تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

«جیکور» -روستایی کوچک در استان بصره -  نه فقط زادگاه «سیّاب»، بلکه رودی است که بوستان شعر او را سیراب می­سازد و خون زندگی که نهال نورسته آرزو را در ژرفای روح بشریت تغذیه می­کند  ونهالی که سنگدلی ستمگران آن را پایمال کرده است؛ ستمگرانی که شهر - از نگاه «بدر» - به نمایندگی از آنان سایه مرگش را بر زندگی شهروندان، بویژه مهاجران ناآشنا افکنده است.


با دقت در دیوان «بدر شاکر سیّاب» و بررسی مراحل چهارگانه زندگی ادبی وی، یعنی: رومانتیک، رمزگرایی، واقع گرایی وبازگشت به خود؛ می­یابیم که «جیکور» سرچشمه هر نیکی قابل تصوّر وچشم انداز تمام آرزوهاست. این روستا موجود زنده­ای است که هم خود می­زید و هم مردگان را حیات می­بخشد و قلب تپنده­ای که خون زندگی را در رگ های آدمیان جاری می­سازد. «جیکور» سعادتی فراگیر است که شاعر به سوی آن پر کشیده، با آن همدم گردیده، در کنار آن دوران بدبختی و اوضاع نابسامان خود در شهر را به دست فراموشی می­سپرد ونمادی که خود شاعر درباره آن می­گوید: « جیکور دیوان شعر من است ... .»

کلیدواژه‌ها

- ابن منظور، جمال الدّین،(1405)، لسان العرب، ط1، قم: نشر أدب الحوزة.
- أبوغالی، مختار علی، (1415/1995)، المدینة فی الشعر العربی المعاصر، الکویت، المجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب،
- بلاطة، عیسی، (1917)، بدر شاکر السّیّاب دراسة حیاته وشعره، بیروت:دار النّهار للنّشر ش.م.ل.
- بیضون، حیدر توفیق، (1911/1411هـ)، بدر شاکر السّیّاب (رائد الشّعر العربی الحدیث)، بیروت:دار الکتب العلمیة.
- پیشوایی، محسن ومحیسنی عبدالخالق (1385ش-1426ق)، رمزیة السّیّاب واستدعاء الشخصیات القرآنیة، تهران، مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها.
- الحاوی، ایلیا، (دون تاریخ)، بدر شاکر السّیّاب (شاعر الأناشید والمراثی)، بیروت: دارالکتاب اللّبنانی.
- الدّایة، محمّد رضوان، (2000)، فی الأدب الأندلسی، دمشق: دار الفکر.
- السّیّاب، بدر شاکر، (1967)، قصائد، اختارها وقدّم لها أدونیس، بیروت: دار الآداب.
- السّیّاب، بدر شاکر، (1971)، دیوان الشّاعر، بیروت: دار العودة.
- السّیّاب،بدر شاکر، (2000 )، الأعمال الشّعریة الکاملة، بغداد: دار الحرّیّة للطّباعة والنّشر.
- عبّاس، إحسان، (1972)، بدر شاکر السّیّاب دراسة فی حیاته وشعره، ط2، بیروت: دار الثّقافة.
- المحامید، عبدالسّلام (15/12/2007)، " المرحلة التّمّوزیة عند السّیّاب"، www.qadsiafas.com
-  معلوف، لویس،(1367ش)، المنجد فی اللّغة والأعلام، تهران، معراج (افست).
-  المقدسی، أنیس، (1988-1973)، الاتّجاهات الأدبیة فی العالم العربی الحدیث، بیروت، دارالعلم للملایین.
- نیازی،شهریار وحسینی، عبدالله (1386ش-1427ق)، أسطورة تمّوز عند رواد الشعر الحیث فی سوریة والعراق، تهران، مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها.