طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 دانش‌آموختة کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه زابل

2 استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه زابل

3 دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه زابل

المستخلص

ادبيات کودک شامل آثاري است که مخاطب آن کودک است و دو هدف سرگرم‌کنندگي و آموزشي را دنبال مي‌کند. يکي از عوامل تأثيرگذاري اين نوع ادبي، طنز موجود در آن است که شگردهاي مختلف بلاغي نقش مهمي در تحقق آن ايفا مي‌کنند. در ادبيات کودک عربي شخصيت‌هايي فُکاهي همچون جُحا، انبساط خاطر کودک را فراهم مي‌آورند؛ بنابراين جُحا را به عنوان فردي معرفي مي‌کنند که همه‌چيز را با بذله‌گوييِ منحصربه‌فرد و بلاغت مثال‌زدني‌اش روايت مي‌کند. ارزش ادبي طنز در چنين آثاري در گرو شگردهاي بلاغي خاصي است که متناسب با روحيات کودک به کار مي‌رود. جستار حاضر با تکيه بر روش توصيفي ـ تحليلي در تلاش است، ميزان تأثيرگذاري شگردهاي بلاغي در همذات‌پنداري کودک با شخصيت جُحا را در مجموعة داستاني «نوادر جُحا» (2007م) کشف نمايد. براي دستيابي به اين هدف تمام واژگان داستان‌ها بررسي و عناصر بلاغي آن ارزيابي گرديد. نتايج حاکي از اين است که در اين اثر به ترتيب سازه‌هاي طنزآفرين تکرار، مراعات‌نظير، انسان‌پنداري، کنايه و تضاد به‌گونه‌اي به کار رفته‌است که علاوه بر ايجاد شگفتي و خنده در کودک، در طنزگونگي رخدادهاي داستان و درنتيجه بلاغت طنز مجموعة داستاني تأثير دارد.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

بلاغة السخریة فی قصص «نوادر جُحا»

المؤلفون [Persian]

  • راضیه علی احمد 1
  • عبدالباسط عرب یوسف آبادی 2
  • علی اصغر حبیبی 3

1 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

المستخلص [Persian]

یُطلق أدب الأطفال على أعمال تُکتب للطفل ولاتخلو من هدفی الترفیة والتعلیم. تُعدّ السخریة من الأسباب المؤثرة علی هذا النوع الأدبی التی تبرز البلاغة کعنصر رئیسی لتحقّقها. حاول أدباء الطفل أن یدخلوا عالم الأطفال من خلال شخصیات ساخرة کجُحا وذلک بهدف ترفیه الطفل، فیعرضوه کفکاهی یحکی الوقائع بطرائفه الفریدة وبلاغته المثلى. تنتمی قِیم السخریة الأدبیة لهذه الأعمال إلی أسالیب بلاغیة خاصة تتناسب وعالم الطفل. وهذه الدراسة وفقاً للمنهج الوصفی-التحلیلی تسعى إلى الکشف عن وجوه تأثیر الأسالیب البلاغیة لتماهی الطفل مع شخصیة جُحا وتمزاجه العاطفی فی قصص "نوادر جُحا" (2007م). ولتحقیق هذا الهدف تمت دراسة جمیع کلمات القصص وتقییم أسالیبها البلاغیة. تشیر النتائج إلى أن الکاتب وظّف أسالیب بلاغیة کالتکرار، ومراعاة ‌النظیر، والتشخیص، والکنایة، والطباق وذلک کی یلقی جوّا من السخریة والضحک فی ثنایا القصص، وفی النهایة کی یبرز بلاغة السخریة فی المجوعة القصصیة.
 

