تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

 موضوع دین همانند دعوت به اصلاح و انقلاب در برابر استعمارگران از ویژگی­های شعر معاصر الجزایر است. معرفی ادبیاتی که با وجود دارا بودن ارزشهای والا مورد بی­توجهی محققان قرار گرفته، همچنین تقویت جایگاه این ادبیات در ادبیات معاصر عرب، از اهداف اصلی این تحقیق است.


در این بحث کوتاه، یکی از جوانب ادبیات معاصر الجزایر یعنی اشعار اسلامی یکی از شعرای برجسته آن مورد بررسی قرار می­گیرد. شاعری که به امیر شعرای الجزایر و شاعر شمال آفریقا و حسان جنبش اصلاح لقب یافته است.


در این مقاله، ابتدا به اختصار به زندگی شاعر پرداخته می­شود سپس شعر اسلامی الجزایر و شعر محمدالعید مورد بررسی قرار می­گیرد و به مضامین این نوع شعر و ارزشهای دینی موجود در آن می­پردازد تا میزان تأثیر اسلام و فرهنگ اسلامی را در شاعر بیان کند.

کلیدواژه‌ها

- القرآن الکریم
- ابوحاقه، احمد، الالتزام فی الشعر العربی، بیروت، دارالعلم للملایین، 1979.
- بیطام، مصطفی، الثورة الجزائریة فی شعر المغرب العربی، دراسة موضوعیة و فنیة، الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة، 1998.
- بن قینة، عمر، الخطاب القومی فی الثقافة الجزائریة، دمشق، اتحاد الکتاب العرب، 1999.
- الجابری، محمد صالح، رحلات جزائریة، بیروت، دار الغرب الاسلامی،2001.
- خرفی، صالح، فی رحاب المغرب العربی، بیروت، دارالغرب الاسلامی، 1985.
- درار، أنیسة برکات، ادب النضال فی الجزائر، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للکتاب، 1984.
- الدسوقی، عمر، فی الأدب الحدیث، الطبعة الثامنة، لبنان، دارالفکر، 1973.
- دوغان، احمد، فی الأدب الجزائری الحدیث، دمشق، اتحاد الکتاب العرب، 1996.
- رکیبی، عبدالله، قضایا عربیة فی الشعر الجزائری الحدیث، الطبعة الثالثة، تونس، الدارالعربیة للکتاب، 1977.
- رکیبی، عبدالله، الشعر الدینی الجزائری الحدیث، الجزائر، الشرکة الوطنیة للنشر و التوزیع، 1981.
- الزاهری، محمدالهادی، شعراء الجزائر فی العصر الحاضر، تونس، المطبعة التونسیة، 1926.
- سعدالله، ابوالقاسم، تاریخ الجزائر الثقافی، بیروت، دارالغرب الاسلامی، 1998.
- الفاخوری، حنا، تاریخ الأدب فی المغرب العربی، بیروت، دارالجیل، 1996.
- مصایف، محمد، فصول فی النقد الادبی الجزائری الحدیث، الطبعة الثانیة، الجزائر، الشرکة الوطنیة للنشر و التوزیع، 1981.
-ناصر، محمد، الشعر الجزائری الحدیث، الطبعة الاولی،بیروت، دار الغرب الاسلامی،1985
- یوسف، احمد، السلالة الشعریة فی الجزائر، الجزائر، مکتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزیع، 2004.
- هنی، عبدالقادر، المعانی القرآنیة فی الشعر الجزائری الحدیث.            Awu-dam.org