومین باعمال العنف. والمنظّر السیاسی الآخر "تاسیت"، کان یعتقد أنّ العنف الحکومی یخلق التقاعس والانعزال اللذین بدورهما یؤدّیان إلى تشدید العنف السیاسی، فمن هذا المنطلق تأتی دراسة روایة "نجمة أغسطس" لصنع الله إبراهیم، الکاتب المصری الشهیر، لتلقی الضوء علی الخفایا السیاسیة لها لأنّها تعکس،  فنیاً، کلا العنفین الجماعی والحکومی للمجتمع المصری فی الستینات من القرن العشرین. إذن ما هی أسباب کلا العنفین فی هذه الروایة وما هی رموزهما وما هی آلاثار المترتبة علیهما؟ فمن خلال الدراسة التحلیلیة الوصفیة للروایة واستناداً على آراء تید روبرت جیر یتّضح أنّ الحرمان بأنواعه السیاسی والاقتصادی والاجتماعی أهمّ دوافع الشخصیات الروائیة للمشارکة فی محاولة إغتیال عبدالناصر وبناء علی آراء تاسیت یتّضح أنّ الإنفعال والإعتزال وعدم الثقة والنفاق وسوء الظن وانحراف اللغة، من آثار العنف الحکومی السلبیة فی هذه الروایة، وأنّ مصدر الحرمان یتجلّی فی إستبداد عبد الناصر وهو السبب الرئیس للعنف الحکومی فی روایة نجمة اغسطس.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • العنف السیاسی
  • صنع الله إبراهیم
  • نجمة أغسطس
  • تید روبرت جیر
  • تاسیت
کتابنامه
1) عربی
ابراهیم، صنع‌الله (1980م)، نجمة‌اغسطس، الطبعةالثالثة، بیروت: دار الفارابی.
بیرم، عیسی (2011م) حقوق الإنسان والحریات العامة مقارنة بین النص والواقع، الطبعة الاولی، بیروت: دارالمنهل اللبنانی.
العالی، محمد امین (1985م)، ثلاثیة الرفض والهزیمة دراسة نقدیة لثلاث روایات صنع الله، الطبعة الاولی، دار المستقبل العربی.
عصفور، جابر (2003م)، مواجهةالإرهاب قراءات فی الأدب العربی المعاصر، الطبعة الاولی، بیروت: دار الفارابی.
الکیلانی، موسی زید (1994م)، الحرکات الاسلامیة فی الاردن و فلسطین، الطبعة الاولی: موئسسة الرسالة دار البشیر، امان.
2) فارسی
آشوری، داریوش (1387)، دانشنامة سیاسی، تهران: مروارید.
استیرن، فرانسوا (1381ش)، خشونت و قدرت، ترجمة بهنام جعفری، تهران: وزارت امور خارجه.
بشیریه، حسین (1379) لیبرالیسم و محافظه‌کاری، چاپ دوم، تهران: نی.
بوشه، راجر (1387ش)، نظریه‌های جباریت از افلاطون تا آرنت، ترجمة فریدون مجلسی، چ دوم، تهران: مروارید.
رزق، جابر (1380ش)، اخوان‌المسلمین در کشتارگاه‌های ناصر، ترجمة مصطفی اربابی، تایباد: سنت.
کواکبی، عبدالرحمن (1363)، طبیعت استبداد، ترجمة عبدالحسین میرزایی قاجار، چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات.
فکوهی، ناصر (1378ش)، خشونت سیاسی (نظریات، مباحث، اشکال و راهکارها)، چ اول، تهران: قطره.
کریمی، رضا (1378ش)، آشنایی با نهضت‌های اسلامی در مصر از سید جمال‌الدین تا خالد اسلامبولی، تهران: دار القلم.
گر، تد رابرت (1394ش)، چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟، ترجمة علی مرشدیزاده، چاپ چهارم، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
گیدنز، آنتونی (1376)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، ترجمة محسن صبوری، تهران: نی.
مودودی، ابوالاعلی (1383) گفتارها، ترجمة عبدالغنی سلیم، تهران، چاپ اول: احسان.
مرشدی‌زاده، علی (1394) مقدمة کتاب «چرا انسان‌ها شورش می‌کنند»، چاپ چهارم، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
ب) پایان‌نامه‌ها
العنزی، سعاد عبدالله (2008م)، صور العنف السیاسی فی الروایة الجزائریة المعاصرة، الکویت، جامعة الکویت، اطروحة الماجستیر، قسم اللغة العربیة وآدابها.
پ) مقالات
فارسی
اعرجی، فاطمه و افضلی، علی (1394)، «خوانش اگزیستانسیالیستی رمان «ستارة آگوست» اثر صنع الله ابراهیم»؛ مجلة ادب عربی دانشگاه تهران، دورة 7، شمارة 1، صفحة 40-23.
سام دلیری، کاظم (1382ش)، «سنجش ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺪ ﺭﺍﺑﺮﺕ ﮔﺮ»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ، ﺷﻤﺎﺭﻩ 22. صص813-827.
قدیمی، مهدی، قاسمی، حامد (1391)، «بررسی تأثیر محرومیت نسبی و احساس بیگانگی اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعة موردی دانشجویان دانشگاه زنجان)»، فصلنامة دانش انتظامی زنجان،سال اول، شمارة 4- صص 1-29.
عربی
بروینی و خلیل، کاهه، علیرضا و روشنفکر، کبری (1393)؛ «بناء الشخصیة فی روایة نجمة أغسطس لصنع الله إبراهیم»؛ مجلة اضاءات النقدیة، العدد 14، صص51-66.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2014)، «الواقعیة الجدیدة و مکوناتها فی روایة نجمة اغسطس لصنع الله ابراهیم»، مجلة اضاءات النقدیة، السنة ال21، العدد1 (2)، صص 57-79.
گنجیان خناری، علی، پاک‌نهاد، زهرا. (1432)؛ «السرد واللغة فی روایة "التلصّص" لصنع الله إبراهیم»، مجلة اضاءات نقدیة، العدد 3، صص91-100.
ت) منابع انگلیسی
Jang sung joon akd Byron r.jonson (2001) “neighborhood disorder individual religiosity and adolescent use of illicit drugs: attest of multilevel hypthesed” criminology volume 39 number 1. Pages 109–144.
Tacitus (1975) the histories transe Kenneth wellesey, bklm, sec, and 36, hence forth cited by book and section as 136, bk1, New York pengu.