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • أدب الطفل
  • السخریة
  • الأسالیب البلاغیة
  • جُحا
  • "نوادر جُحا"
کتابنامه
الف) عربی
کتاب
ابن‌منظور، محمد بن مکرم (1408ق). لسان العرب. ط3. بیروت: دارصادر.
أحمد العاصی، عربی (1981م). الحیوان فی قصص الأطفال: دراسة أدبیة. ط1. دمشق: دارالکرمل.
أحمدفشل، أحمد (1996م). علم البدیع: رؤیة جدیدة. ط1. القاهرة: دارالمعارف.
الحموی، ابن‌حجة (2001م). خزانة الأدب وغایة الأرب. دراسة وتحقیق: دیاب، کوکب. ط1. بیروت: دارصادر.
حنا، خلیل (2007م). نوادر جُحا. ط1. القاهرة: مؤسسة العربیة الحدیثة.
عبدالحمید، شاکر (2003م). الفکاهة والضحک: رؤیة جدیدة. ط1. الکویت: المجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب.
عبدالفتاح، اسماعیل (2000م). أدب الأطفال فی العالم المعاصر. ط1. بیروت: مکتبة الدار العربی.
عبداللطیف، محمد فهمی (1965م). مذکرات جُحا. ط1. القاهرة: الدار القومیة.
غریب‌علام، عبدالعاطی (1997م). دراسات فی البلاغة العربیة. ط1. لیبیا: جامعة قاریونس.
مطلوب، أحمد (1975م). فنون بلاغیة: البیان والبدیع. ط1. الکویت: دارالبحوث العلمیة.
معروف، نایف (1997م). الموجز الکافی فی علوم البلاغة والعروض. ط2. بیروت: دارالنفائس.
الموسی، أنور عبدالحمید (2010م). أدب الأطفال فن المستقبل. ط3. بیروت: دارالنهضة العربیة.
النجار، محمد رجب (1978م). جحا العربی: شخصیته وفلسفته فی الحیاة والتعبیر. ط1. الکویت: عالم المعرفة.
هاشمی، أحمد (1370ش). جواهر البلاغة فی المعانی والبیان والبدیع. قم: دفتر تبلیغات حوزه.
الهوال، حامد عبدة (1982م). السخریة فی أدب المازنی. ط1. القاهرة: الهیئة المصریة العامة.
پایان‌نامه
عبدالله خلیل، نزار (2009م). «السخریة والفکاهة فی النثر العباسی حتی القرن الرابع الهجری». جامعة مؤتة: رسالة الماجستیر فی اللغة العربیة وآدابها.
مجلات
جلولی، العید (2004م). «اللغة فی الخطاب السردی الموجه للأطفال فی الجزائر». جامعة ورقلة بالجزائر: مجلة الأثر. العدد3. صص 9-25.
واقف‌زادة، شمسی (1390ش). «الأدب الساخر: أنواعه وتطوره مدی العصور الماضیة». جامعة جیرفت: دراسات الأدب المعاصر. السنة2. العدد12. صص 101-123.
سایت های اینترنتی
یحیى، رافع (28/3/2011م). «الفکاهة فی أدب الأطفال العربی». مجلة إلکرتونیة المنهل:
 http://platform.almanhal.com
ب) فارسی
کتاب
انوشه، حسن (1375ش). دانشنامة ادب فارسی. چ1. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
برگسون، هانری لویی (1379ش). خنده. مترجم: عباس میرباقری. چ1. تهران: شباویز.
چمبرز، ایدن (1387ش). خوانندة درون متن: دیگرخوانی‌های ناگزیر. مترجم: خسرونژاد، مرتضی. چ1. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
رضانژاد، غلامحسین (1367ش). اصول علم بلاغت در زبان فارسی. تهران: الزهراء
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1385ش). موسیقی شعر. چ1. تهران: آگاه.
شمیسا، سیروس (1381ش). بیان و معانی. چ1. تهران: فردوس.
کریچلی، شیمون (1384ش). در باب طنز. مترجم: سمی، سهیل. چ1. تهران: ققنوس.
وحیدیان کامیار، تقی (1383ش). مجموعه مقالات: زبان چگونه شعر می‌شود؟. چ1. مشهد: سخن‌گستر.
مجلات
آقاگل‌زاده، فردوس؛ رضوی‌زاده، اکرم (1391ش). «ویژگی‌های واژگانی ادبیات داستانی کودکان در زبان فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی». مجموعه مقالات اولین همایش میان‌رشته‌ای آموزش و یادگیری زبان. مشهد: دانشگاه فردوسی. صص 301-312.
بهره‌مند، زهرا (1389ش). «آیرونی و تفاوت آن با صنایع بلاغی مشابه». دانشگاه علامه طباطبایی: متن‌پژوهی ادبی. شمارة 45. صص 9-36.
حسام‌پور، سعید و همکاران (1390ش). «بررسی تکنیک‌های طنز و مطایبه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی». دانشگاه شیراز: مطالعات ادبیات کودک. شمارة 3. صص 61-90.
حسن‌زاده، فرهاد (1392ش). «نگاهی به وضعیت طنز نوجوانان». تهران: ماهنامة انشاء و نویسندگی. سال5. شمارة 36. صص 98-102.
سجودی، فرزان (1378ش)، «درآمدی بر نشانه‌شناسی شعر»، تهران: مجلة شعر. شمارة 26، صص 20-29.
شیری، قهرمان (1376ش). «راز طنزآوری». دانشگاه شهرکرد: پژوهشنامة ادبیات معاصر، سال 2. شمارة 17و18. صص 40-47.
صفایی، علی؛ ادهمی، حسین (1394ش). «نگاهی به گسترة طنز و مطایبه و شگردهای آفرینش آن در آثار فرهاد حسن‌زاده». دانشگاه شیراز: مطالعات ادبیات کودک. دورة 6. شمارة 2. صص 73-98.
طالبیان، یحیی، تسلیم جهرمی، فاطمه (1388ش). «ویژگی‌های زبان طنز و مطایبه در کاریکلماتورها». دانشگاه اصفهان: فنون ادبی. دورة 1. شمارة 1. صص 13-40.
موسی‌پور، نعمت‌الله؛ طالبیان، یحیی (1379ش). «پیوندهای پنهان جاندارپنداری کودکانه و تخیل شاعرانه». دانشگاه کرمان: نشریة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی. شمارة 8 و 9. صص 119-133.
سایت‌های اینترنتی
طباطبایی، زهراسادات (14/5/1393ش). «بچه‌ها عاشق شنیدن قصه‌های تکراری». سایت تبیان:
 http: //www.tebyan.net/newindex.aspx?
قبادی، سارا (13/12/1388ش). «جاندارپنداری اشیاء در کودکان». سایت مدرسة الکترونیکی:
 http: //eschool.mihanblog.com/
ج) لاتین
Munn, Norman. Introduction to Psychology. Boston: Houghton Mifflin.