طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

دانشگاه اصفهان

المستخلص

ابوالعلاء معري شاعر و انديشمند نامدار عرب از بزرگان علم و ادب جهان به‌شمار مي‌رود. او شخصيتي بسيار اثرگذار داشته و جنبه‌هاي مختلف شخصيت وي، به‌ويژه بدبيني‌اش، شمار زيادي از متفکران در شرق و غرب را متأثر ساخته و افراد بسياري از پس نگاه او به دنيا نگريسته و مشي بدبينانه‌ي او را در زندگي پي‌گرفته‌اند. در اين جستار به نقد روانشناختي شخصيت او پرداخته شده است و سعي شده که با به‌کارگيري ملاک‌ها و نظريات روانشناسي و مطالعه‌ي زندگي و آثار وي، بدبيني او آسيب‌شناسي رواني شده و به عوامل روانشناختي آن آگاه شويم. افسردگي او که زمينه‌ي اصلي بدبيني‌اش را فراهم کرده است، با توجه به محورهاي دريافتي هولون و جيکوبسن از تست افسردگي بک ارزيابي و براساس ديدگاه فرويد سبب‌شناسي شده است.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

نقد روانشناختی بدبینی ابوالعلاء معری

المؤلفون [Persian]

  • حمید احمدیان
  • محمد مصلح صمیمی
  • مریم اسماعیلی

دانشگاه اصفهان

المستخلص [Persian]

ابوالعلاء معری شاعر و اندیشمند نامدار عرب از بزرگان علم و ادب جهان به­شمار می­رود. او شخصیتی بسیار اثرگذار داشته و جنبه­های مختلف شخصیت وی، به­ویژه بدبینی­اش، شمار زیادی از متفکران در شرق و غرب را متأثر ساخته و افراد بسیاری از پس نگاه او به دنیا نگریسته و مشی بدبینانه­ی او را در زندگی پی­گرفته­اند. در این جستار به نقد روانشناختی شخصیت او پرداخته شده است و سعی شده که با به­کارگیری ملاک­ها و نظریات روانشناسی و مطالعه­ی زندگی و آثار وی، بدبینی او آسیب­شناسی روانی شده و به عوامل روانشناختی آن آگاه شویم. افسردگی او که زمینه­ی اصلی بدبینی­اش را فراهم کرده است، با توجه به محورهای دریافتی هولون و جیکوبسن از تست افسردگی بک ارزیابی و براساس دیدگاه فروید سبب­شناسی شده است.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • ابوالعلاء معری
  • افسردگی
  • بدبینی
  • نقد روان‌شناختی