تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

علم صرف با ابزارهای زنده و جذّاب خود، که نوآوری و ابتکار در آن نمایان است، به چگونگی ساختار واژه‌ها و ریشة مفردات می‌پردازد؛ ازاین‌رو با توجه به اهمیت علمی این دانش، لازم است اقداماتی در جهت تسهیل آموزش آن صورت گیرد. کتاب «الکُنَّاش فی الصرف» از آثار ارزشمند أبو الفداء اسماعیل بن علی بن محمود بن ایوب است که تحت تأثیر اندیشه‌های زمخشری و ابن حاجب نوشته شده‌است. پژوهش حاضر براساس روش تسهیل و تیسیر صرفی نزد أبو الفداء انجام می‌شود. أبو الفداء روش تسهیل در صرف عربی را از طریق طراحی جدول‌ها و زیج‌های فارسی، و مِتُدهای بیان آواها برای آموزش صرف به کار بست. این شیوه از آموزش صرف در قرن هشتم اندیشه‌ای نو و متمایز محسوب می‌شد. این پژوهش، توانایی تعلیمی و صرفی أبو الفداء را در آموزش قواعد عربی نشان می‌دهد که اندیشه روشمندش را در مباحث قیاس و آوای حروف و ادغام و تعلیم صیغه‌ها بیان داشته‌است. اهم نتایج این پژوهش به این شرح است: ردّ اصطلاحات سخت و کمیاب در مبحث قیاس و سماع، کاربرد شعر تعلیمی برای سهولت حفظ‌کردن، به‌کارگیری تخفیف در صفات آواها، مخارج حروف در آموزش قرائت‌ها، و استفاده از زیج ایرانی به عنوان عنصری منسجم در آموزش ضمایر متصل و منفصل و صفت مشبهه. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به تبیین بحث خود پیرامون شخصیت صرفی أبو الفداء و کتاب وی «الکُنّاش فی الصرف» و روش برتر او در آموزش صرف برای مبتدیان در یادگیری زبان عربی پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

المصادر
الف) الکتب
القرآن الکریم
أبو الفداء، (2004)، الکنّاش فی فنّی الصرف والنحو، تحقیق ریاض بن حسن الخوّام، المجلد الأوّل والثانی، بیروت: المکتبة العصریة.
إبن العماد، (د. ت)، شذرات الذهب فی أخبار من ذهب، المجلد السادس، بیروت: المکتبة التجاریة للطباعة والنشر.
إبن حجر، (1348هـ)، الدرر الکامنة فی أعیان المائة الثامنة، المجلد الأوّل، الطبعة الأولی، الهند: مطبعة دائرة المعارف العثمانیة.
إبن جنی، أبوالفتح عثمان، (د. ت)، الخصائص، تحقیق محمدعلی النجار، القاهرة: دار الکتب المصریة.
إبن عصفور، (1407هـ)، الممتع فی التصریف، تحقیق فخر الدین قباوة، الطبعة الأولی، بیروت: دار المعرفة.
إبن الوردی، عمر، (1285هـ)، تتمة المختصر فی أخبار البشر، المجلد الرابع، القاهرة: المطبعة الوهبیة.
الأنباری، عبدالرحمن بن محمد، (د. ت)، الإنصاف فی مسائل الخلاف بین البصریین والکوفیین، تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید، قاهره: دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع.
البتّانی، (1899)، الزیج الصابئ، تصحیح وتعلیق: کَرلو نالینو، الطبعة الأولی، إیطالیا: رومیة العظمی.
البغدادی، عبدالقادر بن عمر، (1997)، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، محقّق عبدالسلام محمد هارون، المجلد الثالث، الطبعة الرابعة، قاهرة: مکتبة الخانجی.
الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، (1969) الحیوان، تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون، المجلد الرابع والسادس، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
حسانی، أحمد، (2001)، النظام النحوی العربی بین الخطاب الفلسفی والخطاب التعلیمی، بحث منشور فی کتاب أعمال ندوة تیسیر النحو، الجزائر: منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة.
الحملاوی، أحمد بن محمّد، (2009)، شذا العرف فی فنّ الصرف، القاهرة: دار الکیان للطباعة والنشر والتوزیع.
رحمة، عدنان و آخرون، (2016)، ابن مضاء وإسهاماته فی تیسیر النحو العربی، رسالة ماجستیر، جامعة أبی بلقاید تلمسان، کلیة الآداب و اللغات، الجزائر.
الزجاجی، أبوالقاسم، (1982)، الإیضاح فی علل النحو، تحقیق مازن المبارک، الطبعة الرابعة، بیروت: دار النفائس.
سیبویه، أبو بشر عمرو، (1975)، الکتاب، تحقیق وشرح عبدالسلام محمّد هارون، الطبعة الثانیة، القاهرة: الهیئة المصریة العامّة للکتّاب.
الشوکانی، محمد بن علی، (1438هـ)، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، المجلد الأوّل، الطبعة الأولی، القاهرة: مطبعة السعادة.
العکبری، ابی البقاء عبدالله بن الحسین، (1416هـ)، اللباب فی علل البناء والإعراب، تحقیق غازی مختار طلیمات وعبدالإله نبهان، المجلد الأوّل، الطبعة الأولی، بیروت: دار الفکر.
الصابونی، أحمد، (د. ت)، تاریخ حماة، شرح وتعلیق قدری الکیلانی، الطبعة الثانیة، حماة: المطبعة الأهلیة.
صبری، محمود اسماعیل وآخرون (1988)، تعلَّم الصرف العربی بنفسک، الطبعة الأولی، الریاض: دار المریخ للنشر.
هدّارة، محمد مصطفی، (لات)، إتجاهات الشعر العربی فی القرن الثانی الهجری، الطبعة الثانیة، القاهرة: دارالمعارف.
ب) الدوریات
بسندی، خالد بن عبدالکریم، (2008)، «محاولات التجدید ولتیسیر فی النحو العربی؛ المصطلح والمنهج نقد ورؤیة»، مجلة الخطاب الثقافی، الریاض، العدد 3، صص: 1-22.
حسین‌السیاب، خالدعباس وآخرون، (2008)، «أهمیة علم الأصوات فی تعلیل مسائل النحو»، مجلة أهل‌البیت (ع)، العدد6، صص: 316-337.
المتوکل، أحمد، (1977)، «نحو قراءة جدیدة لنظریة النظم عند الجرجانی»، مجلة کلیة الآداب الرباط العدد1، صص: 1-18.