تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

ابن رزیق شاعری بغدادی و زاده کرخ - یکی از شهرهای بغداد-  است. دوران زندگی این شاعر مصادف با دوره سوم عباسی است وشهرت واهمیت این شاعر مرهون قصیده عینیه وی است که در بین ادباء به فراقیه مشهور است.
در مورد سبب سرودن این قصیده حکایاتی ذکر شده است که به اسطوره شبیه است؛ از جمله گفته‌اند که وی به سبب فقرمجبور شد همسرش راترک کند وبه قصد رسیدن به ثروت نزد امرای دربار اندلس رفت؛ در واقع این هجران سبب سرودن این قصیده بوده است.این قصیده علی رغم کوتاه بودنش، که به چهل ویک بیت می‌رسد، مورد توجه ادباء قدیم ومعاصر بوده و گاهی با تاثیر از آن در همان مضامین و وزن قصایدی سروده­اند.

کلیدواژه‌ها

- ابن أثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت، دارصادر- 1965.
- ابن خلکان، وفیات الاعیان، بیروت، دار التعاون تحقیق محمد محی الدین عبد الحمید، بیتا.
 - ابن تغری بردی؛ النجوم الزاهرة، تحقیق فهیم محمد شلتوت، جلد سبزدهم، 1390ه-1970م.
- ابن طبا طبا، محمد ابن علی، الفخری فی الآداب السلطانیة والدولة الاسلامیة، القاهرة، ببتا.
- ابن دمیاطی، احمد بن ایبک، المستفاد من ذیل تاریخ بغداد، تحقیق قیصر ابوفرح، بیروت، 1391ه/1971م.
- ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دارصادر، چاپ سوم، 1419ه-1999م.
- احمد امین؛ ظهر الاسلام، القاهرة، 1958م.
 - الاصفهانی، ابوالفرج؛ الاغانی، بیروت، دار الثقافة، بیتا.
 - ایوب، عبد الرزاق؛ انعکاس الفکر السیاسی علی الادب العربی فی العصر العباسی، سوریة، چاپ اول، انتشارات طلاس، 1990م.
- بروکلمان، کارل؛ تاریخ الادب العربی، جلد اول، م‍ؤسسة دار الکتاب الاسلامیة، چاپ دوم، بیتا.
-  البستانی، بطرس؛ ادباء العرب، دار نظیر عبود، جلد دوم، 1997م.
- الثعالبی، ابومنصور؛ یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر، تحقیق الدکتور مفید، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1974م.
- الجهشیاری، الوزراء والکتاب، تحقیق مصطفی السقا وابراهیم الابیاری وعبدالحفیظ شبلی، چاپ اول، القاهرة، انتشارات مصطفی البابی الحلبی 1938م.
- حسن، ابراهیم حسن؛ تاریخ الاسلام السیاسی، القاهرة،انتشارات الشیلکتی، 1948م.
- الحموی، یاقوت؛ معجم البلدان، جلد چهارم، دار احیاء التراث العربی، 1399ه.ق.
- الرضی، الشریف؛ دیوان، بیروت دار بیروت للطباعة والنشر، 1983م.
- زیدان، جرجی؛ تاریخ آداب اللغة العربیة، بیروت، دارالفکر 1416ق- 1996م.
- سبکی، عبد الوهاب؛ الطبقات الشافعیة الکبری، القاهرة، 1324ه.
- السراج، القاری؛ مصارع العشاق، بیروت، دار صادر، بیتا.
- سزگین، فؤاد؛ تاریخ التراث العربی، ترجمة محمود فهمی حجازی، چاپ دوم، المجلد الثانی الجزء الخامس فی الشعر، نشر مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، قم، 1412ه.
- السیوطی، جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر؛ تاریخ الخلفاء، تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید، دون ط.ت.
- الشریف الرضی، طیف الخیال، تحقیق حسن کامل الصیرفی، القاهرة،دار احیاءالکتب العربیة.
- ضیف، شوقی، الفن و مذاهبه فی النثرالعربی، مصر، دار المعارف، 1956م.
- عقل، عبد اللطیف؛ حواریة الحزن الواحد، القدس، 1985م.
- عقل، عبد اللطیف؛ الحسن بن زریق مازال یرحل، بیتا.
- فروخ، عمر؛ تاریخ الادب العربی، بیروت، دارالملایین، 1388 ق- 1968م.
- کحالة، عمر رضا؛ معجم المؤلفین، بیروت، دار احیاء التراث العربی، مکتبة المثنی، جلد چهارم، 1406ق-1986م.
- مبارک، زکی؛ النثر الفنی فی القرن الرابع، دار الکتب، القاهرة، سنة 1934م.
- المنصوری، علی جابر، النقد الادبی، چاپ اول، دار عماد،1420ه/2000م.
- النجار، الطیب و محمد المصطفی النجار؛ ادب المرتضی والعباسیة وحضارتها، چاپ اول، القاهرة -1968م.
- نور الدین، حسن جعفر؛ شعر التمرد فی الاعصر العباسیة، چاپ اول، بیروت، ناشر رشاد برس، 1424ه/2003م.