تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

تصویرسازی رکن مهم زیبایی اثر ادبی، است. هراندازه تصاویر، پویاترباشد، متن ادبی ارزشمندتر می­شود؛ زیرا آن را ملموس و محسوس می­نماید. خطبه­های امام علی (ع) از نظر مقام ادبی جایگاهی والا دارد. این خطبه­ها سرشار از تصاویر ادبی زنده و پویاست که فضایی قابل لمس را برای مخاطبان آفریده است. امام با استفاده­ی به­جا از تشبیهات حسی، استعارات قوی، رنگ­ سازگار با فضای وصف شده، اصوات هماهنگ با معنا و ناسازواری، چنان تصاویر زنده­ای آفریده  که خوانندگانش را شفیته می­نماید. این تصاویر دلربا،  مفاهیمی مانند دین­داری، عدالت، جهاد... را در روح مخاطبان نهادینه می­کند.

کلیدواژه‌ها

ـ القرآن الکریم
ـ نهج البلاغة
ـ آذرنوش، آذرتاش، (1385ش)، فرهنگ معاصر عربی­ـ­فارسی، هفتم، تهران: نی
ـ ابن أبی الحدید، أبو حامد، (1415ق)، شرح نهج البلاغة، ط1، بیروت: مؤسسة الأعلمی
ـ ابن طباطبا العلوی، محمد، (1956م)، عیار الشعر، تحقیق وتعلیق: طه الحاجری ومحمد زغلول سلام، القاهرة: المکتبة التجاریة الکبری
ـ أحمد الراغب، عبد السلام، (2001م)، وظیفة الصورة الفنیة فی القرآن الکریم، ط1، حلب: فصلت
ـ أحمد نائل، محمد، (د.ت)، اتجاهات وآراء فی النقد الحدیث، القاهرة: الرسالة
ـ إسماعیل، عز الدین، (1966م)، الشعر العربی المعاصر، ط3، القاهرة: دار الفکر العربی
ـ البطل، علی. (1983م). الصورة الفنیة فی الشعر العربی حتی آخر القرن الثانی الهجری. ط3. بیروت: دار الأندلس.
ـ ثعلب، أبو العباس، (د.ت)، قواعد الشعر، تحقیق: رمضان عبد التواب، ط1، القاهرة: دار المعرفة
ـ الجاحظ، أبو عثمان، (1938م)، الحیوان، المجلد3، تحقیق: عبد السلام هارون، ط1، القاهرة: مکتبة مصطفی البابی الحلبی
ـ الجرجانی، عبد القاهر ، (1989م)، دلائل الإعجاز، تعلیق: محمود محمد شاکر، ط2، القاهرة: مکتبة الخانجی
ـ حسین الصغیر، محمد، (2000م)، الصوت اللغوی فی القرآن، ط1، بیروت: دار المؤرخ الأدبی
ـ الرباعی. عبد القاهر، (1974م)، الصورة الفنیة فی شعر أبی تمام، إربد: جامعة الیرموک
ـ ریاض، عبد الفتاح، (د.ت)، التصویر الملون، القاهرة: مکتبة أنجلو المصریة
ـ شاله، فیلیسین، (1347ش)، شناخت زیبایی، ترجمه: علی­اکبر بامداد، تهران: طهوری
ـ الشاهر، عبد الله. (2002م). «الأثر النفسی للون». مجلة الموقف الأدبی. العدد379  
ـ شفیعی کدکنی، محمدرضا، (1383ش)، صور خیال در شعر فارسی، نهم، تهران: آگاه
ـ الصائغ، عبد الله، (1978م)، الصورة الفنیة معیاراً نقدیاً منحی تطبیقی علی شعر الأعشی الکبیر، بغداد: دار الشؤون الثقافیة
ـ صالح نافع، عبد الفتاح، (1980م)، الصورة فی شعر بشار، عمان: دار الفکر
ـ صمدی، مجید و مرتضی قائمی، (1387ش)، زیبایی­شناسی موسیقی شعر در معلقات سبع، پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا
ـ عباس، إحسان، (1967م)، فن الشعر، ط4، عمان: دار الشروق
ـ عبد المنعم الخفاجی، محمد، (د.ت)، دراسات فی النقد العربی الحدیث ومذاهبه، القاهرة: دار الطباعة المحمدیة
ـ عبده، محمد، (1424ق)، شرح نهج البلاغة، ط1، بیروت: الکتب العصریة
ـ العسکری، أبو هلال، (1981م)، الصناعتین، ط2، بیروت، دار الکتب العلمیة
ـ عصفور، جابر. (1974م). الصورة الفنیة فی التراث النقدی والبلاغی. القاهرة: دار الثقافة
ـ عفیفی، محمد الصادق. (1973م). النقد التطبیقی والموازنات. مصر: دار النهضة
ـ العقاد، عباس، (1963م)، ابن الرومی حیاته من شعره،ط5، القاهرة: المکتبة الکبری
ـ غنیمی هلال، محمد. (د.ت). دراسات ونماذج فی مذاهب الشعر ونقده. القاهرة: دار النهضة المصریة
ـ فرید عبد الله، محمد، (2008م)، الصوت اللغوی ودلالته فی القرآن الکریم، ط1، بیروت: دار الهلال
ـ قدامة بن جعفر، (1948م)، نقد الشعر، تحقیق: کمال مصطفی، ط1، مصر، مکتبة الخانجی
ـ القرطاجنی، حازم، (1966م)، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق: محمد الحبیب بن الخوجة، تونس، دار الکتب الشرقیة
ـ لوشر، ماکس، (1386ش)، روان­شناسی رنگ­ها، ترجمه: ویدا ابی­زاده، بیست و دوم، تهران: درس
ـ محمد زغریت، خالد، (2005م)، «الأساس الواقعی لجمالیات اللون فی شعر الأغربة»، مجلة حولیات التراث، العدد3، سوریه: جامعة حمص 
ـ محمد علی، إبراهیم، (2001م)، اللون فی الشعر العربی قبل الإسلام، ط1، طرابلس: جروس بروس
ـ محمد عودة، رجاء، (1420ق)، «الصورة الفنیة فی أدب البنوة»، مجلة الأدب الإسلامی، العدد 25
ـ مختار عمر، أحمد، (1997م)، اللغة واللون، ط2، القاهرة: عالم الکتب
ـ ناصف، مصطفی، (1983م)، الصورة الأدبیة، بیروت: دار الأندلس.