تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

2 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

3 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

زمان روایت، کلید فهم کارهای نوین ادبی و ابزار کشف دلالت آن شده‌است و نقش مؤثری در فرایند شکل‌گیری درونمایة داستان‌های کوتاه امروزی ایفا می‌کند. پژوهش حاضر می‌کوشد انواع زمان روایی را در داستان کوتاه «الخطوبه» بهاء طاهر، براساس نظریة ژرار ژنت و با تکیه بر شیوة توصیفی ـ تحلیلی بررسی نماید و نقش آن را در فرایند تولید درونمایة این داستان تبیین کند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که میان انواع زمان روایی و دیدگاه نویسنده در بیان اندیشه و احساس خود، رابطة عمیقی وجود دارد و می‌توان مراحل پرورش درونمایة این داستان را در سه محور رؤیا، قدرت و مرگ رؤیا دسته‌بندی نمود. بهاء طاهر این محورهای سه‌گانه را با دقت و دوراندیشی پرورش می‌دهد، به‌طوری‌که در به‌کارگیری و پرداخت زمان روایی در راستای خلق درونمایه، مهندسی پیشرفته‌ای را از وی شاهدیم. توزیع نقش‌ها میان تکنیک‌های درنگ، صحنه و تکرار، و مهارت او در انتقال میان درنگ و صحنه در متن داستان، روایت را پیش برده، درونمایة آن را پرورش می‌دهد. تکنیک‌های صحنه، درنگ توصیفی و تکرار بر متن غالب بوده، آینده‌نگری و خلاصه در فرایند پرورش درونمایه داستان، نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

المصادر
کتب
إبراهیم، عبد الله (1990م)، المتخیل السردی (مقاربات نقدیة فی التناص والرؤی والدلالة)، المغرب، دار البیضاء.
جنیت، جیرار، (1997م)، خطاب الحکایة، بحث فی المنهج، ترجمة: محمد معتصم، عبدالجلیل الأزدی، عمر الحلی، مصر، المجلس الأعلی للثقافة، ط2.
جرییه، آلان روب، (1998م)، نحو روایة جدیدة، ترجمة: مصطفی ابراهیم مصطفی، مصر، دارالمعارف، ط1.
الخبو، محمد (2003م)، الخطاب القصصی فی الروایة العربیة المعاصرة، تونس، دار صامد للنشر و التوزیع، ط1.
الرقیق، عبدالوهاب (1998)، فی السرد دراسات تطبیقیة، تونس، دار محمد علی الحامی، ط1.
السید، نورالدین (1997م)، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، الجزایر، دارهومه.
طاهر، بهاء (1972م)، الخطوبة، مصر، دارالشروق.
قاسم، سیزا (1985م)، بناء الروایة، ط1، بیروت، دار التنویر.
الکردی، عبد الرحیم (2005م)، البنیة السردیة للقصة القصیرة، القاهرة، مکتبة الآداب.
لودج، دیفید، ترجمة: ماهر البطوطی(2002م)، الفن الروائی، القاهرة، المجلس الأعلی للثقافة.
نورالدین، السید (1997م)، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، الجزایر، دارهومه.
هیثم، الحاج علی(2005م)، آلیات بناء الزمن فی القصة القصیرة المصریة فی الستینیات، جامعة حلوان، کلیة الآداب.
الدوریات
عبدالحمید، شاکر (1993م)، «الموت والحلم فی عالم بهاء طاهر»، مجلة الفصول، القاهرة، الهیئة العامة للکتاب، العدد الثانی عشر، صص203-180.
قاسمی بور، قدرت (1387ش)، «زمان وروایت»، مجلة النقد الأدبی، طهران، جامعة تربیت مدرس، العدد الثانی، صص144-123.
المواقع الإلکترونیة
سلامة، عبیر (2004م)، «مدخل إلی عالم بهاء طاهر القصصی»، مصرwww. arabicstori. net/forum/index.