تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده علوم انسانی، تهران، ایران.

2 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده علوم انسانی، تهران، ایران.

چکیده

   جهانی شدن فرهنگی از جمله پدیده‌های مهم و تاثیرگذار دوران معاصر است که از دهه 70 ميلادی بر روند رمان‌نویسی در الجزاير تأثیر گذاشت و باعث شد نویسندگان این کشور برای مقابله با هجمه فرهنگی اين پدیده به خاص‌گرایی فرهنگی روی‌ بیاورند. اما نکته قابل تامل در مورد رما‌ن‌های دهه هفتاد این است که نویسندگان الجزایری با وجود اهتمام به خاص‌گرایی‌فرهنگی، سعی کردند با توجه به تغییرات و مقتضیات زمانه حرکت کنند که این امر منجر به نوعی دوگانگی و تضاد در تعدادی از این آثار شده که رمان "ریح الجنوب" اثر عبد الحمید بن هدوقه را می‌توان نمونه بارز این پدیده به شمار آورد. این جستار با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از نظریه "الگوهای پنهان فرهنگی" عبد الله غذامی، تقابل خاص‌گرایی فرهنگی و جهانی شدن در رمان "ریح الجنوب" اثر عبدالحمید بن هدوقه را مورد مطالعه قرار می‌دهد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رویکرد دوگانه نویسنده به خاص‌گرایی فرهنگی از یک سو و انعطاف‌ پذیری و گشایش فرهنگی و همگام شدن با تغییر و تحولات روز از سوی دیگر، منجر به تقابل یا تعارض الگوهای فرهنگی در رمان "ریح الجنوب" گردیده که این تقابل، بیشتر در موضوعات دین، ​​مکان، شیوه زندگی، آداب و رسوم و هنجارهای اجتماعی نمود یافته و به تبع آن آثار و نتایج منفی چون انزوا، گوشه‌گیری، از خود بیگانگی فرهنگی، پراکندگی و بحران هویت در میان شخصیت‌های رمان به وجود آورده است. این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که تقابل الگویی میان خاص‌گرایی فرهنگی و جهانی شدن در رمان "ریح الجنوب" در رابطه با مسئله زن پررنگ نمود یافته که این امر ناشی از نشر مفاهیم و ارزشهای مرتبط به حقوق زنان از سوی جهان‌شدن فرهنگی و مبارزه زن به حاشیه رانده شده در رمان برای احقاق آن و در مقابل، دفاع سرسختانه سلطه مردسالار از مفاهیم و ارزشهای منفی خاص‌گرایی فرهنگی چون تعصب، غیرت، ناموس و آبرو و سلطه‌جویی بوده است.

کلیدواژه‌ها

Abdel-Fattah, B (2007), Cultural particularism, Cairo: Nahdet Misr Publishing Office. In Arabic.
-Al-Durrah, A (1999), Globalization and the management of civilizational and cultural diversity in the world and the protection of the Arab-Islamic identity, 1th, Amman: Philadelphia University press. In Arabic.
-Al Ghazami, A, Abdel- Nabi Astif (2004), Cultural Criticism or Literary criticism, Beirut: Dar al-Fekr for Publishing and distribution. In Arabic.
-.........(2005), Cultural criticism: Reading in Arabic cultural texts, Dar Al-Bayda: Al-Arabic Cultural Center. In Arabic.
-Al-Jawaili, A (2015), Social media, Oman: Dar Ghaida publishing for. In Arabic.
-Al-Oujaili, Shahla (2011), Cultural particularism in the Arabic novel, 1th, Cairo: Dar- al-Misria- Libnania for Publishing. In Arabic.
-Ben Haddouga, A (2012), Wind of the South, Algiers: Dar Al Kasbah for Publishing. In Arabic.
-Giddens, Anthony (2005), Globalization Perspectives, translated by Mohammad Reza Jalaipour, Tehran: Tarhe no Publications. In Persian.
------------- (2008), modernity, individuality, society and personal identity in the new era, translated by Nasser Moafaqian, Tehran: Nei publishing house. In Persian.
-Golmohammadi, A (2011), Cultural globalization, identity, Tehran: Nei Publications. In Persian.
-Jaridan, I (2021), The identity of the place and its transformations: a reading in the novel Tawq al-Hamam, 2th, Al-Shalf: Dar Al-Kafi for publishing, distribution and translation. In Arabic.
-Jones, A. (2017), The great theorists of globalization, Translated by Massoud Karbasian, Hamayak Avadis Yans, 2th, Cheshmeh for Publishing. In Persian.
-Olaymat, Y (2015), Categorical Crticism: Representations of System in Pre-Islamic Poetry, Amman: Al-Ahlia for Publishing and distribution. In Arabic.
-Salimi, H. (2005), Contending theories on globalization, 1th, Tehran: Samt Publishing Institute. In
Persian.
-Shojaei Zand, A (2001), Religion, society and secularization, 1th, Tehran: Markaz publications. In
Persian.
 
Theses
 
- Ilham, S (2015), the place structure in the novel “Rih El- Janub novel” by Abdel Hamid Ben Haddouga, A Master's thesis, University Mohamed Boudiaf of M'Sila. In Arabic.
-Monaser, K (2012), The relationship of the use of modern media and communication technology to the alienation of university youth: a field study on a sample of Batna University students, Master's degree, Batna: Haj Lakhdar University. In Arabic.
-Rashed, D (2012), the impact of cultural globalization on the citizens of the West Bank, Master's thesis, Nablus: An-Najah National University. In Arabic.
-Rizky, K (2020), Cultural Patterns in the Novel "Kitab Al-Mashah-Halabel, the Last Version-" by Samir Qasimi, Master's thesis, Umm Al-Bawaqi: Al-Arabi Bin Mahidi University. In Arabic.
-Sayyad, A (2017), implicit patterns in the novel The Forty Rules of Love, Master's degree, Al-Tibsi University. In Arabic.
 
Journals
-Al-Azzawi, H Ahmed Haydosh (2019), social structure in the Arabic feminist novel: the novel "Lahazat la ghayr", Al-Madoona Journal, Volume 6, Number 3, pp. 796-781. in Arabic.
-Ali, L (2019), “The Urban and Rural Pattern in Narrative Narration: A Study of Image Biases,” Al-Tabaion Journal for Intellectual and Cultural Studies, Number 29, pp. 138-121. in Arabic.
-Bayangani, B, Fahim Irandoost and Sina Ahmadi (2013), Lifestyle from a sociological perspective, an introduction to the understanding and analysis of lifestyle, Journal of Cultural Engineering, Volume 4, Number 8, pp. 56 -74. In Persian.
-Khaje Nouri, B, Lila Persian and Maziar Jafari (2013), "Study of the relationship between cultural globalization and individualism and collectivism of youth, case study: Shiraz youth", Journal of Applied Sociology, Number 25, pp. 43-66. In Persian.
-Mira Sahib, D (2007), “The Impact of Globalization on the Study of Religion: Analysis and Evaluation,” Journal of the College of Sharia and Islamic Studies, Number 25, pp. 121-81. In Arabic.
-Wassif, S (2017), “Cultural Resistance to French Colonialism in Algeria: Manifestations and Reflections,” Algerian Historical Journal, Number 3, pp. 150-159. in Arabic.
 
Websites
-Al-Amin, w (2011), Arabic cultural particularism between the requirements of modernity and the challenges of globalization. In Arabic. https://saharamedias.net/5984.
-Muhammad, B (2020), “Religious alienation: A Shift and Separation in Human Life” In Arabic. Arajek electronic magazine, https://www.arageek.com.