طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

دانشگاه خوارزمي

المستخلص

شعر حسن السنيد از مناسبت انقلاب در جامعه، حزب و خيابان، زاده شده است. اين امر، پيوند مستقيم بين شعر شاعر و دوره‌ي بيداري ملي عراق را نشان مي‌دهد؛ برهه‌اي که فريادهاي آزادي‌خواهان به‌تدريج راهش را يافت تا فريادهاي ضد ذات و ستيزه‌جو با خودکامگي صدام گرديد. در اين ميان، شاعر با توجه به شرايط پيرامونش با استفاده از نمادپردازي، امکان افشاگري عليه بعثيان و همچنين نشر انديشه‌هاي انقلابي در زمان بحراني را فراهم کرد.
پژوهش حاضر بر آن است تا ميزان به‌کارگيري عناصر نمادين را در شعر اعتراضي حسن السنيد با عنوان‌هاي 1. نمادهاي برگرفته از طبيعت؛ 2. نمادهاي حيواني؛ 3. نمادهاي زماني؛ 4. نمادهاي مکاني خرد و کلان (ساخت انسان)؛ 5. نمادهاي ابزاري (ساخت دست)؛ 6. نمادهاي جسماني و روحاني مرتبط با انسان؛ 7. شخصيت‌هاي نمادين نيک؛ و 8. شخصيت‌ها، اقوام، مشاغل و نسبت‌هاي نمادين بد، بررسي کند و دلالت‌ها و دگرگوني‌هاي معنايي اين مضامين را در قالب جدول‌هايي به‌صورت مستند، ارائه دهد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد که نمادهاي شاعر، بيشتر متوجه استبداد و پيامدهاي آن و دعوت به قيام سراسري است.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

تحلیل نمادهای شعر اعتراض در ادبیات معاصر عراق، براساس اشعار حسن السنید

المؤلفون [Persian]

  • حامد صدقی
  • مرتضی زارع برمی

دانشگاه خوارزمی

المستخلص [Persian]

شعر حسن السنید از مناسبت انقلاب در جامعه، حزب و خیابان، زاده شده است. این امر، پیوند مستقیم بین شعر شاعر و دوره­ی بیداری ملی عراق را نشان می­دهد؛ برهه­ای که فریادهای آزادی­خواهان به­تدریج راهش را یافت تا فریادهای ضد ذات و ستیزه­جو با خودکامگی صدام گردید. در این میان، شاعر با توجه به شرایط پیرامونش با استفاده از نمادپردازی، امکان افشاگری علیه بعثیان و همچنین نشر اندیشه­های انقلابی در زمان بحرانی را فراهم کرد.
پژوهش حاضر بر آن است تا میزان به‌کارگیری عناصر نمادین را در شعر اعتراضی حسن السنید با عنوان­های 1. نمادهای برگرفته از طبیعت؛ 2. نمادهای حیوانی؛ 3. نمادهای زمانی؛ 4. نمادهای مکانی خرد و کلان (ساخت انسان)؛ 5. نمادهای ابزاری (ساخت دست)؛ 6. نمادهای جسمانی و روحانی مرتبط با انسان؛ 7. شخصیت­های نمادین نیک؛ و 8. شخصیت­ها، اقوام، مشاغل و نسبت­های نمادین بد، بررسی کند و دلالت­ها و دگرگونی‌های معنایی این مضامین را در قالب جدول‌هایی به­صورت مستند، ارائه دهد. یافته‌های پژوهش نشان می­دهد که نمادهای شاعر، بیشتر متوجه استبداد و پیامدهای آن و دعوت به قیام سراسری است.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • السنید
  • حزب بعث
  • شعر اعتراض
  • نماد