تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ملت‌های فارس و عرب، به خاطر تعامل زبانی و تاریخی، از جنبة فکری و فرهنگی شباهت‌های بسیاری دارند. این امر زمینه مساعدی را برای دوستی و نزدیکی دو ملت ایران و عرب، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس فراهم کرده‌است. بحران‌های کنونی در منطقة خلیج‌فارس، اهمیت این تعامل تاریخی را به عنوان ابزاری مؤثر برای دوستی ملت‌های منطقه، دوچندان می‌کند. ازآنجاکه یکی از اهداف مهم پژوهش‌های تطبیقی، دوستی ملت‌هاست، به نظر می‌آید که در سیاست ایران برای عادی‌سازی و بهبود روابط خود با کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس، دیپلماسی ‏علمی، به عنوان یک ابزار مهم، جایگاهی ندارد و حوادث سیاسی از تفاهم ادبی و فرهنگ مشترک ملت‌های منطقه پیشی گرفته‌است. به نظر می‌آید که ایران می‌تواند با تدوین یک راهبرد زبانی و ادبی، از ابزار دیپلماسی فرهنگی و ادبی در بهبود روابط ‏خارجی بهره ببرد. در این راهبرد زبانی، بایستی موانعی مانند ناکارآمدی وضعیت کنونی زبان فارسی، نبود مشوق‌های علمی و بی‌اعتنایی به ترجمه برطرف گردد و به عواملی مانند موقعیت برتر زبان عربی و جایگاه ارزشمند ادبیات معاصر فارسی، گسترش دایره ترجمه، توجه به ادبیات و فرهنگ کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و روزآمدکردن آموزش زبان فارسی در این کشورها، اهمیت داده شود و لازم است که این راهبرد زبانی با همکاری اساتید دانشگاه و ایجاد انجمن‌های علمی مشترک و برگزاری دوره‌های علمی مشترک اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

المصادر
کتب
بدران، إبراهیم، (2007م)، آفاق النظریة الأدبیة المعاصرة – بنیویة أم بنیویات؟، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الرقم الدولی المعیاری 139789953369844.
التویجری، عبدالعزیز بن عثمان، (2014م)، حاضر اللغة العربیة، الطبعة الأولی، الرباط، المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة (إیسسکو).
خشبة، سامی، (2002م)، حوار الحضارات، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للکتاب.
الخطیب، حسام (1997م)، ملامح فی الأدب والثقافة واللغة، دمشق، منشورات وزارة الثقافة.
الریحانی، محمد سعید، (2008م)، الحاءات الثلاث: أنطولوجیا القصة العربیة الجدیدة الحاء الثالثة: أنطولوجیا الحریة، الطبعة الأولی، الترقیم الدولی: 8386549954978.
الدهنی، نسرین هانی، (۲۰۰۸)، استقبال الأدب الفارسی المعاصر فی الوطن العربی، الجزء الثانی، بیروت، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی.
الشیخ، سمیر، (2010م)، الثقافة و الترجمة (أوراق فی الترجمة)، الطبعة الأولی، بیروت، دار الفارابی.
ضیف الله، سید، (2014م)، صورة الشعب بین الشاعر و الرئیس: دراسة فی النقد الثقافی، القاهرة، الکتب خان للنشر والتوزیع.
عبود ، عبده، (۱۹۹۹)، الأدب المقارن مشکلات وآفاق، دمشق، اتحاد الکتاب العرب.
عزام، عبدالوهاب، (1955م)، الأدب الفارسی، المجلد الأول، القاهرة، دار النهضة المصریة.
غنیمی هلال، محمد، (1976م)، الحیاة‌ العاطفیة‌ بین العذریة والصوفیة‌، القاهرة، دار نهضة مصر.
غویار، ماریوس فرانسوا، (۱۹۸۸م) الأدب المقارن، ترجمة هنری زغیب، بیروت، منشورات عویدات.
الکک، فیکتور، (2000م)، مختارات من الشعر الفارسی منقولة إلی العربیة، طهران، دار الهدی.
 المسعودی، علی بن حسین، (۱۹۶۶). مروج الذهب ومعادن الجوهر، شارل بلا، المجلد 2، بیروت، منشورات الجامعة اللبنانیة.
یلوح، رشید، (2014م)، التداخل الثقافی العربی- الفارسی من القرن الأول إلی القرن العاشرالهجری، الطبعة الأولی، الدوحة، المرکز العربی للأبحاث ودراسة السیاسات.
