تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرّس، تهران

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، تهران

چکیده

این پژوهش دو قصیده «التینة الحمقاء» ابوماضی و«دو کاج» محمدجواد محبت را بررسی می‌کند تا ساختار معنایی مشترک بین آن دو قصیده را تبیین نماید. دلایل اصلی مقایسه میان دو قصیده عبارت از پیامی است که دو قصیده با توجه به مضامین و دلالت‌هایی معنایی مشابه در بر دارند و خوانندة موردی را بر آن می‌دارد تا از ارجاع اثر به جهان واقعی فراتر رود؛ زیرا دو قصیده آن‌چنان توصیفی ارائه می‌دهند که برگشت از تصویر واقع منجر به تحلیل نمادینی می‌شود که با خوانش ریفاتر ارتباط دارد این پژوهش با هدف تبیین دستور زایشی، کاربرد افعال و دیگر سازوکارهایی که فرایند ارتباط میان مؤلف و مخاطب را مجاز می‌شمارد، به شیوة توصیفی ـ تحلیلی تکیه می‌کند. نظریه نشانه‌شناسی ریفاتر نیز بر دو قصیده تطبیق داده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که تناقض میان سطح تقلیدی و دستورگریزی‌ها در دو قصیده، خواننده را به کشف انباشت‌های معنایی مشابه بین دو قصیده سوق می‌دهد. ازجمله: خودستایی، قساوت، هلاکت و شرایط سخت جامعه که مجال را جهت ساخت دوباره متن فراهم می‌کند. مخاطب در مقایسه میان ماتریس ساختاری دو قصیده رسالت متعهد به دوستی و بخشش را همچون رمزگان الهام‌بخش در ذهنش درک می‌کند و مشخص می‌کند که وحدت دو قصیده در هیپوگرام مشترک نهفته است و آن این است که «اساس زندگی دوستی و صداقت به دور از خودستایی است»؛ اما مهم‌ترین مضامین ناهمسان به این نکته اشاره دارد که منظومه‌های توصیفی مربوط به «سیم‌های ارتباط» و«زیبایی» بر طبق رمزگذاری «روابط انسانی» در قصیدة «دو کاج» و بخشش در قصیدة «التینة الحمقاء» صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

المصادر
الکتب
ابراهیم، مصطفی وآخرون (1989م)، المعجم الوسیط، استانبول- ترکیة: دار الدعوة.
أبوماضی، إیلیا (1426ق)، دیوان إیلیا أبوماضی، بیروت: دارالعودة.
أحمد نحلة، محمود (2002م)، آفاق جدیدة فی البحث اللغوی المعاصر، دار المعرفة الجامعیة.
بلانشیة، فیلیب (2007م)، التداولیة من أوستن إلی غوفمان، ترجمة: صابر الحباشة، الطبعة الأولی، سوریة: دار الحوار.
حمداوی، جمیل (2015م)، مدخل إلی السیمیوطیقا السردیة، الطبعة الأولی.
............. (2015م)، الاتجاهات السیمیوطیقیة (التیارات والمدارس السیمیوطیقیة فی الثقافة الغربیة)، الطبعة الأولی.
خمری، حسین (2007م)، نظریة النص من بنیة المعنی إلی سیمیائیة الدال، الطبعة الأولی، الجزائر: الدار العربیة للعلوم ناشرون.
ربابعة، موسی (2011م)، آلیات التأویل السیمیائی، الطبعة الأولی، الکویت: آفاق للنشر والتوزیع.
ریفاتیر، مایکل (1978م)، سیمیوطیقا الشعر "دلالة القصیدة"، ترجمة: فریال جبوری غزول، القاهرة: دار الیاس.
ریفاتیر، مایکل(1993م)، معاییر تحلیل الأسلوب، ترجمة: حمید لحمدانی، الطبعة الأولی، البیضاء: دار النجاح الجدیدة.
زکریا، میشال (1986م)، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة (الجملة البسیطة)، بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر.
سعدیة، نعیمة (2016م)، التحلیل السیمیائی والخطاب، الطبعة الأولی، الأردن: عالم الکتب الحدیث.
سلدن، رامال (1998م)، النظریة الأدبیة المعاصرة، ترجمة: جابر عصفور، القاهرة: دار قباء.
سلدن، رامان وبیتر بروکس (دت)، النظریات الموجهة نحو القارئ، ترجمة: محمّد نور النعیمی.
سیرل، جون (2006م)، العقل واللغة والمجتمع، الفلسفة فی العالم الواقعی، ترجمة: سعید الغانمی، الطبعة الأولی، الجزائر: منشورات الاختلاف.
شاندر، دانیال (2008م)، أسس السیمیائیة، ترجمة: طلال وهبة، الطبعة الأولی، بیروت: مرکز الدراسات الوحدة العربیة.
عزّام، محّمد (2001م)، النَّصّ الغائب تجلّیات التّناص فی الشعر العربی، دمشق: اتّحاد الکتّاب العرب.
مختار طلیمات، غازی (2007م)، فی علم اللغة، الطبعة الثالثة، دمشق: دار طلاس.
المرابط، عبدالواحد (2010م)، السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب، الطبعة الأولی، الجزائر: الدار العربیة للعلوم ناشرون.
مفتاح، محمد (1986م)، تحلیل الخطاب الشعری (استراتیجیة التناص)، الطبعة الثانیة، بیروت: دار البیضاء.
محبت، محمد جواد (1380ش)، خاطرات سبز (مجموعه شعر برای نوجوانان)، کرمانشاه: صبح روشن.
Riffaterre, Michael (1987) , Semitics of poetry, Bloomingston, Indian University Press.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1979) , La Prodution du Texte, Paris, Seuil.
المقالات
صیادانی، علی، وحمید صباحی (2014)، «التناص القرآنی فی أشعار محمد مهدی الجواهری»، مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب، العدد 14، صص143-134.
المواقع الأنترنتیة
حمداوی، جمیل (الحصول علیه: فی تأریخ 10 فبرایر 2017 فی الساعة 11: 30)، «نظریات القراءة أو التلقّی» https: pulpit. alwatanvoise. com