تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

این پ‍‍ژوهش در پی نشان دادن بازتاب جلوه‌های خرافات در رمان‌های "غادة السمان" است و ریشه‌های این پدیده را بررسی خواهد کند. رمان‌های بررسی شدة پژوهش، عبارت‌اند از: "بیروت 75"، "کوابیس بیروت"، "لیلة الملیار"، "الروایة المستحیلة – فسیفساء دمشقیة –"، و"سهرة تنکریة للموتی". پژوهش به دو بخش، تقسیم شده است: "خرافات در سایه سرکوب" و "خرافات بیرون از چنبره سرکوب". نتیجة این پژوهش این است که  غادة السمان در نوشته‌هایش نقش باورهای خرافی در دو طبقه  فرودست و فرادست جامعة عرب را نشان می‌دهد، تا این گونه با شیوه‌ای هنری به ما نشان دهد تا چه اندازه باورها و ارزش‌های خرافی در زندگی عرب نقش دارد، به گونه‌ای که قشرهای مختلف اجتماعی، چه بی‌سواد و چه تحصیل کرده به راه حل‌های خرافی رو می‌آورند.

کلیدواژه‌ها

-السمان، غادة، بیروت 75، بیروت، منشورات غادة السمان،الطبعة السادسة،1993.
-السمان، غادة، کوابیس بیروت، بیروت، منشورات غادة السمان، الطبعة الثامنة، مارس 2000.
-السمان، غادة، لیلة الملیار، بیروت، منشورات غادة السمان، الطبعة الثالثة، 2002a.
-السمان، غادة، الروایة المستحیلة – فسیفساء دمشقیة -، بیروت، منشورات غادة السمان،الطبعة الثالثة، 2004.
-السمان، غادة، سهرة تنکریة للموتى، بیروت، منشورات غادة السمان، الطبعة الأولى،2003.
-     الأرناؤوط، عبد اللطیف، غادة السمان: رحلة فی أعمالها غیر الکاملة، دمشق، مطابع ألف باء، ط 1، 1993.
-     الخماش، سلوى وإبراهیم بدران، دراسات فی العقلیة العربیة الخرافیة، بیروت، دار الحقیقة، ط 3، 1988.
-     السمان، غادة، القبیلة تستجوب القتیلة، بیروت، منشورات غادة السمان، ط3، 2002b.
-     النابلسی، شاکر، فض ذاکرة امرأة، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط1، 1990.
-     حجازی، مصطفى، التخلف الاجتماعی: مدخل إلى سیکولوجیة الإنسان المقهور، بیروت، معهد الإنماء العربی، ط4، 1986 .
-     حمود، ماجدة، جمالیات المغامرة الروائیة لدی غادة السمان، بیروت، دار الطلیعة، ط1، 2005.
-     زکریا، فؤاد، التفکیر العلمی، القاهرة، مطابع الهیئة المصریة العامة للکتاب، مهرجان القراءة 96، مکتبة الأسرة،  د.ط،  1996.
-     شعبان، بثینة، 100 عام من الروایة النسویة (1899 -1999)، بیروت، دار الآداب، ط1، 1999.
-     عیسوى، عبد الرحمن،  سیکولوجیة الخرافة، الإسکندریة، منشأة المعارف، 1982/1983، د.ط .
-     منصوری، ندیم، سوسیولوجیا التنجیم، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط1، 2007.
-     وطفة، علی أسعد، الجمود والتجدید فی العقلیة العربیة، دمشق، منشورات وزارة الثقافة السوریة، 2007.