طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : مروری

المؤلفون

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.

2 دانشجوی مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.

المستخلص

نشانه­شناسی از جمله رهیافت­های نوین در نقد ادبی است که  یکی از ابزارهای مهم تحلیل متون ادبی  به شمارمی رود . در این راستا نظریه رمزگان پنج­گانه رولان بارت را می­توان نوعی نشانه­شناسی لایه­ای دانست، که ابزار مناسبی برای رفع پیچیدگی­های ادبی متون داستانی و رمزگشایی دلالت­های موجود در آن به شمار می­آید. رمان «مفتاح لنجوی» اثر «فاتن المرّ» نویسنده معاصر لبنانی ، با وجود سبک معاصر و ساختار چند لایه خود، می­تواند نمونة خوبی برای پیاده‌سازی این نظریه باشد. این پژوهش، با تکیه ‌بر روش توصیفی - تحلیلی و با ارائه نمونه­هایی از داستان مفتاح لنجوی به تحلیل این رمان از منظر رمزگان پنج­گانه بارت می­پردازد. اهمیت پژوهش از این ‌رو است که داستانی مدرن و زنانه در ادبیات مقاومت عربی را با تکیه‌بر تفسیر سطوح و لایه­های متعدد رمزگانی تحلیل می­کند. لذا هدف این مقاله، تبیین دلالت­های گوناگون نشانه­ها، تحلیل رمزگان و  حالات روحی - روانی برخی از شخصیت­های این رمان است. از جمله دستاوردهای این پژوهش آن است که هر پنج رمزگان هرمنوتیک، نمادین و فرهنگی و معنابنی و کنشی در این رمان به کار رفته و در پیش ‌برد پیرفت­های روایت مؤثر است؛ اما رمزگان فرهنگی نسبت به سایر انواع آن برجسته‌ تر به نظر می­رسد. این امر به خاطر برجسته‌ بودن مفهوم مقاومت و اهمیت توجه به زن در این رمان است. رمان «مفتاح لنجوی» بر پایه نامه­های الکترونیکی میان شخصیت­های داستان و در فضای مجازی بنا شده است، از این رو زاویۀدید دانای کل به‌ کار نرفته ‌است و سبک داستان به گونه­ای است که ظرفیت برداشت­های گوناگون از آن و نیز امکان خواندنی- نوشتنی شدن را فراهم می­کند. 

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

تحلیل روایة «مفتاح لنجوی» لفاتن المرّ وفق نظریة سیمیائیة رولان بارت

المؤلفون [Persian]

  • رقيه رستم پور 1
  • زینب ناظمیان 2

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.

2 دانشجوی مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.

المستخلص [Persian]

