تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

تداخل زبان مادری، از برجسته ترین عوامل مؤثر در پیدایش خطاهای زبانی، در یادگیری زبان خارجی است. در مقاله­ی حاضر که حاصل پژوهشی به روش تحلیلی ـ توصیفی بوده ، تأثیر تداخل منفی زبان فارسی در نگارش دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی، بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 65 دانشجوی نیمسال هفتم دانشگاه­های اصفهان و کاشان بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز، آزمون است که به صورت همزمان و با موضوعی که همه دانشجویان قادر به نگارش درباره آن باشند، برگزار شد  
عمده ترین یافته­های این پژوهش بیانگر این حقیقت است که تداخل زبان فارسی یکی از مهم­ترین خاستگاه­های خطاهای نگارشی دانشجویان این رشته است و ترجمه کلمه به کلمه از مؤثرترین عوامل بروز آن می­باشد، به عبارت دیگر اندیشیدن به زبان فارسی و نگارش به عربی موجب تشدید تداخل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

ـ براون، اچ. داگلاس.( 1363)؛ اصول یادگیری و تدریس زبان. ترجمه مجد الدین کیوانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
جامعة أم القری ؛ الأخطاء اللغویة التحریریة لطلاب المستوی المتقدم فی معهد اللغة العربیة بجامعة أم القری.(1984).. 
ـ الجمیلی، سمیر.(ابریل2004).التدخل اللغوی مصدر صعوبة للطلبة العراقیین والعرب الذین یتعلمون اللغة الإنجلیزیة.مجلة علوم إنسانیة.العدد 8. الموقع:
http://www.ulum.nl.a87.htm
ـ جواندل، نرجس.(1370)؛ تفاوت های یادگیری زبان دوم در کودکان و بزرگسالان. مجله رشد آموزش زبان، شماره ی 28.  
ـ حسنیان، حسین.(1366). مسئله تداخل در یادگیری زبان خارجی. مجله رشد آموزش زبان، سال سوم، شماره ی11و12 .
ـ ژیرار، دنی؛ و روبر گالیسون. (1366). زبانشناسی کاربسته وعلم زبان آموزی. ترجمه الله وردی آذری نجف آباد. واحد فوق برنامه بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی مرکز.
 ـ ژیرار، دنی.( 1365).  زبانشناسی کاربردی وعلم آموزش زبان. ترجمه گیتی دیهیم. مرکز نشر دانشگاهی.
ـ سهیلی.(1364). تحلیل خطاهای دستوری. مجله رشد آموزش زبان، سال اول، شماره ی 3.  
ـ طعیمة، رشدی أحمد و الناقة، محمود کامل. (دون تاریخ). مشکلات تعلیم اللغة اتصالیاً: صعوبات وأخطاء بین الطلاب والمعلمین. الموقع:
http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Taalim%20Logha/P5.php
 ـ عیلانی، رزیتا.(1380). تأثیر تداخل زبان مادری در آموزش زبان خارجی. مجله رشد آموزش زبان، سال پانزدهم، شماره ی 60.
ـ قناعت پیشه، عترت الزهرا.(1385). بررسی میزان تداخل زبان فارسی در یادگیری زبان انگلیسی زبان آموزان دوره ی متوسطه. مجله رشد آموزش زبان، دوره ی بیستم، شماره 3.
ـ المکی، میسرأحمد.(1384). نظریات تعلم اللغة الثانیة وکیفیة الإفادة منها لتقویم و تطویر تعلیم العربیة کلغة ثانیة. مجموعه مقالات دومین همایش مدیران گروههای عربی دانشگاههای کشور(11-12تیر ماه 1384 گروه عربی دانشگاه اصفهان)
ـ نجاریان، ماجد.(1384). درس الانشاء، المشاکل و الحلول. مجموعه مقالات دومین همایش مدیران گروههای عربی دانشگاههای کشور(11-12تیر ماه 1384 گروه عربی دانشگاه اصفهان)   
 
Keshavarz, Mohammad Hossein. (1994). contrastive and error analysis.
Keshavarz, Mohammad Hossein.( 2006). Error Analysis .Tehran: samt.
Mohammadzade, Zahra sadat.( 2007).the effect of different types of   corrective feedback or grammatical errors in student writing. The case of Iranian pre-university students. University of Isfahan.