طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلف

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سمنان، ایران

المستخلص

نظریه سلسله مراتب نیازهای آبراهام مزلو یکی از نظریه‌های مشهور انسان‌شناسی است. در این نظریه نیازهای انسان به ترتیب به پنج دسته نیازهای فیزیولوژیکی، نیاز به امنیت، نیازهای عاطفی و احساسی، نیاز به احترام و نیاز خودشکوفایی تقسیم می‌شود. براساس این نظریه، ابتدا باید نیازهای قاعده هرم برطرف شود تا نیازهای رأس هرم ظهور یابد؛ یعنی انسان باید در ابتدا نیازهای فیزیولوژیک را برطرف کند تا به نیازهای ایمنی، احترام و عشق و مرحله خودشکوفایی برسد؛ بنابراین رسیدن به هر مرحله مشروط به برطرف شدن نیازهای مرحله قبل است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی شخصیت اصلی رمان الخبز الحافی اثر محمد شکری بر اساس هرم نیازهای مزلو بررسي مي‌شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در این داستان، ابتدا غلبه با نیازهای فیزیولوژیک از جمله خوارک، پوشاک و مسکن است و نیاز به امنیت نیز بخشی از نیازهای شخصیت اصلی داستان را تشکیل می‌دهد. نیازهای اولیه این شخصیت در داستان فرصت تأمین نمی‌یابند تا حدی که هیچ اثری از نیاز به احترام یا خودشکوفایی که در مراحل بعدی هرم قرار می‌گیرد، وجود ندارد.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

دراسة الشخصية الرئيسة في رواية الخبز الحافي وفق نظرية تسلسل حاجات الإنسان لأبراهام ماسلو

المؤلف [Persian]

  • حبیب کشاورز

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سمنان، ایران

المستخلص [Persian]

القصص والروايات تظهر ظروف الإنسان المعيشية الخاصة به، ولهذا يمكن دراسة الشخصيات في القصص وفق النظريات الموجودة في علم النفس. نظرية آبراهم ماسلو المعروفة باسم التسلسل الهرمي للاحتياجات من أشهر النظريات في هذا المجال. وفي هذه النظرية تم تقسيم حاجات الإنسان إلى خمسة فروع وهي الحاجات الجسمية والحاجة إلى الأمان والحاجات العاطفية والحاجة إلى الاحترام وتحقيق الذات. وفق نظرية ماسلو، يجب تلبية الحاجات الأولية بداية ثم الحاجات الموجودة في رأس الهرم. أي على الإنسان تلبية الحاجات الجسمية أولا ليصل إلى الأمان والاحترام والحب وأخير مرحلة تحقيق الذات. والوصول إلى أي مرحلة بحاجة إلى توفير المرحلة السابقة. وفي هذه المقالة استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي بدراسة الشخصية الرئيسة في رواية الخبز الحافي من أعمال محمد شكري وفق التسلسل الهرمي للاحتياجات لماسلو. وفي هذه القصة تظهر بداية الحاجات الجسمية منها الغذاء والملبس والسكن والحاجة إلى الأمان. وبما أن الحاجات الأولية للشخصية الأصلية لم توفر لانوجد أثر للحاجات المقدمة مثل الحاجة إلى الاحترام أو تحقيق الذات.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • ماسلو
  • التسلسل الهرمي للاحتياجات
  • رواية الخبز الحافي
  • الشخصية الرئيسة
  • محمد شكري
شكري، محمد (2000) الخبز الحافي، چاپ ششم، دار الساقی، بیروت##
 
شولتس، دوان پی و سیدنی آلن شولتس (1387) نظریه‌های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، انتشارات ویرایش، تهران##
 
فریجات، عادل (2000) مرایا الروایة دراسات تطبیقیة فی الفن الروائی، منشورات اتحاد الکتاب العرب##
 
مزلو، آبراهام (1367) انگیزش و شخصیت، ترجمه احمد رضوانی، مشهد، آستان قدس رضوی##
 
مزلو آبراهام (1373) انگیزش و شخصیت، ترجمه احمد رضوانی، مشهد، آستان قدس رضوی##
 
مزلو آبراهام (1371) به سوی روان‌شناسی بودن، ترجمه احمد رضوانی، مشهد، آستان قدس رضوی##
 
میرصادقی، جمال (1391) زاویه دید در داستان، تهران، سخن##
 
برکات، فاطمه (1391) «تحلیل روانشناسانه شخصیت های اصلی در داستا‌ن‌های کوتاه صادق هدایت بر مبنای نظریه مزلو»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ولیعصر رفسنجان##
 
رضایی، سمیه (1395) «بررسی دیگرگونی شخصیت های داستانی، در داستان کوتاه فارسی بر اساس نظریه مزلو»، پایان نامه دکتری، دانشگاه هرمزگان##
 
بشیری، محمود، سمیه آقاجانی کلخوران (1395) «بررسی تطبیقی عنوان در رمان‌های ادبیات پایداری با تکیه بر رمان‌های ام سعد و دا»، مجله متن پژوهشی ادبی، سال 20 شماره 68  از ص 93 تا ص 115##
 
داحس ناصر، سعد (2017) العنف بين المؤسسة والذات في الرواية الهربية - الخبز الحافي لمحمد شكري أنموذجا، مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، العدد السادس والعشرون، از ص 1 تا ص 16##
 
رضایی، سمیه (1393) «تحلیل شخصیت اصلی در داستان درد دل ملاقربانعلی از مجموعه یکی بود یکی نبود جمال زاده بر اساس نظریه مزلو»، فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی، سال دوم از ص 31 تا 51##
 
ستاری، رضا، حجت صفار حیدری و منیره محرابی کالی (1394) «شخصیت رستم بر اساس داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه و نظریه خودشکوفایی آبراهام مزلو»، متن پژوهی ادبی، سال 19 شماره 64 صص 83-110##
 
گلی طارمی، ژیلا و یوسف هادی پور نهزمی و سید ابراهیم آرمن (1399) المقارنة بین المضمون والبنیة فی الروایتین الخیز الحافی وهمسایه‌ها، دراسات الأدب المعاصر شماره 45 صص 41-70##