طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

دانشگاه تربيت مدرس

المستخلص

قرآن کريم به زبان عربي و براي هدايت جن و انس نازل شد. لازمه‌ي هدايت، فهم آيات است. بي‌ترديد در ترجمه‌ي آيات قرآن به‌دليل وجود ظرايف و دقايق مختلف صرفي و نحوي و بلاغي و... دشواري‌هاي متعددي پيش‌روي مترجمان زبان وحي هست؛ ازجمله‌ي اين موضوعات، رعايت مقوله‌ي «تضمين» است که در قرآن، فراوان به‌کار رفته است. البته اين واژه، اطلاقات گوناگوني دارد که منظور در اين مجال، تضمين نحوي است. فايده‌ي عمده‌ي تضمين، اداکردن يک لفظ، در معناي دو کلمه است. اين جستار درصدد بررسي معناي دقيق تضمين و مسائل مربوط به آن و نيز بررسي آن در شاخص‌ترين ترجمه‌هاي معاصر و بايسته‌هاي ترجمه‌ي آن در قرآن کريم است. افزون بر اين، پژوهش حاضر درصدد شناسايي موفق‌ترين روش ترجمه‌ي تضمين نحوي نيز است.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

روش‌شناسی ترجمه‌ی تضمین نحوی در برخی ترجمه‌های معاصر قرآن کریم

المؤلفون [Persian]

  • علی حاجی‌خانی
  • توحید پاشائی

دانشگاه تربیت مدرس

المستخلص [Persian]

قرآن کریم به زبان عربی و برای هدایت جن و انس نازل شد. لازمه­ی هدایت، فهم آیات است. بی­تردید در ترجمه­ی آیات قرآن به­دلیل وجود ظرایف و دقایق مختلف صرفی و نحوی و بلاغی و... دشواری­های متعددی پیش­روی مترجمان زبان وحی هست؛ ازجمله­ی این موضوعات، رعایت مقوله­ی «تضمین» است که در قرآن، فراوان به­کار رفته است. البته این واژه، اطلاقات گوناگونی دارد که منظور در این مجال، تضمین نحوی است. فایده­ی عمده­ی تضمین، اداکردن یک لفظ، در معنای دو کلمه است. این جستار درصدد بررسی معنای دقیق تضمین و مسائل مربوط به آن و نیز بررسی آن در شاخص­ترین ترجمه­های معاصر و بایسته­های ترجمه­ی آن در قرآن کریم است. افزون بر این، پژوهش حاضر درصدد شناسایی موفق­ترین روش ترجمه­ی تضمین نحوی نیز است.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • ترجمه
  • تضمین
  • حقیقت و مجاز
  • قرآن