طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

دانشگاه علامه طباطبايي

المستخلص

از جريان‌هاي ادبي شکل‌گرفته در خارج از سرزمين‌هاي عرب مي‌توان به ادب اندلس و مهجر اشاره کرد؛ اين دو جريان که يکي به سده‌هاي هشتم تا پانزدهم ميلادي و ديگري به اواخر قرن نوزدهم و دهه‌هاي آغازين قرن بيستم مربوط است، موجب تحولاتي در قالب و درون‌مايه‌هاي شعر عربي شده‌اند. اگرچه پاره‌اي از اين تحولات مانند به‌کارگيري واژگان ساده، آشنا و آهنگين و يا خروج از قالب‌هاي شعري قديم عرب، ميان دو جريان مشترک است؛ درعين‌حال، تفاوت‌هايي نيز ميان آن‌ها وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه در شعر مهجر برخلاف شعر اندلس، گرايش‌هاي فلسفي و تأمل در نفس انسان و حقايق هستي را شاهد هستيم. حال آنکه شهر اندلس از چنين عمق و ژرف‌نگري‌اي برخوردار نيست. درمجموع مي‌توان گفت نوآوري‌هاي شعراي مهجر، به‌ويژه مهجر شمالي، عميق‌تر و تأثيرگذار‌تر است. هرچند در اين امر، فضل تقدّم با اندلسيان است.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

مقایسه‌ی جلوه‌های نوآوری شعر اندلس و مهجر

المؤلفون [Persian]

  • مجید صالح‌بک
  • یسرا شادمان

دانشگاه علامه طباطبایی

المستخلص [Persian]

از جریان­های ادبی شکل­گرفته در خارج از سرزمین­های عرب می­توان به ادب اندلس و مهجر اشاره کرد؛ این دو جریان که یکی به سده­های هشتم تا پانزدهم میلادی و دیگری به اواخر قرن نوزدهم و دهه­های آغازین قرن بیستم مربوط است، موجب تحولاتی در قالب و درون­مایه­های شعر عربی شده­اند. اگرچه پاره­ای از این تحولات مانند به­کارگیری واژگان ساده، آشنا و آهنگین و یا خروج از قالب­های شعری قدیم عرب، میان دو جریان مشترک است؛ درعین­حال، تفاوت­هایی نیز میان آن­ها وجود دارد؛ به­عنوان نمونه در شعر مهجر برخلاف شعر اندلس، گرایش­های فلسفی و تأمل در نفس انسان و حقایق هستی را شاهد هستیم. حال آنکه شهر اندلس از چنین عمق و ژرف­نگری­ای برخوردار نیست. درمجموع می­توان گفت نوآوری­های شعرای مهجر، به­ویژه مهجر شمالی، عمیق­تر و تأثیرگذار­تر است. هرچند در این امر، فضل تقدّم با اندلسیان است.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • ادبیات اندلس
  • ادبیات مهجر
  • ساختار
  • شعر عربی
  • درونمایه
  • نوآوری