الدوریات
آذرشب، محمدعلی، (1378ش)، «سبل تنشیط العلاقات الثقافیة بین الإیرانیین والعرب»، مجله رسالة التقریب، العدد26، صص133-148.
أحمدعلی، صدیق، (2013م)، «إستراتیجیات الترجمة الثقافیة»، أماراباک مجلة علمیة محکمة، الأکادیمیة الأمریکیة العربیة للعلوم والتکنولوجیا، المجلد 4، العدد 11، صص89-98.
زکی خضر، محمد، (2008م)، «اللغة‌ العربیة‌ والترجمة الآلیة (المشاکل والحلول)»، مؤتمر التعریب الحادی العشر، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، عمان، صص1-36.
عباس، دلال، (2010م)، «تأثیر الأدب الفارسی فی اللغة العربیة وآدابها»، مؤتمر الأدب المقارن العربی الفارسی، کلیة الآداب و العلوم الإنسانیة فی الجامعة اللبنانیة، بیروت، صص1-41.
عسکری، شریف ومحمد صالح، (1389م)، «العلاقات اللغویة بین العربیة والفارسیة "عوامل التأثیر وطرق التعریب"»، مجلة آفاق الحضارة الإسلامیة، آکادیمیة العلوم الإنسانیة والدارسات الثقافیة، العدد 12، صص1-17.
عصفور، جابر، (2000م)، «حول المشروع القومی للترجمة»، مجلة ‌العربی، ‌العدد 494، صص137-169.
العودات، حسین، (2015م)، «اللغة العربیة ودورها فی الوعی القومی»، مجلة المستقبل العربی، العدد 5423، صص151-164.
الکتانی، محمد، (1997م)، «أی منظور لمستقبل الهویة فی مواجهة تحدیات العولمة»، بحث مقدم إلی الدورة الأولی لسنة 1997 "العولمة و الهویة"، لآکادمیة‌ المملکة المغربیة، الرباط، صص82-85.
محمد حسین، أیاد، (2016م)، «العوامل المؤثرة فی تطور اللغة الفارسیة»، محاضرة فی مرکز بابل للدراسات الحضاریة‌ والتأریخیة فی جامعة بابل، صص267-290.
یوسف حسین، کامل، (2011م)، «ترجمة الأعمال الأدبیة الآسیویة الکلاسیکیة والمعاصرة إلی اللغة العربیة»، مجلة‌ نزوی، العدد 67، صص98-111.
سلیمی، علی وفرامرز میرزایی، (1391م)، «تأملی در جایگاه فرهنگ وادب فارسی در عرصه مجلات عربی»، مجله گزارش میراث، دوره دوم، سال 6، شماره 3 و 4، صص 43-49.
معروف، یحیی، (2004م)، «دور الترجمة والمترجمین فی حوار الحضارات»، المؤتمر الدولی الأولی «دور اللغة فی حوار الحضارات»، جامعة أصفهان.
میردهقان، میهن ناز وفرنوش طاهرلو، (1390ش)، «تأثیر فرهنگ ایرانی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان»، ادب پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، سال 1، شماره 2، صص115-131.
میرزایی، فرامرز وابوالفضل رحمنی، (1391ش)، «ترویج و تقویت زبان وادبیات فارسی در مصر؛ فرصت­ها، چالش­ها»، ماهنامه روابط فرهنگی (نشریه پژوهشی-تحلیلی)، سال 1، شماره7 ، صص21-32.
نظری منظم، هادی، (1389ش)، «الأدب المقارن: تعریفه ومجالات البحث فیه»، فصلیة الأدب المقارن بجامعة شهید باهنر کرمان، السنة 1، العدد2، صص237- 221.
نورالدین، علی یوسف، (2010م)، «الأدب الفارسی فی وجدان الشعوب رحلة الهام... وهیام "کلیلة و دمنة" نموذجاً»، الدراسات الأدبیة، الرقم70و71و72، صص252-265.
المواقع الإنترنتیة
حمدان، غسان (06/1. /2016م)، «السلام الأدبی بین إیران والعرب»، مجلة الکترونیة ثقافات،
 www.thaqafat.com.
کرکود، ملیکة (15/05‏/2014م)، «الترجمة فی الوطن العربی بین الرکود والتحدیات»،
 www.france24.com