طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 دانشجوي دکتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان

3 استاديار گروه آموزش کودکان با نيازهاي خاص دانشگاه اصفهان

المستخلص

از آنجايي نظرية‌ هوش‌هاي چندگانه نظريه‌اي محتوامحور است و بر تنوع محتوا تأکيد دارد؛ و حيطة شناختي اهداف شناختي را سطح‌بندي مي‌کند، آرمسترانگ (1984) پيشنهاد کرد محتواي آموزشي طبق اين دو نظريه تهيه و تنظيم شود. کتاب درسي به عنوان متداول‌ترين محتواي آموزشي بهترين مجال براي به‌کارگيري اين الگوي تلفيقي است. به همين روي، پژوهش پيش رو، محتواي کتاب‌ عربي پاية هشتم را براساس اين الگو تحليل کرده‌است تا چگونگي توزيع هوش‌هاي چندگانه و سطوح شناختي در اين کتاب را بسنجد و ارزيابي کند. نتايج نشان مي‌دهد که هوش‌هاي زباني، رياضي، فضايي و ميان‌فردي به ترتيب هوش‌هاي رايج، و سطوح پايين شناختي (يادآوردن، فهميدن و کار بستن) سطوح درگير در اين کتاب هستند. ديگر هوش‌ها و سطوح در اين کتاب پوشش داده نشده‌اند.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

انعکاس الذکاءات المتعددة‌ و‌الأهداف المعرفیّة فی کتاب العربیة للصّفّ الثامن

المؤلفون [Persian]

  • محمد اجاقی 1
  • محمد خاقانی اصفهانی 2
  • امیر قمرانی 3

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان

المستخلص [Persian]

بما أنَّ نظریة الذکاءات المتعددة تتمحور حول المحتوی وتؤکّد علی تنویعه، والمجال المعرفی یصنّف الأهداف المعرفیة، اقترح آرمسترنج (1984) أن یُعدّ وینظّم المحتوی التعلیمی وفقًا لهما معًا. إنّ الکتاب المدرسی کأکثر المواد التعلیمیة تداولًا یُعدّ أفضل مجال لتطبیق هذه الأنموذج المتکامل. علی ذلک، قامت الدراسة الحالیة بتحلیل محتوی کتاب العربیة للسنة الدراسیة الثامنة فی ضوء هذا الأنموذج لکی تقیس وتقوّم کیف تمّ توزیع الذکاءات المتعددة والأهداف المعرفیة فی هذا الکتاب؟تدلّ النتایج علی أن الذکاءات اللغویة والمنطقیة والبصریة والجمعیة، والأهداف المعرفیة السفلی (التذکر والفهم والتطبیق) أکثر تداولاً وحضوراً فی هذا الکتاب. هذا ولیست للذکاءات الأخری(الجسمانیة والموسیقائیة والفردیة والطبیعیة)، والأهداف الأخری(التحلیل والتقییم والإبداع) حضور فیه.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • کتاب العربیة للصفّ الثامن
  • الذکاءات المتعددة
  • الأهداف المعرفیّة
  • الأنشطة التعلیمیة
  • تحلیل المحتوی
کتابنامه
1) فارسی
کتاب‌ها
اشکبوس، عادل و همکاران (أ1394ش)، عربی پایه هشتم (125)، چاپ دوم، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
اشکبوس، عادل و همکاران (بـ1393ش)، کتاب معلم (راهنمای تدریس و ارزشیابی) عربی پایه هشتم، چاپ دوم، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
آرمسترانگ، توماس (1392ش)، هوش‌های چندگانه در کلاس‌های درس، مترجم: مهشید صفری، چاپ هشتم، تهران: مدرسه.
بلوم، بنجامین و همکاران (1368ش)، طبقه‌بندی هدف‌های پرورشی، کتاب اول: حوزة شناختی، مترجم: علی‌اکبر سیف و خدیجه علی‌آبادی، تهران: رشد.
دژگاهی، صغری، و حاجی‌مرادی، فرخنده (1392ش) تحلیل یادگیری بر اساس مقایسه سبک‌های شناختی و هوش‌ چندگانه هوارد گاردنر، تهران: علم.
ریچاردز، جک‌سی و راجرز، تئودور اس (2010م)، رویکردها و روش‌ها در آموزش زبان، مترجم: علی بهرامی، ویراست دوم، تهران: رهنما.
ساروخانی، باقر (1387ش)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی: اصول و مبانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سیان سیلو، آنا و استرنبرگ، رابرت (1390ش)، هوش (نظریه‌ها، اندازه‌گیری و آموزش)، مترجم: مجتبی امیری مجد و سالار فرامرزی، چاپ دوم، اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
محمدی‌مهر، غلام‌رضا (1387ش)، روش تحلیل محتوا (راهنمای عملی تحقیق)، تهران: گنجینه علوم انسانی ـ دانش‌نگار.
مک‌کنزی، والتر (1391ش)، هوش‌های چندگانه و تکنولوژی آموزش، مترجم: حسین زنگنه، مصطفی شیری‌پور، تهران: آییژ.
پایان‌نامه
اجاقی، محمد (1389 ش)، نقد و بررسی کتاب‌های عربی دوره راهنمایی بر اساس روش دستور ـ ترجمه، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمد خاقانی اصفهانی، دانشگاه اصفهان.
مجلات
احمدی، علی‌اکبر؛ عبدی، علی و چوبتاشانی، میسرا (1394ش)، «ارزشیابی و تحلیل محتوای کتاب‌های درسی عربی دوره متوسطه بر اساس نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر»، همایش ملی مدیریت و آموزش: دانشگاه ملایر.
رضوانی، رضا و طیبه امیری (1392ش)، «تحلیل محتوای کتب آموزش زبان انگلیسی منتخب دانشگاهی از نظر میزان توجه به هوش‌های چندگانه»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، شیراز، سال چهارم، ش4، صص 189-200.
شریفی، ویدا؛ فرامرزی سالار؛ و آقابابایی، سارا (1393 ش)، «بررسی مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه گاردنر در کتاب‌های درسی دوره پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی»، فصلنامه افراد استثنائی، سال سوم، شماره 14، صص 1-24.
متقی‌زاده، عیسی و خضری، کاوه (1392ش)، «ارزیابی میزان موفقیت بخشِ متون عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان»، مجله‌ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، ش 26، بهار 1392، صص 151-169.
متقی‌زاده، عیسی؛ حاجی‌زاده، مهین و خضری، کاوه (1393ش)، «نگاهی به کتاب عربی اول دبیرستان بر اساس الگوها و ملاک‌های تحلیل و سازماندهی محتوا»، جستارهای زبانی، د5، ش2 (پیاپی 18)، تابستان 1393، صص: 237-260.
میرحاجی، حمیدرضا (1389ش)، «بررسی و نقد کتاب‌های عربی مقطع دبیرستان (عمومی)» انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، ش15، تابستان 1389، صص 141-169.
2) انگلیسی
David R, Krathwohl. (2002). a Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. THEORY INTO PRACTICE.Volume 41, Number 4, pp.212-218.
Estaji, Masoomeh and Nafisi, Mahdieh. (2014). Multiple intelligences and their representation in the EFL young learners’ textbooks.International Journal of Research Studies in Language Learning. Volume 3, Number 6, pp 61-72.
Roohani Ali, Farzaneh Taheri & Marziyeh Poorzangeneh (2013).Evaluating Four Corners Textbooks in Terms of Cognitive Processes Using Bloom’s Revised Taxonomy. RALs, 4(2), 51-67