تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

یکی از تحولات آموزش زبان عربی در کتاب­های عربی دوره دبیرستان، اضافه شدن بخشی­ با نام کارگاه ترجمه بود. این تغییر به­خاطرافزایش قدرت فهم دانش­آموزان از متون عربی، بالا بردن توان ترجمه روان از عربی به فارسی، تغییر نگرش منفی به زبان عربی و فراهم کردن زمینه مناسب برای مشارکت بیشتر آنان در فعالیت­های کلاسی و برون کلاسی، روی داد.


این گفتار برآن است تا با پژوهشی کاربردی میزان موفقیت این بخش را در دستیابی به اهداف ذکرشده، بررسی کند. روش پژوهش، پیمایش و ابزار پژوهش، پرسشنامه و روش تحلیل داده­ها توصیفی-تحلیلی است. جامعة آماری پژوهش، دبیرستان­های شهرستان دورود در استان لرستان است که نمونه­گیری از آن با روش نمونه­گیری خوشه­ای انجام شد. نتایج نشان داد که از نظر بیشتر دانش­آموزان و معلمان، بخش کارگاه ترجمه در دستیابی به اهداف خود موفق بوده است. از این­رو بهتر است توجه بیشتر به بخش­های متن­محور در کتاب­های درسی عربی بشود.

کلیدواژه‌ها

-  حقانی، نادر؛ روش دستور ترجمه در بستر الکترونیکی، پژوهش­زبان­های خارجی، شماره 22، زمستان 1383، صص118-103.
-  چستن، کنت، گسترش مهارت­های آموزش زبان دوم(تئوری و عملی)، ترجمه: نور محمدی، محمود،، تهران، انتشارات رهنما،چاپ اول،1378.
-  دواس، دی ای، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی،1383.
-  الرکابی، جودت، طرق تدریس اللغة العربیة، دمشق، دارالفکر، الطبعة الثانیة، 1986.
-  روله، ادی، نظریه زبانشناسی توصیف زبانشناختی و تدریس زبان، ترجمه:فقیه، اسماعیل، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب،1371.
-  ژیوار، دنی، زبانشناسی کاربردی و علم آموزش زبان، ترجمه: گیتی دیهم،تهران، مرکز نشر دانشگاهی،چاپ اول، 1365.
-  الشیاب، سعید؛ عبد اللطیف، محمد، الترجمة و التدریس و تعلم اللغة الأجنبیة، مجلة جامعة الملک سعود (اللغات و الترجمة)، المجلد الثالث عشر، قسم اللغات الأروبیة و الترجمة، کلیة اللغات و الترجمة، جامعة الملک سعود، الریاض، المملکة العربیة السعودیة، صص 15-30، 1422ﻫ ﻕ
-   طجو، محمد أحمد، الترجمة و تعلیم اللغات الأجنبیة، کلیة اللغات و الترجمة، جامعة الملک سعود، 2007.                                               http://forum.art-net.com/viewtopic.php?slyle=17
-  کحیله سعیدة، نظریات الترجمة، بحث فی الماهیة و الممارسة، 2006.
www.reefnet.gov.sy/booksproject/adabajabya/135/nazary.pdf 
-  مبارک، حسان، تعلیم اللغة، استعمال الترجمة فی تعلیم اللغة، جامعة ام القری، قسم الآداب، 2010.
-  المطیری، متعب بن عبد ثلاب، المشکلات التدریسیة لمعلم اللغة الإنجلیزیة بالمرحلة الإبتدائیة(بمحافظة المهد)، الإشراف: موسی بن محمد صالح الحبیب، متطلب تکمیلی لنیل درجة الماجستیر فی المناهج و طرق تدریس اللغة الإنجلیزیة، المملکة العربیة السعودیة، جامعة أم قری، کلیة التربیة، قسم المناهج و طرق التدریس،1429ﻫ­ ﻕ.
-  نایف، خرما، علی حجاج، اللغات الأجنبیة تعلیمها و تعلمها، الکویت، عالم المعرفة،1429ﻫ­ ﻕ.
-  النحاسی الحمصی، محمد نبیل، دور الترجمة و وظائفها فی تعلیم و تعلم اللغات الأجنبیة، مجلة جامعة الملک سعود، المجلد الثامن عشر، الریاض، کلیة اللغات و الترجمة، صص10-25
،( 1427 ﻫ­ ﻕ).
-  alsubahi(1991),teching English in the ghlf,first edition,Jeddah,dar al-funon.
-  Lederer, Marianne(1994), La traduction aujourd’hui, Paris, Hachette.