طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المؤلفون

المستخلص

إنّ الدراسة حول الرواية التاريخية في عصرنا الحاضر له مکان خاصٌّ من حيث إغناء أوقات النّاس و معرفتهم. في الأدب العربي دخل هذاالعمل مرحلة جديدة بجرجي زيدان. وأمّا في الأدب الفارسي کان عبدالحسين صنعتي زاده الکرماني متأثراًب من جوالنزعات الفوميّة و التحرّر في العصر الموسوم ب«المشروطة» و إجتهد أن يبثّ بين قارئيه روح التّفاني في سبيل الوطن و الشعب. و لهذا ألّف رواية «سياه پوشان» متأثراً برواية «أبي مسلم الخراساني» لجرجي زيدان. و لکن يبدو أنّه لم ينجح نجاح جرجي زيدان في تأليف روايته. 


يهدف القال إلي دراسة قدرة الکاتبينِ في استعمال العناصر الفنيّة القصصيّة و اولاًً: والکشف عن وجوه التأثير و التّأثر بينهما ثانياً.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

مقایسه رمان تاریخی «ابومسلم الخراسانی» جرجی زیدان و «سیاه پوشان» صنعتی زاده کرمانی

المؤلفون [Persian]

  • عسگر بابازاده اقدم
  • محمود شکیب

المستخلص [Persian]

تألیف وتحقیق در حوزة رمان تاریخی در دوران معاصر از لحاظ غنی سازی اوقات و دانش مردم، جایگاه ویژه‌ای یافته است. این حوزه در ادبیات عرب با جرجی زیدان، قدم به مرحله‌ای جدید گذاشت و در ادبیات فارسی نیز افرادی همچون، عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی، متأثر از فضای ملی گرایی و آزادی خواهی دوران مشروطه، تلاش کردند حس وطن پرستی و فداکاری در راه ملت  را در خوانندگان خود برانگیزند. لذا با تأثیر از «رمان ابو مسلم خراسانی» جرجی زیدان، «رمان سیاه پوشان» را تألیف کرد؛ ولی به نظر می‌رسد نتوانسته به  توفیق جرجی زیدان  در رمان نویسی و جلب خواننده دست یابد.


در این مقاله، سعی شده است، میزان توانایی دو نویسنده در به کارگیری  عناصر داستان نویسی و تأثیر و تأثر آن دو مورد بررسی قرار گیرد.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • ابومسلم الخراسانی
  • سیاه پوشان
  • مقایسه
  • جرجی زیدان
  • صنعتی زاده
  • رمان
- آدمیت، فریدون،1357، ندیشه های آقاخان کرمانی، انتشارات پیام، تهران
- آرین پور، یحیی،1357، از صبا تا نیما، ج2، انتشارات شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران
- بالایی، کریستف،1377، رچشمه های داستان کوتاه فارسی، ترجمه مهوش قدیمی و نسرین خطاط، انتشارات معین، تهران
- بیشاب، لئونارد، 1374، درسهایی درباره داستان نویسی، شر زلال، تهران
- پروینی، خلیل و هومن ناظمیان1385، جایگاه جرجی زیدان در داستان نویسی معاصر عربی، نشریه انجمن ایرانی زبان و ادب عربی، دانشگاه تربیت مدرس، شماره2
- ترابیان، علی اکبر،1384، کارگاه داستان نویسی، نشر آئین تربت، مشهد
- حمداوی، جمیل، 2007، روایات جرجی زیدان بین التاریخ و التشویق الفتی، اتحادالکتاب العربی، بیروت
- دادخواه، حسن، 1385، مقاله «پیرنگ در مقامات حریری و حمیدی»، مجله علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادب عربی،شماره5
- رجائی، نجمه، 1378،آشنایی با نقد معاصر عربی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
- زیدان، جرجی، 1998، ابو مسلم الخراسانی، دارصادر، بیروت
- سید عبد التواب، محمد،2007، بواکیر الروایة، الهیئة المصریة للکتاب، بی جا
- الصاوی، محمود، 2000، کتابات جرجی زیدان، دارالهدایة للنشر، بیروت
- صنعتی زاده کرمانی، عبدالحسین،1323، سیاه پوشان، بنگاه نوشت افزار، تهران
- طقوش، محمدسهیل،1387، دولت عباسیان، ترجمه حجت الله جودکی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم
- طه بدر، عبدالحسین،1963، تطور فی الروایة العربیة الحدیثة فی مصر، دارالمعارف، مصر
- عبداللهیان، حمید،1381، شخصیت و شخصیت پردازی در داستان معاصر، انتشارات آن، تهران
- غنیمی هلال، محمد، 1377، ادبیات تطبیقی، ترجمه مرتضی آیت الله زاده شیرازی، انتشارات امیر کبیر، تهران
- القاعود، حلمی محمد، 2009،الروایة التاریخیةفی ادبنا الحدیث، المعلم و الایمان للنشر، دسوق
- محفوظ، عصام، 1988، الحوارمع رواد النهضة العربیة، ریاض الرئیس للتألیف و النشر، لبنان
- معتمدی آذری، پرویز،1382، قالبهای رمان، نشر روزگار، تهران
- میرصادقی،جمال،1376،ادبیات داستانی،انتشارات نحن، تهران
- میرصادقی،جمال،1376،عناصر داستانی،انتشارات نحن، تهران
- میرعابدینی، حسن، 1377، صدسال داستان نویسی در ایران، نشر چشمه، تهران
- نجم، محمدیوسف، 1966، القصة فی الأدب العربی الحدیث، دار صادر، بیروت
- نیکوبخت، ناصر،1385، مقاله «مقایسه عنصر طرح یا پیرنگ در منظومه بیژن و منیژه فردوسی و خسرو و شیرین نظامی، مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء»، شماره57و57
- الیوسف، یوسف سامی،2009، الروایة و التاریخ، اتحادالکتاب العربی، بیروت