طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
زیباشناسی اختلاف فواصل آیات در آیات متشابه لفظی

محمدعلی کاظمی تبار؛ محمدرضا باغبان زاده امشه؛ فاطمه سرچاهی

المجلد 18، العدد 65 ، فبراير 2023، ، الصفحة 201-223

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.161810

المستخلص
  قرآن کریم مشتمل بر زیبایی‌های بی‌پایانی در حوزﮤ بیانی و ادبی است. بخشی از این زیبایی‌ها در قالب آیاتی نمود یافته است که به لحاظ موضوعی و ساختار واژگانی با هم یکسان‌ بوده و تنها در حروف یا واژگانی اندک نا‌همگون هستند که از آن به «آیات متشابه لفظی» یاد می­شود. در این میان «فواصل» نیز به عنوان عاملی زیباساز در همگونی و هماهنگی ...  أكثر