تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

موضوع دریافت معنای متن از دغدغه­های همیشگی انسان بوده است. مسلمانان نیز از همان سال­های آغازین نزول وحی، این موضوع را سرلوحه فعالیت­های علمی خود قرار داده­اند. همزمان با گسترش مباحث هرمنوتیک، موضوعاتی وارد مباحث فهم متن و معنی شناسی شد که چالش­های بسیاری را در محافل فکری ایجاد کرد. مسائلی از قبیل تعین و یا عدم تعین معنی، نقش خواننده، جایگاه سیاق، اهمیت نظام زبان در فرایند فهم متن، انواع معنی و ... از جمله مباحثی هستند که ادیبان و ناقدان مسلمان سال­ها پیش از غربیان بدان پرداخته­اند. در این میان دیدگاه نحوی سیبویه و بلاغی عبدالقاهر قابل توجه می نماید.

کلیدواژه‌ها

1-      ابن جنی، الخصائص، دارالهدی، ط الثانیه.
2-      ابن عقیل، شرح ابن عقیل، داراحیاء التراث العربی، بی تا.
3-      ابن هشام، المغنی، منشورات سید الشهداء، منشورات جنگل، بی تا.
4-      ابو زید حامد، 2001م، اشکالیات القراءه، و آلیات التاویل، المرکز الثقافی العربی.
5-      الغلایینی، جامع الدروس العربیه، انتشارات ناصر خسرو، بی تا.
6-      تفتازانی، 1374، المطول، چاپ سنگی.
7-      جابر احمد عصفور، 1992 م، الصوره الفنیه فی التراث النقدی و البلاغی، ط ثالثه.
8-      دهمان، احمدعلی، 2000 م، الصوره البلاغیه عند عبدالقاهر الجرجانی، وزاره الثقافه.
9-      سیبویه، الکتاب، دارالجیل، ط اولی.
10-   عباس حسن، النحو الوافی، انتشارات ناصرخسرو، ط ثالثه.
11-   عبدالقاهر الجرجانی، 2003 م، دلائل الاعجاز، المکتبه العصریه.
12-   عبدالقاهر حسین، 1998 م، اثر النحاه فی البحث البلاغی، دارغریب للطباعه و النشر.
13-   عبداللطیف حماسه، 2000 م، النحو و الدلاله، دارلشروق.
14-   محمد عباس، 1999 م، الابعاد الابداعیه فی منهج عبدالقاهر الجرجانی، دارالفکر.
15-واعظی احمد، 1380، درآمدی بر هرمنوتیک، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.