السيميائية من الأساليب الجديدة في النقد الأدبي، وهي من الأدوات المهمة لتحليل النصوص الأدبية. في هذا الصدد، يمكن اعتبار نظرية رولان بارت (الشفرات الخمس) من آلیات السيميائية  التي تعد أداة جيدة لحل التعقيدات الأدبية للنصوص الروائية وفك رموز المعاني المکنونة فيها. على الرغم من أسلوبه المعاصر وبنيته المتعددة الطبقات، يمكن أن تكون رواية الکاتبة اللبنانية المعاصرة فاتن المرّ "مفتاح لنجوی" مثالاً جيداً على تطبيق هذه النظرية. یعتمد هذا البحث علی المنهج الوصفي- التحلیلي، فیقوم بتطبیق البنیة السیمیائیة علی بعض النماذج من هذه الروایة ویدرسها علی أساس نظریة رولان بارت (الشفرات الخمس). ترجع أهمية البحث إلى حقيقة أنّه يحلل قصة حديثة وأنثوية في أدبيات المقاومة العربية بناءً على تفسير مختلف مستويات وطبقات التشفير. لذلك فإن الغرض من هذه المقالة هو شرح المعاني المختلفة للإشارات وتحليل الرموز والحالات الذهنية لبعض الشخصيات في هذه الرواية. بعض النتائج التی توصل الیها البحث هی: إنّ جمیع الشفرات تتوافر في الروایة، التأویلیة، والثقافية، والرمزیة، والأحداث والسیمیة، وهي فعالة في تعزيز إنجازات السرد، ولكن يبدو أن الشفرة الثقافية أكثر بروزاً من الأنواع الأخرى ويرجع ذلك إلى قوة مفهوم المقاومة وأهمية الاهتمام بالمرأة في هذه الرواية. لیست في روایة مفتاح لنجوی وجهة نظر الراوي العلیم إذ أسست بنیتها عن طریق رسائل الکترونیة بین الشخصیات وفي فضاء افتراضي وتوفّر أسلوب الروایة هذه مجالاً للتأویلات المختلفة.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • مفتاح لنجوی
  • فاتن المرّ
  • سیمیائیة رولان بارت
  • الشفرات الخمس
آلن، گراهام (1385). رولان بارت. ترجمه پیام یزدانخواه .تهران: نشر مرکز .
بارت، رولان (1382). لذت متن، ترجمه: پیام یزدانجو ، چاپ اول، تهران، نشر مرکز .
بارت، رولان (1387) درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت­ها، ترجمه محمد راغب، تهران، فرهنگ صبا.
بارت، رولان (2002م)، مدخل إلی التحلیل البنیوی للقصص، ترجمه: منذر عیاشی، چاپ دوم، حلب، مرکز الإنماء الحضاري.
چندلر، دانیل، (1387ش). مبانی نشانه شناسی، ترجمه مهدی پارسا، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی .
 سجودی، فرزان، (1387).  نشانه شناسی کاربردی. تهران: علم .
سلون، رامان، (1991م). النظریة الأدبیة المعاصرة، ترجمه: جابر عصفور،  چاپ اول، قاهره، دار الفکر.
عامر، عزه عبداللطیف. (2010م). الراوی وتقنیات القص الفنی. قاهره، الهیئة المصریة العامة.
لحمدانی، حمید، (1991م). بنیة النص السردی من منظور النقد الأدبی، چاپ اول، بیروت، المرکز الثقافي العربي.
المرّ، فاتن، (2013). مفتاح لنجوی، چاپ اول ، بیروت-لبنان، دار الآداب .
مرتاض، عبد الملک. (1998م). في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد)، کویت، عالم المعرفة.
معلوف، لویس (1382). المنجد في اللغة، چاپ اول، قم، مؤسسه انتشارات دار العلم.
مکاریک، ایرنا ریما، (1388). دانش نامه نظریه های ادبی معاصر. ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ سوم، تهران: آگاه.
Barthes, Roland, (1970/1974 ), S/Z, Trans. Richard Howard & Richard Mille, NewYork. Hill and Wan.
بازرگان دیلمقانی، نگین، (1388)، «تحلیلی بر نظریات ادبی رولان بارت»، دانشنامه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران، دوره 2، شماره 4،  صص 17-35.
سلطانی، فاطمه، (1396).«تحلیل داستان شیخ صنعان بر اساس نظریه رمزگان رولان بارت»، سومین همایش متن پژوهی ادبی، نگاهی تازه به مولانا.
شاگشتاسبی، مولود، و دیگران، (1398). «تحلیل روایی داستان شیر و نخجیران مثنوی معنوی بارویکرد زبانشناسی رمزگان رولان بارت»، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، دوره 8، شماره 1، صص 1تا 19.
صادقی، لیلا (بی تا). «بررسی نشانه­شناسی داستان خروس» اثر ابراهیم گلستان». مجله نوشتا. شماره نهم.صص 22-33.
صفیئی، کامبیز و مسعود اسلامی، (1390). «توضیح متدلوژی رمزگان پنج گانه رولان بارت با نمونه عملی از نمایشنامه فیزیکدان­ها». اثر فردریش دورنمات. مطالعات نقد ادبی (پژوهش ادبی). صص 221-199.