تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

از آن جایی که مهارت نگارش تقریباً در مراحل پایانی زبان آموزی جا می گیرد، انتظار می رود خطاهای نگارشی دانشجویان زبان آموزی که در آستانه فراغت از تحصیل هستند تا حد قابل توجهی کاهش یابد واگر چنین امری محقق نگردد به جرأت می توان گفت روند آموزش و یادگیری موفق نبوده است و بایسته است برای بررسی این خطاها همت گمارد.  


لذا این پژوهش به بررسی علل خطاهای نگارشی دانشجویان زبان عربی پرداخته تا با در نظرگرفتن آن ها زمینه ای مناسب جهت گزینش متون و روش های آموزشی فراهم آید و یاری رسان استادان در تدریس مهارت های این زبان گردد. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان عربی دانشگاه های اصفهان وکاشان می باشند با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند. عمده یافته این تحقیق بیانگر آن است که سهم قابل توجهی از خطاهای نگارشی دانشجویان، ناشی از تداخل میان زبانی، تداخل درون زبانی و بافت یادگیری است.


 

کلیدواژه‌ها

_ الس، تئووان و همکاران. (1372هـ.ش). زبان شناسی کاربردی (یادگیری و آموزش زبانهای خارجی). ترجمه: محمود الیاسی. مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
- براون، اچ. داگلاس.( 1363هـ.ش). اصول یادگیری و تدریس زبان. ترجمه مجد الدین کیوانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
   - باستان، خلیل. الاهتداء إلی کتابة الإنشاء. اهواز: منشورات جامعة الشهید چمران.2002م.
  - جاسم، علی جاسم. (1430). نظریة تحلیل الأخطاء فی التراث العربی. الریاض: مجلة عین. السنة الثانیة. العدد الرابع.
 - خرما، نایف وحجاج، علی. اللغات الأجنبیة تعلیمها وتعلمها. عالم المعرفة: سلسلة کتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب ـ الکویت. 1990
  - المکی، میسر أحمد.( 1384 هـ.ش). «نظریات تعلم اللغة الثانیة وکیفیة الإفادة منها لتقویم وتطویر تعلیم العربیة کلغة ثانیة». مجموعه مقالات دومین همایش مدیران گروههای عربی دانشگاههای کشور11-12تیر ماه 1384 گروه عربی دانشگاه اصفهان.
- نجاریان، ماجد. «درس الإنشاء، المشاکل والحلول». المؤتمر الثانی لمدیری أقسام اللغة العربیة وآدابها فی الجامعات الإیرانیة. قسم اللغة العربیة ـ جامعة أصفهان.2004م.
المرجع الکترونی:
- طعیمة، رشدی أحمد و الناقة، محمود کامل. مشکلات تعلیم اللغة اتصالیاً: صعوبات وأخطاء بین الطلاب والمعلمین. دون تاریخ. الموقع:
http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Taalim%20Logha/P5.phb