طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلف

دانشگاه گيلان استاديار

المستخلص

نظرية نـورمن فرکلاف يکي از رويکردهاي تحليل گفتمان انتقادي در نقد ادبيات داستاني است که متون را در سه سطح توصيف، تفسير، و تبيين، بررسي مي‌کند.در اين جستار، سعي بر اين است که دو داستان «خسرو» اثر عبدالحسين وجداني و «نخستين جام» اثر مصطفي لطفي منفلوطي به دليل همانندي‌هاي نسبتاً آشکار و متعدد در ساختار داستان سرگذشت قهرمانان، محتوا، و تفسير نهايي، با استفاده از نظرية نورمن فرکلاف در سه سطح توصيف، تفسير، و تبيين تحليل شود تا از اين طريق لايه‌هاي مختلف معنا و درون‌ماية آن کشف و بررسي گردد. اين پژوهش در پي آن است تا با شناخت تفاوت‌ها و شباهت‌ها در نظام‌ها و وقايع اجتماعي به تبيين و تفسير آنها با استفاده از پديده‌هاي اجتماعي مشاهده‌شده در درون اين نظام‌ها بپردازد. نتايج به‌دست‌آمده در تحليل اين دو داستان نشان مي‌دهد که بدبختي‌ها و ناکامي‌هاي زندگي معتادان ريشه در استفاده نکردن از استعدادهاي ذاتي و شرايط مطلوب جامعة خويش دارد و مي‌توان ميان اين مشکلات و پيامدهاي آنها ارتباط معني‌داري برقرار کرد.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية