تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

نقد وبررسى مباحث فرعى وعناوین داخلى مقالات علمی _ پژوهشى وتعیین میزان تطابق عنوان‌هاى داخلى مقالات مذکور با یافته‌هاى علمى جدید، یکی از مهم‌ترین راه‌های رفع نواقص موجود وارتقای سطح علمی مقالات دانشگاهی است. مطالعه­ی بیش از 80 مقاله منتشره در مجلات علمی _ پژوهشی معتبر زبان وادبیات عربی، بیانگر آن است که رعایت ضوابط و معیارهاى انتخاب مباحث فرعى وتنظیم عنوان‌هاى داخلى مقالات، نیاز به تجربه ودقّت فراوانى دارد؛ که بسیارى از مقالات رشته زبان وادبیات عربى آن را رعایت نکرده­اند و شاید ناشى ناآگاهى نویسندگان از معیارهاى انتحاب مباحث فرعى وتنظیم عنوان‌هاى داخلى مقالات ­باشد.


کاستی­هایی مانند نبود مباحث فرعى ویا عنوان بندى داخلى، یا  مقدّمه وخاتمه، و همچنین  عناوین داخلى تکرارى وکلیشه­اى، عناوین اوّلیة زائد، .. منجر به بی­تناسبی عناوین داخلى با موضوع مقاله شده است و می­ توان با اجتناب از آنها،  مقالات را به استانداردهای جدید روش تحقیق نزدیک کرد.

کلیدواژه‌ها

-         الجبوری، یحیى وحید، منهج لبحث الأدبی وتحقیق النصوص، بیروت، دار الکتب العلمیّة، الطبعة الثانیة، 1989.
-         خاکى، غلامرضا، روش تحقیق : با رویکردى به پایان نامه نویسى، تهران، انتشارات بازتاب، چاپ سوم، 1386.
-         خورشیدى، عباس، وغندالى، شهاب الدین، وموفّق، فرشید، روشهاى پژوهش در علوم رفتارى (از نظریّه تا عمل)، تهران: انتشارات نوین پژوهش، چاپ اول، 1378.
-         دلاور، على، روش‌هاى تحقیق در روان شناسى وعلوم تربیتى، تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول، 1385.
-         زرّین کوب، عبد الحسین، تحقیق درست: یاداشت‌ها واندیشه ها، تهران: انتشارات جاویدان، چاپ سوم، 2536.
-         سنو، أهیف، محاضرات فی منهجیّة البحث، بیروت، جامعة القدّیس یوسف، معهد الآداب الشرقیّة، 2001.
-         شلبی، أحمد، کیف تکتب بحثاً أو رسالة، القاهرة: مکتبة النهضة المصریّة، الطبعة الثامنة، 1974.
-         شوقی ضیف، البحث الأدبی: طبیعته، مناهجه، أصوله، مصادره، القاهرة: دار المعارف، الطبعة السابعة، 1972.
-         صابرى، علی، المنهج الصحیح فی کتابة البحث الأدبی، انتشارات شرح، چاپ اوّل، 1384.
-     طاهرى‌نیا، على باقر وبخشى مریم، "سنجش تولیدات علمى گروه زبان وادبیات عربى ایران"، (مقالات علمى پژوهشى از سال 1386 – 1382)، ص 103 - 128 مجلّه انحمن زبان وادبیات عربى، شماره 13، زمستان 1388.
-         فرامرز قراملکى، أحد، روش مطالعات دینى، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامى رضوى، چاپ اول،  1385.
-           لطف آبادى، حسین، "تولید علم و مقالات علمى پژوهشى علوم انسانى در ایران"، فصلنامه نوآورى هاى آموزشى، شماره 6، 1382. 
-         مشکین فام، بتول، البحث الأدبی؛ مناهجه و مصادره، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوّم، 1386.
-         نادرى، عزّت الله وسیف نراقى، مریم، روش‌هاى تحقیق در علوم انسانى، انتشارات بدر، چاپ پنجم، 1372.
-     میرزایى فرامرز، خلیل پروینى، على سلبمى، "تحلیل گزارشگونه مقالات چاپ شده مجلّه انجمن ایرانى زبان وادبیات عربى"، ص 165 - 181 مجلّه انحمن زبان وادبیات عربى، شماره 10، پاییز و زمستان 1387.