تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

تألیف وتحقیق در حوزة رمان تاریخی در دوران معاصر از لحاظ غنی سازی اوقات و دانش مردم، جایگاه ویژه‌ای یافته است. این حوزه در ادبیات عرب با جرجی زیدان، قدم به مرحله‌ای جدید گذاشت و در ادبیات فارسی نیز افرادی همچون، عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی، متأثر از فضای ملی گرایی و آزادی خواهی دوران مشروطه، تلاش کردند حس وطن پرستی و فداکاری در راه ملت  را در خوانندگان خود برانگیزند. لذا با تأثیر از «رمان ابو مسلم خراسانی» جرجی زیدان، «رمان سیاه پوشان» را تألیف کرد؛ ولی به نظر می‌رسد نتوانسته به  توفیق جرجی زیدان  در رمان نویسی و جلب خواننده دست یابد.


در این مقاله، سعی شده است، میزان توانایی دو نویسنده در به کارگیری  عناصر داستان نویسی و تأثیر و تأثر آن دو مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

- آدمیت، فریدون،1357، ندیشه های آقاخان کرمانی، انتشارات پیام، تهران
- آرین پور، یحیی،1357، از صبا تا نیما، ج2، انتشارات شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران
- بالایی، کریستف،1377، رچشمه های داستان کوتاه فارسی، ترجمه مهوش قدیمی و نسرین خطاط، انتشارات معین، تهران
- بیشاب، لئونارد، 1374، درسهایی درباره داستان نویسی، شر زلال، تهران
- پروینی، خلیل و هومن ناظمیان1385، جایگاه جرجی زیدان در داستان نویسی معاصر عربی، نشریه انجمن ایرانی زبان و ادب عربی، دانشگاه تربیت مدرس، شماره2
- ترابیان، علی اکبر،1384، کارگاه داستان نویسی، نشر آئین تربت، مشهد
- حمداوی، جمیل، 2007، روایات جرجی زیدان بین التاریخ و التشویق الفتی، اتحادالکتاب العربی، بیروت
- دادخواه، حسن، 1385، مقاله «پیرنگ در مقامات حریری و حمیدی»، مجله علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادب عربی،شماره5
- رجائی، نجمه، 1378،آشنایی با نقد معاصر عربی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
- زیدان، جرجی، 1998، ابو مسلم الخراسانی، دارصادر، بیروت
- سید عبد التواب، محمد،2007، بواکیر الروایة، الهیئة المصریة للکتاب، بی جا
- الصاوی، محمود، 2000، کتابات جرجی زیدان، دارالهدایة للنشر، بیروت
- صنعتی زاده کرمانی، عبدالحسین،1323، سیاه پوشان، بنگاه نوشت افزار، تهران
- طقوش، محمدسهیل،1387، دولت عباسیان، ترجمه حجت الله جودکی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم
- طه بدر، عبدالحسین،1963، تطور فی الروایة العربیة الحدیثة فی مصر، دارالمعارف، مصر
- عبداللهیان، حمید،1381، شخصیت و شخصیت پردازی در داستان معاصر، انتشارات آن، تهران
- غنیمی هلال، محمد، 1377، ادبیات تطبیقی، ترجمه مرتضی آیت الله زاده شیرازی، انتشارات امیر کبیر، تهران
- القاعود، حلمی محمد، 2009،الروایة التاریخیةفی ادبنا الحدیث، المعلم و الایمان للنشر، دسوق
- محفوظ، عصام، 1988، الحوارمع رواد النهضة العربیة، ریاض الرئیس للتألیف و النشر، لبنان
- معتمدی آذری، پرویز،1382، قالبهای رمان، نشر روزگار، تهران
- میرصادقی،جمال،1376،ادبیات داستانی،انتشارات نحن، تهران
- میرصادقی،جمال،1376،عناصر داستانی،انتشارات نحن، تهران
- میرعابدینی، حسن، 1377، صدسال داستان نویسی در ایران، نشر چشمه، تهران
- نجم، محمدیوسف، 1966، القصة فی الأدب العربی الحدیث، دار صادر، بیروت
- نیکوبخت، ناصر،1385، مقاله «مقایسه عنصر طرح یا پیرنگ در منظومه بیژن و منیژه فردوسی و خسرو و شیرین نظامی، مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء»، شماره57و57
- الیوسف، یوسف سامی،2009، الروایة و التاریخ، اتحادالکتاب العربی، بیروت